Khi cuộc Nội Chiến Mỹ kết thúc năm 1865, trên nửa triệu binh lính ngã chết, kinh tế tan tành, và dân chúng vẫn chia rẽ sâu sắc về chính trị. Việc kỷ niệm Ngày Mẫu Thân tại Hoa Kỳ bắt đầu với nỗ lực hòa bình và hòa giải của hai phụ nữ, trong thời gian thống khổ này. Năm 1870, Julia Ward Howe kêu gọi lập Ngày Mẫu Thân Quốc tế để phụ nữ liên kết nhau chống chiến tranh dưới mọi hình thức.

Learning To Trust

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

http://cdn.rbc.org/odb/2011/05/odb-05-08-11.mp3

READ: Isaiah 66:7-13

Trust in the Lord, and do good; dwell in the land, and feed on His faithfulness. —Psalm 37:3

When I stuck my camera into the bush to take a picture of the baby robins, they opened their mouths without opening their eyes. They were so used to having mama robin feed them whenever the branches moved that they didn’t even look to see who (or what) was causing the disturbance.

That is the kind of trust that loving mothers instill in their children. That is the kind of mom I am blessed to have. Growing up, I could eat whatever food she put on the table without fear that it would harm me. Although she made me eat things I didn’t like, I knew she did so because they were good for me. If she cared only about what was easy for her, she would have let me eat junk food. No matter what Mom told me to do, or not to do, I knew she had my best interest in mind. She wasn’t trying to keep me from having fun; she was trying to protect me from being hurt.

That is the kind of relationship we have with God, who compared Himself to a mother: “As one whom his mother comforts, so I will comfort you” (Isa. 66:13). As His children, we have no reason to fear what happens to us nor to envy what happens to others: “Do not . . . be envious of the workers of iniquity” (Ps. 37:1). When we trust His goodness, we are fed by His faithfulness. —Julie Ackerman Link

Lord, we’re thankful for this example of motherhood.
But even more, we’re grateful for Your faithful
“mothering” of us displayed in Your compassion
day by day. Help us to find rest in You. Amen.

God’s care surrounds us

VIETNAMESE TRANSLATION :

Học Tin Cậy

Đọc:
Ê-sai 66:7-13

Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm lành; hãy ở yên trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. – Thi Thiên 37:3

Khi tôi đặt máy ảnh vào bụi rậm để chụp hình mấy con chim non cổ đỏ, chúng chỉ mở miệng mà không mở mắt. Chúng quá quen với việc được mẹ cho ăn mỗi khi cành cây lay động, mà không nhìn xem ai (hoặc điều gì) tạo nên sự lay động.
Đây là loại tin cậy mà các bà mẹ gieo rắc cho con cái. Đây cũng là mẫu người mẹ mà tôi có phước được hưởng. Lớn lên, tôi có thể ăn bất kỳ loại thực phẩm nào bà để trên bàn mà không sợ mình bị hại. Tuy mẹ cũng bắt tôi ăn những món tôi không thích, nhưng tôi biết bà ép như vậy chỉ vì những món đó hữu ích cho tôi. Nếu chỉ quan tâm việc dễ làm, bà hẳn đã cho tôi ăn toàn quà vặt. Dù Mẹ bảo tôi làm gì, hay không được làm gì, tôi cũng biết bà luôn nghĩ tới lợi ích của tôi. Bà không tìm cách ngăn cản tôi sống vui; bà chỉ tìm cách bảo vệ tôi khỏi bị tổn thương thôi.
Đây chính là mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, là Đấng sánh mình với người mẹ: “Ta sẽ an ủi các con như người mẹ an ủi con mình” (Ê-sai 66:13). Là con cái Ngài, chúng ta không có lý do để sợ điều xảy ra cho mình, cũng chẳng ganh tị điều xảy đến với người khác: “Chớ… ganh tị kẻ làm điều gian ác” (Thi Thiên 37:1). Khi chúng ta tin cậy sự tốt lành của Ngài, chúng ta nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. – Julie Ackerman Link

Sự chăm sóc của Đức Chúa Trời bảo bọc chúng ta.

(Theo Nguyễn Hữu Thịnh dịch)

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com