Hãy yên lặng, và biết Ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao giữa các nước” (Thi Thiên 46:10). Những lời này được hát lên ngày xưa trong đền thờ Giê-ru-sa-lem nhắc nhở rằng một trong những nhiệm vụ chính của chúng ta là thờ phượng Đức Chúa Trời đáng sợ của chúng ta. Một cách để làm việc này là suy ngẫm về nhiều thuộc tính của Ngài.

Exalt Him

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

http://cdn.rbc.org/odb/2011/02/odb-02-13-11.mp3

READ: Psalm 46

. . . I am God; I will be exalted. —Psalm 46:10

Be still, and know that I am God; I will be exalted among the nations” (Ps. 46:10).

These words from a song sung long ago at the temple in Jerusalem remind us of one of our main tasks—worshiping our awesome God.

One way to do that is to meditate on His many attributes. Exalt God, for He is faithful, eternal, all-knowing, just, unchangeable, gracious, holy, merciful, longsuffering, impartial, and infinite. Our God is perfect.

Exalt God also by realizing that He is all-powerful, almighty, personal, righteous, unsearchable, wise, triune, accessible, self-existent, glorious, and compassionate.

Another way to worship God is to contemplate His names. Exalt God, for He is Creator. He is Love. He is Redeemer. He is Shepherd. He is Savior, Lord, and Father. He is Judge. He is Comforter. He is Teacher. He is I AM. Our God is the Mighty One.

Dwell on His identity. God is our shield. Our stronghold. Our light. Our strength. Our sustainer. Our rescuer. Our fortress.

Meditate on God’s attributes. Contemplate His names. Dwell on His identity. Adore Him. Respect Him. Honor Him. Love Him. Exalt Him. Use the rest of your life getting ready to worship our awesome God forever. —Dave Branon

O worship the King,
All glorious above,
And gratefully sing
His power and His love. —Grant

Let everything that has breath praise the Lord. Psalm 150:6

VIETNAMESE TRANSLATION:

Hãy Tôn Cao Ngài
Đọc: Thi Thiên 46

… Ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao. – Thi Thiên 46:10

Hãy yên lặng, và biết Ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao giữa các nước” (Thi Thiên 46:10). Những lời này được hát lên ngày xưa trong đền thờ Giê-ru-sa-lem nhắc nhở rằng một trong những nhiệm vụ chính của chúng ta là thờ phượng Đức Chúa Trời đáng sợ của chúng ta. Một cách để làm việc này là suy ngẫm về nhiều thuộc tính của Ngài. Hãy tôn cao Đức Chúa Trời, vì Ngài thành tín, đời đời, toàn tri, công bình, bất biến, độ lượng, thánh khiết, nhân từ, nhịn nhục, không thiên vị, và vô hạn. Đức Chúa Trời chúng ta toàn hảo. Hãy tôn cao Đức Chúa Trời bằng cách nhận biết Ngài đầy quyền năng, toàn năng, có thân vị, công chính, khó dò, khôn ngoan, ba ngôi, có thể lại gần, tự hữu, vinh hiển, và đầy thương xót. Một cách khác để thờ phượng Đức Chúa Trời là chiêm nghiệm các danh xưng của Ngài. Hãy tôn cao Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đấng Tạo Hóa. Ngài là Tình Yêu. Ngài là Đấng Cứu Chuộc. Ngài là Người Chăn. Ngài là Chúa Cứu thế, là Chúa, và là Cha. Ngài là Quan Án. Ngài là Đấng An Ủi. Ngài là Giáo sư. Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng Toàn Năng. Hãy ở trong nhân thân của Ngài. Đức Chúa Trời là thuẫn che chở chúng ta. Đồn lũy chúng ta. Ánh sáng của chúng ta. Sức mạnh chúng ta. Đấng nâng đỡ chúng ta. Đấng giải cứu chúng ta. Pháo đài của chúng ta. Hãy suy ngẫm về những thuộc tính của Đức Chúa Trời. Hãy chiêm nghiệm các danh xưng của Ngài. Hãy cứ ở trong nhân thân của Ngài. Hãy tôn thờ Ngài. Tôn kính Ngài. Tôn vinh Ngài. Yêu mến Ngài. Tôn cao Ngài.

Hãy chuẩn bị quãng đời còn lại của bạn để thờ phượng Đức Chúa Trời đáng sợ đời đời của chúng ta. – Dave Branon

Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Thi Thiên 150:6

 

 

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com