1Côrinhtô 15:1-2
“Đừng tin những gì bạn nghe chỉ vì người nào đó nói rằng đó là một sứ điệp từ Thiên Chúa; trước hết hãy thử kiểm tra xem nếu nó thực sự đến từ Thiên Chúa”
1 John 4:1

Ảo tưởng, theo từ điển, là một “nhận thức sai lầm về thực tại.” Những nghệ sĩ [ảo thuật] khéo tay đã sử dụng nó để “làm điều không thể.” Hầu hết ảo tưởng là vô hại, nhưng một số có thể gây tử vong. Trong sa mạc, đuổi theo một ảo ảnh nhìn thấy giống như nước có thể dẫn đến chết chóc.
Nhưng những ảo tưởng nguy hại nhất là ảo tưởng thuộc linh và đạo đức mà mọi người vốn rất dễ tin. Trong Malachi chương 2, dân Israel đã vi phạm, phá vỡ lời hứa nguyện cuộc sống hôn nhân của họ (c.14-16). Họ biết rằng Thiên Chúa ghét việc ly hôn (c.16), tuy nhiên họ cũng nói rằng: “Trong cái nhìn của Chúa, tất cả những người làm điều ác là làm điều đúng, và đẹp lòng Đức Giêhôva.”(c.17).

Giọng điệu có giống như nền văn hóa hiện nay không? Người ta tin rằng những việc như phá thai, tình dục ngoài hôn nhân, và ly dị vì những lý do khác với kinh thánh về mặt đạo đức là đúng. Thậm chí, ngay cả một số Cơ-đốc-nhân cũng tin vào những ảo tưởng như vậy. Điều quan trọng là chúng ta phải dùng Kinh Thánh làm tiêu chuẩn để chúng ta phân biệt thực tại với ảo tưởng!

Lẽ thật của Thiên Chúa là nhất quán. Ngài không nói cho bạn biết một điều trong Kinh Thánh và sau đó nói với bạn điều gì khác gây ấn tượng. Khi tôi nhận được một ý tưởng trong tâm trí của tôi, làm thế nào để tôi biết được đó là từ Thiên Chúa? Làm thế nào để tôi biết nó không do mong muốn của riêng tôi hoặc thậm chí là lời dối trá từ Satan? Câu trả lời rõ ràng là trong 1Giăng 4:1 – Tôi phải thử nghiệm nó để tìm hiểu.

Thử nghiệm đầu tiên là đặt câu hỏi, “Liệu việc đó Kinh Thánh có đồng ý không?” Thiên Chúa sẽ không bao giờ mâu thuẫn với Lời Ngài đã chép. Luca 21:33 chép: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời nói của Ta sẽ không bao giờ qua đi”. Chân Lý của Thiên Chúa là kiên định. Và như Châm ngôn 12:19 nói: “Chân lý thì bền vững trước sự thử thách của thời gian.” Làm thế nào thực hiện áp dụng điều này như một bộ lọc? Ví dụ, Kinh Thánh dạy chúng ta phải đóng thuế khi Kinh Thánh chép “trả lại cho Caesar những gì là của Caesar” (Mathiơ 22:21). Vì vậy, nếu bạn cảm thấy Thiên Chúa nói với bạn năm nay không phải đóng thuế, những ý tưởng đó không đến từ Thiên Chúa. Nó là một sự mâu thuẫn đối với Lời của Ngài.

Ngoài ra còn có nhiều câu trong Châm ngôn nói rằng Thiên Chúa sẽ ban phước cho công việc của bạn nếu bạn có tính liêm chính và nếu bạn là trung thực và công bằng trong tất cả các giao dịch kinh doanh của bạn. Vì vậy, nếu bạn nhận được một ý tưởng mà bạn có thể kiếm tiền nhiều hơn và tăng lợi nhuận của bạn bằng cách gian lận và không trung thực, ý tưởng đó không phải là đến từ Thiên Chúa.

Hầu hết ý muốn của Thiên Chúa dành cho cuộc sống của bạn ở trong Lời của Chúa. Vì vậy, nếu ai đến với bạn và nói rằng bạn cần Kinh Thánh cùng với những cuốn sách khác nữa để tìm sự thật, họ lừa dối bạn. Galati 1: 8 chép: “Thậm chí ngay cả nếu có một thiên sứ đến từ thiên đường và thuyết giảng bất kỳ sứ điệp nào khác, hãy để hắn mãi mãi bị nguyền rủa”.

Điều đó nghe có vẻ khắc nghiệt, nhưng Lẽ thật của Thiên Chúa không thay đổi. Nếu bạn muốn nghe biết tiếng nói của Thiên Chúa, cuốn sách duy nhất bạn cần phải đọc là Kinh Thánh. Bạn cần phải ghi nhớ nó, nghiên cứu nó, và suy ngẫm về nó. Khi bạn biết Lời Chúa, bạn sẽ không ngu dại bởi bị lừa dối. Nhưng bạn sẽ luôn luôn gặp nan đề rắc rối khi bạn nghi ngờ Kinh Thánh. Rick Warren

Lời Chúa tuyên bố điều gì là đúng
Và những gì là đẹp lòng Ngài;
Nó cũng cho thấy bí mật sâu kín trong lòng
Điều chúng ta gọi là tốt có thể là một tội lỗi. -Hess

Tội lỗi mà không có hậu quả là một trong những ảo tưởng lớn nhất của cuộc sống.

Illusion

1Corinthians 15:1-2

Don’t believe everything you hear just because someone says it is a message from God; test it first to see if it really is!” 1 John 4:1 (LB)

An illusion, according to the dictionary, is an “erroneous perception of reality.” Sleight-of-hand artists use it to “do the impossible.” Most illusions are harmless, but some can be fatal. In a desert, chasing a mirage that looks like water can lead to death.

But the most dangerous illusions are the spiritual and moral ones that people are so prone to believe. In Malachi 2, the Israelites were breaking their marriage vows (vv.14-16). They knew that God hates divorce (v.16), yet they were saying, “Everyone who does evil is good in the sight of the Lord” (v.17).

Doesn’t that sound like today’s culture? People believe that things like abortion, extramarital sex, and divorce for other than biblical reasons are morally right. Even some Christians believe in such illusions. It’s crucial that we allow the Bible to be the standard by which we distinguish reality from illusion!

God’s truth is consistent. He is not going to tell you one thing in the Bible and then tell you something different in an impression. When I get an idea in my mind, how do I know if it’s from God? How do I know it’s not my own desire or even a lie from Satan? The answer is clear in 1 John 4:1 – I must test it to find out.

The first test is to ask the question, “Does it agree with the Bible?” God will never contradict his written word. Luke 21:33 says, “Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away” (NIV). God’s truth is consistent. And as Proverbs 12:19 says, “Truth stands the test of time.” How does this apply as a filter? For example, the Bible tells us to pay our taxes when it says “give back to Caesar what is Caesar’s” (Matthew 22:21 NIV). So if you feel God telling you not to pay your taxes this year, that thought isn’t from God. It would be a contradiction of his Word.

There are also many verses in Proverbs that say God will bless your business if you have integrity and if you are honest and fair in all your business dealings. So if you get an idea that you could make more money and increase your profits by being dishonest, that idea is not from God.

The vast majority of God’s will for your life is in God’s Word. So if anyone ever comes up to you and says you need the Bible plus another book to find truth, they are wrong. Galatians 1:8 says, “Even if an angel comes from heaven and preaches any other message, let him be forever cursed” (NLT).

That may sound harsh, but God’s truth does not change. If you want to know God’s voice, the only book you need to read is the Bible. You need to memorize it, study it, and meditate on it. When you know God’s Word you will not be fooled by lies. But you will always get into trouble when you doubt the Bible._Rick Warren

The Word of God declares what’s right
And what is pleasing in His sight;
It also shows that deep within
What we call good may be a sin. —Hess

One of life’s greatest illusions is that sin has no consequences.

(Theo MS T NGUYEN)

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com