Criticism

Amos 7:7-15 The Lord took me as I followed the flock, and the Lord said to me, “Go, prophesy to My people Israel.” —Amos 7:15

To fear the LORD is to hate evil; I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech (Proverbs 8:13). When we have a deep and reverential respect for our holy God, we are going to love what he loves and hate what he hates. We need to realize, however, that the word “hate” is used very carefully in Scripture. This strong verb is not used often, and when it is used with God as the subject, the object of God’s hatred needs to be noticed. God hates evil, which in this case is defined as pride, arrogance, evil behavior, and vile speech. These are things that Christians not only avoid, but they also loathe. God wants his people to be people of character — people of humility, moral behavior, and helpful speech. As we grow older, we sometimes become set in our ways and unwilling to admit when we are wrong. Worse yet, if we don’t see eye-to-eye with others, we become critical of them and try to discredit their views. Some people, for example, when they disagree with a pastor, seem to be quick to judge motives. They may even suggest that the preacher is only looking for a paycheck. This type of criticism happened to Amos about 750 BC. The prophet had been preaching a tough message about God’s judgment of Israel. Understandably, his message was unpopular. Amaziah, the priest of Bethel, was irritated and told Amos to go back to Judah. Amaziah accused Amos of being a prophet-for-hire, preaching just to make a living (7:12). Amos responded by saying that he was prophesying only because God had told him to speak (v.15). If we are preaching or leading, we must faithfully serve the Lord as Amos did, even if the task is unpleasant, unpopular, or rejected by our audience. A preacher is one who has realized the call of God and is determined to use his every power to proclaim God’s truth. And if we’re in the congregation, we need to be sure that when we hear something we don’t agree with, we’re not actually resisting what the Lord wants us to hear and do. The story of the prophet Isaiah’s calling by God is glorious and moving (Isaiah 6:1-8). He recognizes his sinfulness and unworthiness to be used by God and is cleansed by seraphs who came from the very presence of God himself. That’s how to handle criticism – Albert Lee

Lord, we can’t see each wrong we do, So send us help from Christians who Will notice faults we do not see And tell us of them tactfully. —Branon

Never fear criticism when you’re right; never ignore it when you’re wrong.

Prayer: O holy and righteous Father, forgive me of my pride and self-interest. Forgive me for my arrogance and deceptive tongue. Remake me by your Spirit to be holy in word and deed, compassionate toward the others, and freed from evil. I remember that you live inside me through the Holy Spirit and as I ponder the awesome sacrifice of Jesus to cleanse me, I am convicted that I have not sought to live as your holy person as passionately as I should have. Please forgive me. I pledge my devotion to serving you with holiness with all the power the Holy Spirit provides. To you, O LORD, be the glory in my life and in your Church, forever and ever. In Jesus name I pray. Amen.

VIETNAMESE TRANSLATION:

Amos 7:7-15
Nhưng Chúa đã rút tôi khỏi nghề chăn chiên.
Chúa nói với tôi: “Hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của Ta.”
Amốt 7:15

“Sự kính sợ Đức Giêhôva, ấy là ghét điều ác; Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác, và miệng gian tà (Châm ngôn 8:13).
Khi chúng ta có một sự trân trọng và tôn kính sâu sắc đối với Danh Thánh Thiên Chúa của chúng ta, chúng ta sẽ yêu thích những gì Ngài yêu thương và ghét những gì Ngài ghét. Chúng ta cần phải nhận thức, tuy nhiên, từ “ghét” được sử dụng rất cẩn thận trong Kinh Thánh. Động từ nhấn mạnh “ghét” này không được sử dụng thường xuyên, và khi nó được sử dụng với Thiên Chúa là chủ từ, đối tượng của lòng căm thù của Thiên Chúa cần phải được chú ý. Chúa ghét cái ác, mà trong trường hợp này được định nghĩa là sự kiêu ngạo, xấc xược, hành vi ác, và lời nói gian tà, đê hèn. Đây là những điều mà người tín nhân không những chỉ tránh xa, nhưng họ cũng phải gướm ghiếc, kinh tởm, và ghét bỏ chúng. Thiên Chúa muốn dân sự của Chúa là dân có đặc tính – khiêm nhường, hành vi đạo đức, và nói lời có ích để gây dựng Khi chúng ta càng về già, chúng ta đôi khi trở nên càng bảo thủ bám theo những cách của chúng ta và không muốn thừa nhận khi chúng ta đã sai lầm. Tệ hơn nữa, nếu chúng ta không cùng quan điểm với người khác, chúng ta trở thành người chỉ trích họ và cố gắng để làm mất giá trị quan điểm và uy tín của họ. Ví dụ, một số người, khi họ bất mãn, không đồng ý với mục sư, dường như họ nhanh chóng xét đoán động cơ của mục sư. Thậm chí họ có thể gợi ý cho rằng các mục sư chỉ chú trọng tìm kiếm công việc giảng Đạo để được trả lương.
Đây là loại phê bình chỉ trích đã xảy ra với Amốt khoảng năm 750 trước Công nguyên. Vị tiên tri này đã rao giảng những sứ điệp nghiêm khắc về án phạt của Thiên Chúa dành cho dân Israel. Điều này cũng dễ hiểu, sứ điệp của ông thì không được ưa thích và không vừa lòng dân. A-ma-xi-a, thầy tế lễ tại Bethel, đã nổi giận và đuổi Amốt trở về lại Giu-đa. A-ma-xi-a tố cáo buộc tội Amốt là một vị tiên tri làm thuê, chỉ giảng dạy để kiếm sống (7:12). Amốt trả lời bằng cách nói rằng ông đã phải nói tiên tri chỉ vì Thiên Chúa đã truyền lịnh cho ông phải giảng (c.15).
Nếu chúng ta đang giảng dạy hoặc đang dẫn dắt, chúng ta phải trung thành phục vụ Chúa như Amốt đã làm, ngay cả khi công việc này có khó chịu, không được lòng dân, hoặc khán thính giả của chúng ta từ chối, tẩy chay, bỏ ra ngoài. Một người rao giảng Tin Lành là một người nhận được sự kêu gọi từ nơi Đức Chúa Trời, và cương quyết dùng hết tài năng, linh lực mình để tuyên ngôn Lẽ Thật của Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta đang ở trong cộng đoàn, chúng ta cần phải chắc chắn rằng, khi chúng ta nghe thấy một điều gì đó mà chúng ta không đồng ý, chúng ta không hành động chống lại những gì Chúa muốn chúng ta nghe và làm. Câu chuyện của vị tiên tri Êsai được kêu gọi bởi Thiên Chúa thật vinh quang và cảm động (Ê-sai 6:1-8). Ông thừa nhận tội lỗi và xưng ra sự bất xứng của mình để được Đức Chúa Trời sử dụng và được làm sạch bởi sê-ra-phin đến từ sự hiện diện của Thiên Chúa. Đó là cách làm thế nào để xử lý những lời chỉ trích._Albert Lee
Lạy Chúa, chúng con không thể thấy điều chúng con làm sai, Vì vậy, xin ban cho chúng con sự giúp đỡ từ các tín nhân Để cảnh báo những lỗi lầm mà chúng con không thấy Và cho chúng con biết những đều sai đó cách lịch sự tế nhị. -Branon
Không bao giờ sợ những lời chỉ trích khi bạn đúng, không bao giờ làm ngơ bỏ qua lời chỉ trích khi bạn đang sai lầm.

Cầu nguyện:
Kính lạy Cha Công bình và Thánh thay, xin Cha tha thứ sự kiêu ngạo tự hào của con và [quyền hạn] ích kỷ cá nhân của con. Cầu xin Cha tha thứ sự xấc xược, hỗn hào và môi lưỡi gian tà, xúc xiểm của con. Xin Cha tái tạo con bởi Thánh Linh của Cha khiến con được thánh thiện trong lời nói và hành động, để con cảm thương, nhân từ đối với những người khác, và giải thoát con khỏi sự ác. Con nhớ rằng Cha sống trong con bởi Chúa Thánh Linh và khi con suy nghĩ về sự hy sinh tuyệt đối của Chúa Giêsu để làm cho con thánh sạch, con nhận thức rằng con đã không tìm cách gắng sức để sống như một người thánh thiện của Cha, và lòng đầy nhiệt tình như con đáng cần phải có. Xin Cha vui lòng tha thứ cho con. Con cam kết trọn đời lấy sự Thánh khiết và công bình mà tận tụy hầu việc Cha, với tất cả sức mạnh quyền phép Chúa Thánh Linh trang bị cho con. Nguyền xin sự vinh hiển Cha chói sáng trên đời sống con và trong Hội Thánh của Cha, mãi mãi. Trong Danh của Chúa Giêsu Christ con cầu nguyện. Amen.

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com