Tôi thấy thật lạ, khi anh phi công ngày trước thường chở khách vào Kai tak nói, “Tôi nhớ hồi xưa bay vào phi trường đó quá.” Nhưng tôi nghĩ mình hiểu ý anh. Là phi công, anh thích thú đối diện thách thức.

Bring It On!
Read:
2 Corinthians 11:22-12:10
Three times I was beaten… three times I was shipwrecked… in perils… in weariness and toil… in hunger and thirst. – 2 Cor. 11:25-27
A TV program on the History Chan nel featured the world’s most extreme airports. The one that caught my attention is no longer open, but it is one I had flown into. I agree that Hong Kong’s Kai Tak Airport was definitely a thrill ride for passengers and surely a challenge for pilots. If you came in from one direction, you had to fly over skyscrapers and then hope the plane stopped before it plunged into the sea. If you came in the other way, it seemed as if you were going to smack into a mountain.
I found it surprising that a pilot who used to take planeloads of people into Kai Tak said, “I miss flying into that airport.” But I think I know what he meant. As a pilot, he relished the challenge. He had a confidence based on his ability and his reliance on those who guided him into the airport.
Too often, we run from challenges. Yet the people we love to read about in the Bible are impressive because they battled challenges. Consider Paul. With the confidence of God’s help, he faced troubles head-on and conquered them. Christ’s promise to Paul and to us is: “My grace is sufficient for you, for My strength is made perfect in weakness” (2 Cor. 12:9). Like Paul’s example, in the confidence of God’s care we can say to the next challenge: Bring it on! – Dave Branon
I do not ask for easy paths
Along life’s winding roads,
But for the promised grace and strength
To carry all its loads. – Meadows

Cứ Tới Đi!
Đọc:
2 Cô-rinh-tô 11:22-12:10
Ba lần bị đòn… ba lần bị chìm tàu… gặp nguy hiểm… chịu khó chịu nhọc… chịu đói chịu khát. – 2 Cô-rinh-tô 11:25-27
Một chương trình TV trên Kênh Lịch Sử chiếu cảnh những phi trường xa xôi nhất trên thế giới. Cảnh khiến tôi chú ý, hiện nay không còn mở cửa, nhưng chính là nơi tôi đã tới. Tôi đồng ý Phi Trường Kai Tak của Hong Kong dứt khoát là đường đi hấp dẫn cho hành khách và chắc chắn là một thách thức cho phi công. Nếu bạn vào từ hướng này, bạn phải bay trên các nhà chọc trời rồi sau đó hi vọng máy bay sẽ dừng lại trước khi lao xuống biển. Nếu bạn vào từ hướng kia, thì có vẻ như bạn sắp đâm thẳng vào núi.
Tôi thấy thật lạ, khi anh phi công ngày trước thường chở khách vào Kai tak nói, “Tôi nhớ hồi xưa bay vào phi trường đó quá.” Nhưng tôi nghĩ mình hiểu ý anh. Là phi công, anh thích thú đối diện thách thức. Anh tin tưởng khả năng của mình cùng những người hướng dẫn anh vào phi trường.
Quá nhiều lúc, chúng ta trốn chạy thách thức. Thế nhưng những nhân vật chúng ta thích trong Kinh Thánh thật đầy ấn tượng, vì họ chiến đấu với thách thức. Hãy xem Phao-lô. Vì tin cậy Đức Chúa Trời giúp đỡ, ông đương đầu với khốn khó và chiến thắng. Lời Đấng Christ hứa với Phao-lô và với chúng ta: “Ân điển Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh Ta được trọn vẹn trong sự yếu đuối ngươi” (2 Cô-rinh-tô 12:9). Theo gương Phao-lô, tin cậy vào sự chăm sóc của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể nói khi gặp thách thức lần sau rằng: Cứ đi tới ! – Dave Branon

If God sends you on stony paths,
He will provide you with strong shoes.
Nếu Đức Chúa Trời sai bạn đi con đường lởm chởm đá,
Ngài sẽ cung ứng đôi giày chắc chắn.

(Theo Suu Tam)

 

 

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]