Châm ngôn 26:17-28
Xung đột chấm dứt, khi không ai thèo lẻo, không ai nói bép xép, như lửa tắt vì không có củi.
Châm ngôn 26:20

Lửa tắt và thôi cháy khi không còn vật thực nuôi nó. Tương tự như vậy, khi tin đồn đến tai của một người không bép xép, không thèo lẻo lặp lại nó, thì nó tắt, nó hết, và nó chết.

Chúng ta có thể hạ nhiệt xuống, dập tắt ngọn lửa, và để cho các cuộc xung đột, tranh cãi chết. Làm cách nào? Bằng cách không cung cấp mùi hấp dẫn của tin đồn, không đào rãnh ngầm để sự phá hoại lây lan, và bằng cách từ chối nuôi dưỡng một tin đồn nhảm nhí, xấu xa, đê tiện. Không có tin đồn, những cay đắng của sự tranh cạnh có thể tiêu tan và các mối quan hệ có thể hàn gắn.

Bép xép, thèo lẻo, đồn thổi giống như những tội lỗi khác, cũng giống như “vặt thực ngon” (Châm ngôn 26:22). Chúng ta muốn nghe nó và chia sẻ với người khác bởi vì nó “bốc mùi” ngon. Ngồi lê đôi mách bắt nguồn từ tham dục của chúng ta muốn cảm thấy bản thân cái tôi mình tốt. Khi chúng ta giày đạp người khác xuống, [ma quỷ cho] chúng ta đạt được ảo giác và tưởng rằng chúng ta cao thượng.

Đó là lý do tại sao tung tin đồn nhảm lan rộng và thật là rất khó khăn để chống cự. Nó cần [chiến đầu bằng sự kiêng ăn] cầu nguyện và nhờ ân sủng của Thiên Chúa đưa chúng ta đến vị trí [đắc thắng] để chúng ta phải từ chối việc truyền tải nó; khước từ hoặc thậm chí không nghe, ngay cả trá hình dưới dạng mối quan tâm cá nhân hoặc kêu gọi cầu nguyện cho một người bạn phạm tội gặp khó khăn.

Chúng ta phải cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan để biết khi nào nói, nói điều gì, và khi nào đơn giản chỉ là giữ cho miệng khép lại. Vì “Không thiếu vi phạm lỗi lầm và tội ác khi bép xép lắm lời, nhưng kẻ kiềm chế môi lưỡi của mình là người khôn ngoan” (Châm ngôn 10:19). Vì vậy, với lưỡi. Đây là công cụ của Satan để phá hủy nhà cửa, hôn nhân, tình bạn và Hội Thánh.

Lưỡi có thể làm ô uế thân thể của Christ (Hêbơrơ 12:15). Chỉ cho tôi một Hội Thánh chia rẽ, và tôi sẽ chỉ cho bạn hậu quả của lưỡi không kiềm chế. Lưỡi bị “đốt cháy bởi lửa địa ngục.” Kinh Thánh nói có hai nguồn lửa cho lưỡi. Nó có thể được đốt cháy bằng ngọn lửa của Chúa Thánh Linh (Cv 2), hoặc nó có thể được đốt cháy bởi lửa của địa ngục. sự lựa chọn là của chúng ta. Solomon đã viết, “lưỡi có sức mạnh của sự sống và cái chết” (Châm ngôn 18:21). Nếu chúng ta sử dụng lưỡi của chúng ta đúng cách, nó mang lại sự sống. Nếu lưỡi của chúng ta không kiềm chế, nó có thể ban cái chết cho chúng ta.

Thông thường khôn ngoan là yên lặng và nói vài lời. Nhưng nếu chúng ta cần phải nói, chúng ta hãy nói những điều để khuyến khích và thúc đẩy những người khác đến gần gũi hơn với Thiên Chúa, không phải là những lời gây chán nản, chia rẽ và làm tổn thương người khác. “Lưỡi khôn ngoan gia tăng sức khỏe” (Châm ngôn 12:18). –David Roper

Lưỡi có thể lây lan nghi ngờ,
Và đánh cắp danh tốt;
Nhưng khi Chúa kiểm soát lưỡi của chúng ta,
Lời của nó sẽ làm dịu êm và chữa lành. -Sper

Tiêu diệt tin đồn bằng cách làm ngơ nó.

Cầu nguyện:
Kính lạy Cha, xin Cha tha thứ tội cho con, vì nhiều lần con đã nuôi dưỡng những chuyện ngồi lê đôi mách hoặc đã giải trí bằng những cuộc trò chuyện tò mò của một tin đồn thổi. Xin Cha ban phước và chữa lành những người mà con đã làm tổn thương bởi sự tham gia của con trong các câu chuyện tầm phào. Nguyền xin Cha ban cho con sức mạnh để nói những gì là hữu ích để đem ơn phước cho những người khác, ban cho con sự can đảm để hàn gắn các mối quan hệ mà con đã phá hoại, gây đổ vỡ, và làm hư thối vì lời nói thiếu thận trọng; và ban cho con sự khôn ngoan để con biết làm thế nào để ngăn chặn những kẻ bươi móc, tìm kiếm để phát tán tin đồn. Nguyền con sẽ cẩn thận những gì con làm và không phạm tội trong những gì con nói, và con cầu xin Cha sẽ kiềm chế lưỡi của con luôn luôn. Trong Danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện. Amen.

Gossip
Proverbs 26:17-28
Where there is no wood, the fire goes out; and where there is no talebearer, strife ceases. —Proverbs 26:20

When a fire finishes burning through the material it feeds on, it goes out. Similarly, when gossip reaches the ear of someone who will not repeat it, it dies.

We can turn down the heat, douse the fire, and let the quarrel die. How? By not supplying juicy morsels of gossip, by ditching the urge to spread destructive innuendo, and by refusing to keep alive an ugly rumor. Without gossip, the bitterness of a rivalry can dissolve and relationships can mend.

Gossip, like other sins, is like “tasty trifles” (Proverbs 26:22). We like to hear it and share it with others because it “tastes” good. Gossip is rooted in our need to feel good about ourselves. As we bring others down, we gain the illusion that we are moving upward.

That’s why spreading gossip is so difficult to resist. It takes prayer and God’s grace to bring us to the point where we refuse to pass it on or even hear it—even under the guise of personal concern or a request to pray for a sinning friend in trouble.

We must ask God for the wisdom to know when to speak, what to speak, and when to simply keep our mouths shut. For “in the multitude of words sin is not lacking, but he who restrains his lips is wise” (Proverbs 10:19). So it is with the tongue. It is Satan’s tool for destroying homes, marriages, friendships and churches.

The tongue can defile the body of Christ (Hebrews 12:15). Show me a divided church, and I’ll show you the fruit of unbridled tongues. The tongue is “set on fire by hell.” The Bible tells of only two sources of fire for the tongue. It can be set ablaze with the fire of the Holy Spirit (Acts 2), or it can be set on fire by hell. The choice is ours! Solomon wrote, “The tongue has the power of life and death” (Proverbs 18:21). If we use our tongue properly, it brings life. If our tongue is unbridled, it can deal our death.

It is often wise to be quiet and speak few words. But if we must speak, let’s talk of those things that encourage and move others closer to God, not those things that will discourage, divide and hurt them. “The tongue of the wise promotes health” (Proverbs 12:18). –David Roper

The tongue can spread suspicion,
And reputations steal;
But when the Lord controls our tongue,
Its words will soothe and heal. —Sper

Destroy gossip by ignoring it.

Prayer:
Forgive me, O God, for the times I have kept gossip alive or have entertained the conversation of a gossip. Please bless and heal those whom I have wounded with my participation in gossip. Give me the strength to say only what is helpful to bless others, the courage to mend the relationships that I have damaged because of reckless words, and the wisdom to know how to discourage those seeking to spread gossip. May I will watch what I do and not sin in what I say and I ask you will curb my tongue always. In Jesus’ name I pray. Amen.

(Theo MS T Nguyen)

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]