Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó
Giăng 15:7

Chúng ta hãy ở trong Chúa Jêsus và Lời của Ngài ở trong chúng ta. Lời của Chúa là những hạt giống đượ gieo nơi mảnh đất lòng của chúng ta. Nếu chúng ta liên tục sao lãng cánh đồng, thì nó sẽ phát triển tràn lan. Nếu chúng ta liên tục nhổ hạt giống lên, thì sẽ chẳng có một vụ thu hoạch nào cả. Nhưng nếu hạt giống cứ ở trong đất, thì tiềm năng sẽ cho một vụ mùa bội thu. Cũng giống như vậy, nếu Lời Chúa cứ ở trong chúng ta, chúng sẽ đâm rễ. Đức tin sẽ lớn lên trong tấm lòng chúng ta. Đức tin sẽ giữ chặt lời hứa. Đức tin sẽ giữ vững lời hứa.

Chúa Jêsus nói với người đàn ông kia rằng: “người ngủ hay thức, đêm và ngày, giống cứ nẩy chồi mọc lên (Mác 4:27). Những gì ở trong chúng ta sẽ trở thành một phần của chúng ta và sẽ sinh trái trong đời sống của chúng ta. Ở đây, Chúa Jêsus nói rằng nếu chúng ta giữ lời hứa của Ngài và cứ ở trong Ngài, chúng ta có thể cầu xin bất cứ điều chi , điều đó sẽ được ban cho”. Ngài không nói rằng chúng ra nên xin điều Ngài muốn, nhưng là điều mà chúng ta muốn.

Điều này có thể gây trở ngại đối với tư duy truyền thống của chúng ta. Nhưng Chúa Jêsus biết nếu chúng ta thực sự ở trong Ngài, sẽ không có nguy cơ chúng ta cầu nguyện những lời ngu ngốc và ích kỉ. Mà ngược lại, Ngài sẽ làm mới lại tâm trí chúng ta với Lời của Ngài, mở rộng phạm vi đức tin của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy sự tốt lành của Ngài. Chúng ta nhìn thấy tình yêu và sự rộng lượng của Ngài và nhận ra rằng Ngài khao khát muốn chúc phước cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta dám ước cho chính bản thân mình hoặc cho người khác.

Chỉ khi chúng ta ở trong Ngài, chúng ta mới có thể khám phá được sự tốt lành của Ngài, và do đó được thêm lên một sự hiểu biết về Ngài khao khát chúng ta vươn ra xa trong đức tin như thế nào. Điều làm đẹp lòng Ngài là khi chúng ta tin cậy Ngài và cầu xin những điều chúng ta muốn.

Lời cầu nguyện: cám ơn Chúa, vì sự tốt lành vô biên của Ngài. Khi con ở trong Ngài, Con sẽ dám cầu xin những điều mà con chưa bao giờ tin rằng Ngài sẽ muốn mang đến cho con. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus . Amen!

Let the Word Abide in You
If you abide in Me, and My words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. John 15:7

We are to abide in Jesus, and His Word is to abide in us. God’s Word is seed sown into the soil of our heart. If we continuously neglect the field, it will become overgrown. If we constantly pull up the seed, there will be no harvest. But if the seed remains in the soil, there is potential for a great harvest. Similarly, if Jesus’ words abide in us, they will take root. Faith will grow in our heart. Faith will grab hold of the promises. Faith will hold fast to the promises.

Jesus says that man “should sleep by night and rise by day, and the seed should sprout and grow” (Mark 4:27). What abides in us becomes a part of us and comes up as fruit in our lives. In this context, Jesus says if we keep His Word and abide in Him, we can ask “what you desire, and it shall be done for you.” He does not say we should ask what He wants but what we want.

This can disturb our traditional mindset. But Jesus knows if we truly abide in Him, there is no risk that we will pray foolish or selfish prayers. On the contrary, He renews our mind with His Word, broadening our horizon of faith. We see His goodness. We see His love and generosity and realize that He desires to bless us more than we dare to wish for ourselves or others.

Only when we abide in Him can we discover His goodness and thereby gain an understanding of how He longs for us to stretch out further in faith. It pleases Him when we trust in Him and ask for what we desire.

Prayer: Thank You, Lord, for Your unlimited goodness. When I abide in You, I dare to ask for things I otherwise never would have believed you would want to give me. In Jesus’ name. Amen.

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com