Truyền thuyết kể rằng khi vẽ tranh, Michelangelo một tay cầm cọ, một tay cầm đèn cầy để ngăn không cho bóng của mình che khuất tác phẩm đang vẽ dở dang.

 

Đây là thái độ chúng ta cần có, nếu muốn nghiêm túc phô bày kiệt tác vinh quang của Đức Chúa Trời trên giá vẽ là cuộc đời chúng ta. Điều đáng buồn là chúng ta có khuynh hướng sống theo cách lôi cuốn sự chú ý về mình – xe cộ, áo quần, nghề nghiệp, địa vị, tài ba, thành công của chúng ta. Và khi cả cuộc đời chỉ có chính mình, thì khó cho mọi người nhìn thấy Chúa Giê-xu trong chúng ta. Chúa Giê-xu cứu chúng ta để phản chiếu vinh quang của Ngài ( Rô-ma 8:29), nhưng khi chúng ta sống cho mình, thì bóng của chúng ta sẽ trải ra trên giá vẽ hiện diện của Ngài trong chúng ta. Khi tín hữu Cô-rinh-tô cảm thấy chỉ có bản thân mình là quan trọng, Phao-lô cảnh cáo họ “không một người nào có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 1:29), và nhắc họ lời của Giê-rê-mi, “Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa” (c.31; Giê-rê-mi 9:24). Hãy nghĩ cuộc đời bạn là giá vẽ trên đó có một bức tranh đang vẽ dở dang. Bạn muốn mọi người thấy gì: kiệt tác về sự hiện diện của Chúa Giê-xu hay là bóng chân dung của chính bạn? Chớ chen vào giữa bức vẽ còn dở dang. Hãy sống để người khác nhìn thấy Chúa Giê-xu trong bạn. – Joe Stowell

Cuộc đời Cơ Đốc nhân là giá vẽ trên đó người khác có thể thấy Chúa Giê-xu.

CASTING SHADOWS

 

Read: 1 Corinthians 1:18-31

No flesh should glory in His presence.

1 Corinthians 1:29

Legend has it that Michelangelo painted with a brush in one hand and a candle in the other to prevent his shadow from covering his masterpiece in progress. That’s the kind of attitude we should adopt if we are serious about wanting to display the masterpiece of God’s glory on the canvas of our lives. Unfortunately, we tend to live in a way that draws attention to ourselves – our cars, our clothes, our careers, our position, our cleverness, our success. And when life is all about us, it’s hard for people to see Jesus in us. Jesus saved us to be reflections of His glory (Rom. 8:29), but when we live for ourselves, our shadow gets cast on the canvas of His presence in us. When the believers in Corinth were feeling too full of themselves, Paul warned them “that no flesh should glory [boast] in His presence” (1 Cor. 1:29), and reminded them of what Jeremiah said, “He who glories, let him glory in the Lord” (v.31; Jer. 9:24). Think of your life as a canvas on which a picture is being painted. What would you rather have people see: the masterpiece of the presence of Jesus or the shadow of your own profile? Don’t get in the way of a great painting in progress. Live to let others see Jesus in you. – Joe Stowell

My life is a painting created by God, And as such I’ve nothing to boast; Reflecting the image of Christ to the world Is what I desire the most. – Sper

A Christian’s life is the canvas on which others can see Jesus.

 

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com