Birds, Lilies, And Me
Read: Luke 12:22-34

Therefore I say to you, do not worry about your life. – Luke 12:22
In the episodes of an old television show, the veteran police lieutenant always said this to the young officers on their way out to the street for their day’s assignments: “Be careful out there!” It was both good advice and a word of compassion because he knew what could happen to them in the line of duty.
Jesus gave His followers a similar warning, but in even stronger terms. Luke 11 ends ominously with these words: “The scribes and the Pharisees began to assail Him vehemently, and to cross-examine Him about many things” (v.53). In the continuation of this account, Luke says that Jesus compassionately instructed His disciples to “beware” (12:1) but not to worry or be afraid (vv.4-7,22).
Jesus was promising to guard, protect, and care for them as they went out into the world. He assured them that because He cared for simple things like birds and lilies, they could be certain that He would take care of His “little flock” of believers (vv.24-32).
We cannot know the future. But we can know this: No matter what comes, we are under the loving, caring, watchful eye of our great Shepherd, who also happens to be the Son of God! – Dave Egner
I walked life’s path with worry,
Disturbed and quite unblest,
Until I trusted Jesus;
Now faith has given rest. – Bosch

Chim, Hoa Huệ, Và Tôi
Đọc: Lu-ca 12:22-34

Vậy nên Ta bảo các ngươi, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn. – Lu-ca 12:22
Trong những đoạn của một chương trình truyền hình cũ, cựu binh trung úy cảnh sát luôn luôn nói điều này với các sĩ quan trẻ, khi họ ra đường làm nhiệm vụ: “Ra ngoài đó hãy cẩn thận đấy!” Lời này vừa là lời khuyên hay, vừa là câu nói đầy xót thương, vì ông biết điều gì có thể xảy ra cho họ trên đường làm nhiệm vụ.
Chúa Giê-xu cũng cảnh báo tương tự với môn đồ Ngài, nhưng còn mạnh hơn thế nữa. Lu-ca 11 kết thúc với những lời đầy lo ngại: “Thầy thông giáo và người Pha-ri-si bắt đầu chống đối Ngài dữ dội và vặn hỏi Ngài đủ điều” (c.53). Phần tiếp câu chuyện này, Lu-ca nói Chúa Giê-xu cảm thương chỉ dạy môn đồ Ngài “đề phòng” (12:1) nhưng đừng lo lắng hoặc sợ hãi (c.4-7,22).
Chúa Giê-xu hứa canh giữ, bảo vệ, và chăm sóc họ, khi họ ra đi trong thế gian. Ngài bảo đảm với họ rằng, vì Ngài chăm sóc những loài đơn sơ như chim và hoa huệ, cho nên họ có thể tin chắc Ngài cũng sẽ chăm lo cho “bầy nhỏ” tín nhân của Ngài (c.24-32).
Chúng ta không thể biết được tương lai. Nhưng chúng ta có thể biết điều này: Dù có gì xảy ra, chúng ta vẫn ở dưới con mắt canh giữ, chăm sóc yêu thương của Đấng Chăn lớn, cũng chính là Con Đức Chúa Trời! – Dave Egner

If Jesus is concerned about flowers and birds,
He certainly cares about you and me.
Nếu đã quan tâm tới hoa và chim,
chắc chắn Chúa Giê-xu cũng quan tâm tới bạn và tôi.

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]