Chúa Jesus nói cùng Philíp rằng: “Ta đã ở cùng người bao lâu nay, vậy mà ngươi nói rằng chưa biết Ta và Cha sao?” (Giăng 14:9)
Các lời này không nói ra như lời trách-mắng, càng không phải vì sự ngạc-nhiên

Chúa chỉ khuyến-khích Philíp, kéo ông đến sự thân-mật hơn nữa với Chúa Jesus, là Đấng mà chúng ta cuối-cùng nên càng thân-cận hơn. Trước lễ Vượt qua, thì các môn-đệ đã nhận ra Chúa Jesus là Đấng đã ban cho họ có quyền-lực đuổi ma-quỷ và làm sự hồi-phục cho con người. (Luca 10: 18-20). Đó thật là một sự thân-thiết tuyệt-vời, nhưng còn có-thể thân hơn nữa cơ. “Ta không gọi các ngươi là đầy-tớ nữa, vì đầy-tớ thì không biết việc Chủ mình làm, nhưng Ta gọi các ngươi là bạn-hữu Ta” (Giăng 15:15). Tình bạn thật rất hiếm trên đất. Nó có nghĩa là nhận-định được ý-nghĩ, tấm-lòng, và tinh-thần của nhau. Tất-cả kinh-nghiệm trong đời-sống bạn được thiết-kế ra nhằm có-thể dẫn chúng ta bước vào mối quan-hệ thân-mật với Chúa Cứu Thế Jesus. Chúng ta nhận quá nhiều ân-huệ, phước-lành, sự dạy-dỗ, và lời phán của Ngài qua kinh-thánh, nhưng chúng ta có thật-sự biết Ngài không? Chúa Jesus phán: Ta đi là vì lợi-ích cho các ngươi, vì nếu Ta không về trời, thì Chúa Thánh-Linh sẽ không giáng-xuống, ở trong các ngươi, để nhắc các ngươi mọi sự dạy dỗ cũa Ta(Giăng16:7). Chúa Jesus để lại quan-hệ ấy để kéo chúng ta gần Ngài hơn. Chúa rất vui, khi môn-đồ để thì-giờ, sống thân-mật cùng Chúa hơn. Sự kết-quả luôn được kinh-thánh chứng-minh cho thấy là sự hiển-nhiên của mối dây liên-hệ thân-thiết với Chúa Jesus. (Giăng 15:1-4). Một khi mà mình có sự thân-thiết với Chúa Jesus, trong chúng ta sẽ chẳng bao giờ có cảm giác cô-đơn hay thiếu khôn-ngoan hoặc thiếu lòng thương-xót. Chúng ta có thể dốc đổ hết tâm-sự lòng mình mà không hề sợ Chúa cho là chúng ta thảm-hại quá hay trách là chúng ta mẫn-cảm thái-quá. Người môn-đệ thật, có mối thân-thiết với Chúa, chẳng khiến ai chú-ý chính họ, nhưng chỉ cho thấy chứng cớ về một đời-sống có Chúa kiểm-soát hoàn-toàn. Đấy là kết-quả do sự cho-phép Chúa được hài-lòng trong từng khía-cạnh sâu-kín riêng-tư nhất của đời-sống. Hình-ảnh kết-quả của một đời-sống: quân-bình, yên-lặng, mạnh-mẽ như thế là do Chúa ban cho kẻ nào giữ mối thông-công mật-thiết với Ngài. Chúng ta có thể đạt được điều này! Khi dâng đời mình cho Thánh Linh Đức Chúa Trời bên trong, chúng ta có thể sống những cuộc đời đẹp đẽ khác thường trước con mắt thế gian đang theo dõi chúng ta. Thi sĩ của Y-sơ-ra-ên bảo đảm với chúng ta, “Đức Giê-hô-va… sẽ trang điểm cho người khiêm nhường” (Thi Thiên 149:4). Amen.

Cầu nguyện:
Kính lạy Thiên Chúa Thánh ái, con biết Chúa Giêsu đã đến trên đất và vâng phục ý chỉ của Cha. Xin Cha ban cho con sự khôn ngoan sáng suốt, sự nhận thức đầy đủ, sự hiểu biết sâu sắc, sự thấu suốt rõ ràng, để sự vâng lời của con không chỉ đơn giản là vâng theo các lời của Cha, nhưng còn là một sự khao khát muốn sống theo ý muốn của Cha. Con ao ước tôn vinh Cha vì Cha đã hoàn thành rất nhiều việc để cứu chuộc con. Cảm tạ ơn Cha. Trong Danh Chúa Jesus Christ con cầu nguyện. Amen.

Hãy sống thế nào để người khác muốn biết Chúa Giê-xu.

Jesus said to him, ’Have I been with you so long, and yet you have not known Me, Philip?’ —John 14:9 These words were not spoken as a rebuke, nor even with surprise; Jesus was encouraging Philip to draw closer. Yet the last person we get intimate with is JesuBefore Pentecost the disciples knew Jesus as the One who gave them power to conquer demons and to bring about a revival (see Luke 10:18-20). It was a wonderful intimacy, but there was a much closer intimacy to come: “. . . I have called you friends . . .” (John 15:15). True friendship is rare on earth. It means identifying with someone in thought, heart, and spirit. The whole experience of life is designed to enable us to enter into this closest relationship with Jesus Christ. We receive His blessings and know His Word, but do we really know Him? Jesus said, “It is to your advantage that I go away . . .” (John 16:7). He left that relationship to lead them even closer. It is a joy to Jesus when a disciple takes time to walk more intimately with Him. The bearing of fruit is always shown in Scripture to be the visible result of an intimate relationship with Jesus Christ (see John 15:1-4). Once we get intimate with Jesus we are never lonely and we never lack for understanding or compassion. We can continually pour out our hearts to Him without being perceived as overly emotional or pitiful. The Christian who is truly intimate with Jesus will never draw attention to himself but will only show the evidence of a life where Jesus is completely in control. This is the outcome of allowing Jesus to satisfy every area of life to its depth. The picture resulting from such a life is that of the strong, calm balance that our Lord gives to those who are intimate with Him. We can have it! As we yield our lives to God’s Spirit within, we can live lives of uncommon beauty before a watching world. Israel’s poet assures us, “The Lord… will beautify the humble” (Ps. 149:4). Amen.

Prayer:
Holy God, I know Jesus came to earth and obeyed your will. Give me discernment so that my obedience will not simply be the obedience of your words, but a longing to live according to your will. I long to honor you because you have done so much to save me. Thank you. In Jesus’ name I pray. Amen.

Live so that others will want to know Jesus.

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]