Chuyến đi thăm nhà tù liên bang trên Đảo Alcatraz ở San Francisco lưu lại trong tôi một số hình ảnh khó quên. Trong lúc thuyền du lịch của chúng tôi tiến vào bến tàu, tôi có thể hiểu tại sao nhà tù liên bang an toàn tối đa mà bây giờ đã đóng cửa, một thời được gọi là “Vầng Đá.”

READ: Philemon 1:4-16

I appeal to you for my son Onesimus, whom I have begotten while in my chains. —Philemon 1:10

A tour of the federal prison on Alcatraz Island in San Francisco Bay left me with some unforgettable images. As our tour boat pulled into the dock, I could see why this now-closed maximum-security federal prison was once known as “The Rock.”

Later, inside the legendary Big House, I stared at shafts of light coming through heavily barred windows. Then I saw row after row of cagelike cells that housed well-known inmates such as Al Capone and Robert Stroud, the “Birdman of Alcatraz.”

But another image made a deeper impression. Stepping into an empty cell, I saw the name “Jesus” scrawled on a wall. In another, a Bible lay on a shelf. Together they quietly spoke of the greatest of all freedoms.

Paul knew such liberty while waiting to be executed. Regarding himself as a “prisoner of Christ,” he used his incarceration to help other inmates discover what it means to be an eternally forgiven, dearly loved member of God’s family (Philem. 1:10).

Barred windows and doors represent one kind of confinement. Physical paralysis, inescapable poverty, and prolonged unemployment are others. Perhaps you endure another.

None are to be desired—yet who would trade “imprisonment” with Christ for life “on the outside” without Him? —Mart De Haan

My heart and soul imprisoned lay,
Not knowing Christ the Lord;
But since the day He set me free,
We live in one accord. —Hess

To be under Christ’s control is to have true freedom.

VIETNAMESE TRANSLATION:

Tự Do ở Alcatraz

Đọc: Phi-lê-môn 1:4-16

Tôi nài xin anh giúp Ô-nê-sim, người con mà tôi đã sinh ra trong vòng xiềng xích. – Phi-lê-môn 1:10

Chuyến đi thăm nhà tù liên bang trên Đảo Alcatraz ở San Francisco lưu lại trong tôi một số hình ảnh khó quên. Trong lúc thuyền du lịch của chúng tôi tiến vào bến tàu, tôi có thể hiểu tại sao nhà tù liên bang an toàn tối đa mà bây giờ đã đóng cửa, một thời được gọi là “Vầng Đá.” Sau đó, bên trong Big House huyền thoại, tôi nhìn chăm những tia sáng chiếu xuyên qua các song cửa sổ. Rồi tôi thấy nhiều dãy phòng giam giống như chuồng đã từng giam những bạn tù lừng danh như Al Capone và Robert Stroud, “Người Chim của Alcatraz.” Nhưng một hình ảnh khác gây ấn tượng sâu sắc hơn. Bước vào một phòng giam trống, tôi thấy tên “Giê-xu” viết nghuệch ngoạc trên tường. Trong một phòng giam khác, một cuốn Kinh Thánh nằm trên kệ. Cả hai nói lên quyền tự do lớn nhất trên đời. Phao-lô từng kinh nghiệm sự tự do như vậy trong lúc chờ bị hành quyết. Tự xem mình là “Tù nhân của Đấng Christ,” ông lấy việc giam cầm của mình để giúp các bạn tù khác, khám phá ra ý nghĩa của việc được mãi mãi thứ tha, để làm thành viên dấu yêu trong gia đình Đức Chúa Trời (Phi-lê-môn 1:10). Cửa sổ và cửa đi bị phong kín, tiêu biểu cho một loại giam cầm. Tê liệt thể xác, nghèo đói buộc trói, và thất nghiệp dài lâu, là những thứ giam cầm khác. Có thể bạn cũng đang chịu đựng loại giam cầm khác nữa.

Chẳng ai muốn loại nào thế nhưng những người đổi cảnh “ngồi tù” với Đấng Christ để được sống “ở ngoài” mà không có Ngài thì sao? – Mart De Haan

Được ở dưới quyền kiểm soát của Đấng Christ tức là có tự do thật.

 

 

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com