Đọc: Khải Huyền 8:1-5
Khói hương… với những lời cầu nguyện của các thánh đồ, bay lên trước mặt Đức Chúa Trời. Khải Huyền 8:4

Lời cầu nguyện có thực sự ảnh hưởng thế giới chúng ta không? Hay đó chỉ là sự trò chuyện riêng tư với Đức Chúa Trời?

Khi một cặp vơ chồng ở New Jersey nghe tin một ông nọ được ra khỏi tù và dọn về khu của họ, họ bắt đầu cầu nguyện cho ông này. Sau đó, họ tới thăm và mở cửa nhà mình tiếp đón những cựu tội phạm như ông vào mỗi buổi điểm tâm hằng tuần. 22 năm trôi qua, những con người bị khinh bỉ nhất trong vùng đã có được một chỗ tiếp đón và đối xử với họ cách trân trọng. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thực sự vâng lịnh Chúa Giê-xu yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình? Sẽ có gì xảy ra nếu chúng ta nổi tiếng là gần với nước thiên đàng nhờ biết lo cho thành phần bơ vơ và bị ghét bỏ? Trong một cảnh được ký thuật ở sách Khải Huyền, sứ đồ Giăng thấy trước mối liên quan giữa thế giới hữu hình và vô hình. Vào phút đỉnh điểm của lịch sử, thiên đàng thật lặng yên. Bảy thiên thần đứng cùng với bảy chiếc kèn, chờ đợi. Yên lặng tuyệt đối như thể toàn cả thiên đàng đang kiễng chân lắng nghe. Rồi một thiên sứ thu thập hết những lời cầu nguyện của dân sự Đức Chúa Trời trên đất – một tổng hợp những lời ngợi khen, thở than, cảm xúc không đè nén, tuyệt vọng, khẩn nài – hòa với trầm hương và dâng lên trước ngai Đức Chúa Trời (8:1-4). Cuối cùng sự yên lặng bị phá tan khi những lời cầu nguyện đầy hương thơm từ đất cuộn bay lên: tạo nên cơn bão “sấm, chớp, và động đất” (c.5). Thông điệp đã rõ. Những lời cầu nguyện chủ yếu là tác nhân trong chiến thắng sau cùng chống lại điều ác, khổ đau, và sự chết.

Philip Yancey

Công việc của Đức Chúa Trời được thực hiện bởi những người cầu nguyện.

The Difference Prayer Makes

ODB RADIO: |  Download READ: Revelation 8:1-5

The smoke of the incense, with the prayers of the saints, ascended before God. Revelation 8:4

Does prayer have any real impact on our world? Or is it merely a private conversation with God?

When a New Jersey couple learned that a man had been released from prison and had moved into their area, they started praying for him. Then they paid him a visit and opened their home to a weekly breakfast for ex-offenders like him. Now, 22 years later, the area’s most despised men have one place to go where they are welcomed and treated respectfully.

What would happen if we followed literally Jesus’ command to love our enemies and pray for those who persecute us? What if we became known for approaching heaven on behalf of outcasts and disagreeable people?

In a scene recorded in the book of Revelation, the apostle John foresees a direct linkage between the visible and invisible worlds. At a climactic moment in history, heaven is quiet. Seven angels stand with seven trumpets, waiting. Silence reigns, as if all heaven is listening on tiptoe. Then an angel collects the prayers of God’s people on earth – all the accumulated prayers of praise, lament, abandonment, despair, petition – mixes them with incense, and presents them before the throne of God (8:1-4). The silence finally breaks when the fragrant prayers are hurled down to earth: setting off a storm of “thunderings, lightnings, and an earthquake” (v.5).

The message is clear. The prayers are essential agents in the final victory over evil, suffering, and death.  Philip Yancey

God’s work is done by those who pray.