Sau khi Ffyona Campbell nổi tiếng là người phụ nữ đầu tiên đi bộ khắp thế giới, thì niềm vui của cô chẳng được bao lâu. Tuy được tán dương, cô vẫn thấy ray rứt. Cô thấy mình có lỗi và điều đó đã đẩy cô tới chỗ suy sụp tinh thần. Cô ray rứt chuyện gì? Cuối cùng, cô thú nhận, “Lẽ ra tôi không xứng đáng được ghi nhận là người nữ đầu tiên đi bộ khắp thế giới. Tôi đã gian lận.”

A Clear Conscience

READ: 1 John 1

I myself always strive to have a conscience without offense toward God and men. —Acts 24:16

After Fyona Campbell became famous as the first woman to walk around the world, her joy was short-lived. Despite the adulation she received, something troubled her. Guilt overtook her and pushed her to the brink of a nervous breakdown.
What was bothering her? “I shouldn’t be remembered as the first woman to walk around the world,” she finally admitted. “I cheated.” During her worldwide trek, she broke the guidelines of the Guinness Book of World Records by riding in a truck part of the way. To clear her conscience, she called her sponsor and confessed her deception.
God has given each of us a conscience that brings guilt when we do wrong. In Romans, Paul describes our conscience as “accusing or else excusing [us]” (2:15). For the obedient follower of Christ, care of the conscience is an important way of maintaining a moral compass despite moral imperfection. Confessing sin, turning from it, and making restitution should be a way of life (1 John 1:9; Lev. 6:2-5).
Paul modeled a well-maintained conscience, saying, “I strive always to keep my conscience clear before God and man” (Acts 24:16 NIV). Through confession and repentance, he kept short accounts with God. Is sin bothering you? Follow Paul’s example. Strive for a clear conscience. —Dennis Fisher

There is a treasure you can own
That’s greater than a crown or throne:
This treasure is a conscience clear
That brings the sweetest peace and cheer. —Isenhour

If God’s Word guides your conscience, let your conscience be your guide.

VIETNAMESE TRANSLATION

Lương Tâm Trong Sáng
Đọc: 1 Giăng 1

Tôi luôn cố gắng để có lương tâm không bị cáo trách trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt con người. – Công Vụ Các Sứ Đồ 24:16

Sau khi Fyona Campbell nổi tiếng là người phụ nữ đầu tiên đi bộ khắp thế giới, thì niềm vui của cô chẳng được bao lâu. Tuy được tán dương, cô vẫn thấy ray rứt. Cô thấy mình có lỗi và điều đó đã đẩy cô tới chỗ suy sụp tinh thần.

Cô ray rứt chuyện gì? Cuối cùng, cô thú nhận, “Lẽ ra tôi không xứng đáng được ghi nhận là người nữ đầu tiên đi bộ khắp thế giới. Tôi đã gian lận.” Trong chuyến đi vất vả vòng quanh thế giới, cô đã vi phạm những hướng dẫn trong Guiness Book về Kỷ lục Thế giới bằng cách đi bằng xe tải trên một đoạn đường. Để giữ lương tâm trong sáng, cô đã gọi điện cho người cố vấn và thú nhận mình đã gian dối. Đức Chúa Trời cho chúng ta lương tâm để cáo tội khi chúng ta làm sai. Trong Rô-ma, Phao-lô mô tả lương tâm “Cáo buộc hoặc biện hộ [cho chúng ta]” (2:15). Đối với người vâng phục Chúa, thì lo cho lương tâm, là cách quan trọng để duy trì la bàn đạo đức, cho dù là đạo đức không hoàn hảo. Xưng tội, từ bỏ tội lỗi, và bồi thường phải là cách sống của chúng ta (1 Giăng 1:9; Lê-vi Ký 6:2-5). Phao-lô nêu gương một lương tâm tốt, khi ông nói, “Tôi luôn cố gắng để có lương tâm không bị cáo trách trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt con người” (Công Vụ Các Sứ Đồ 24:16). Nhờ xưng tội và ăn năn, ông giải quyết mọi vấn đề với Đức Chúa Trời.

Tội lỗi có đang quấy rối bạn không? Hãy theo gương Phao-lô. Cố gắng giữ cho lương tâm trong sáng. – Dennis Fisher

If God’s Word guides your conscience, let your conscience be your guide.

Nếu Lời Đức Chúa Trời hướng dẫn lương tâm bạn, thì hãy để lương tâm dẫn đường cho bạn.

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com