READ: 1 Samuel 17:32-37
The Lord, who delivered me from the paw of the lion . . . , He will deliver me from the hand of this Philistine. —1 Samuel 17:37

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

http://cdn.rbc.org/odb/2011/04/odb-04-11-11.mp3

READ: 1 Samuel 17:32-37

The Lord, who delivered me from the paw of the lion . . . , He will deliver me from the hand of this Philistine. —1 Samuel 17:37

The penny has been called the most despised unit of US currency. Many people will not bother to pick up a one-cent coin if they see it lying on the ground. But some charities are finding that pennies add up to significant sums, and that children are generous givers. As one participant said, “Small contributions can make a huge difference.”

The Bible account of David and Goliath describes a seemingly insignificant person whose confidence in God was greater than any of the powerful people around him. When David volunteered to face the giant Goliath, King Saul said, “You are not able to go against this Philistine” (1 Sam. 17:33). But David had faith in the Lord who had delivered him in the past (v.37).

David did not suffer from “the penny syndrome”—a sense of inferiority and helplessness in the face of an overwhelming problem. If he had listened to the pessimism of Saul or the threats of Goliath, he would have done nothing. Instead, he acted with courage because he trusted God.

It’s easy to feel like a penny in a trillion-dollar deficit. But when we obey the Lord in every circumstance, it all adds up. Collectively, our acts of faith, large or small, make a big difference. And every penny counts. —David McCasland

It matters not how large or small
Your faith may seem to be;
What really counts is whom you trust
In life’s uncertainty. —Fitzhugh

Courage will follow when faith takes the lead.

VIETNAMESE TRANSLATION:

Hội Chứng Một Xu

Đọc:
1 Sa-mu-ên 17:32-37

Đức Giê-hô-va đã giải cứu tôi khỏi vuốt sư tử… thì Ngài cũng sẽ giải cứu tôi khỏi tay tên Phi-li-tin kia. – 1 Sa-mu-ên 17:37

Đồng xu bị cho là đơn vị thấp kém nhất trong tiền tệ Hoa Kỳ. Nhiều người sẽ không màng nhặt đồng tiền một xu khi gặp dưới đất. Nhưng một số cơ quan từ thiện thấy những đồng xu đó cộng lại thành những món tiền thật có ý nghĩa, và trẻ em chính là những người ban cho hậu hỉ. Như một thành viên có nói, “Đóng góp nhỏ có thể tạo khác biệt lớn.”
Chuyện tích Kinh Thánh về Đa-vít và Gô-li-át mô tả một người có vẻ tầm thường, nhưng lòng tin nơi Đức Chúa Trời còn lớn hơn bất kỳ con người quyền lực nào chung quanh mình. Khi Đa-vít tình nguyện đối đầu với tên khổng lồ Gô-li-át, vua Sau-lơ nói, “Ngươi không thể đương đầu với tên Phi-li-tin này đâu” (1 Sa-mu-ên 17:33). Nhưng Đa-vít đặt niềm tin nơi Chúa là Đấng đã giải cứu mình trong quá khứ (c.37).
Đa-vít không khổ sở vì “hội chứng đồng xu”tức cảm giác tự tin và bất lực trước một vấn đề gây áp đảo. Nếu nghe theo quan điểm bi quan của Sau-lơ hoặc sợ hãi trước lời đe dọa của Gô-li-át, Đa-vít hẳn đã chẳng làm gì. Ngược lại, Đa-vít đã can đảm hành động, nhờ tin cậy Đức Chúa Trời.
Dễ cảm thấy mình chỉ là đồng xu trong khoảng thâm hụt hàng trăm tỉ đô. Nhưng khi chúng ta vâng phục Chúa trong mọi hoàn cảnh, thì mọi điều sẽ cộng thêm lên. Tính chung, những hành động đức tin của chúng ta dù lớn hay nhỏ, cũng tạo khác biệt lớn. Từng đồng xu đều có giá trị. – David McCasland.

Can đảm sẽ theo sau, khi đức tin dẫn đầu.

(Theo Nguyễn Hữu Thịnh dịch)

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com