Khi cháu gái Julia của chúng tôi còn nhỏ xíu, chúng tôi lái xe đưa cháu đi con đường núi ở Idaho. Sau đó, trong lúc trò chuyện với Nana về chuyến “phiêu lưu” đó, Nana nói, “Bà chẳng lo gì cả, vì bà nghĩ ông có một thiên sứ bảo vệ cùng đi.” Julia đáp, “Con nghĩ hẳn là ông có nguyên cả một toán thiên sứ bảo vệ kia!”

The Armies Of God

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

http://cdn.rbc.org/odb/2011/02/odb-02-07-11.mp3

READ: 2 Kings 6:8-17

He shall give His angels charge over you, to keep you in all your ways. —Psalm 91:11

When our granddaughter Julia was very small, we took her on a driving trip over an Idaho mountain road. Afterward, she and her Nana were having a conversation about the “adventure.” “I don’t worry because I think Papa has a guardian angel,” Nana said. “I think he must have a team of guardian angels!” Julia replied.

The mission of angels is to protect and serve the children of God (Heb. 1:13-14). The psalmist said, “The chariots of God are . . . thousands of thousands; the Lord is among them” (Ps. 68:17). God is the “Lord of hosts,” which means “armies.” The angels are the Lord’s army.

In 2 Kings we read about Elisha and his servant who were surrounded by the Syrian army. Elisha’s servant cried out, “Alas, my master! What shall we do?” Elisha replied, “Do not fear, for those who are with us are more than those who are with them.” Then the Lord opened the servant’s eyes and he saw that “the mountain was full of horses and chariots of fire all around” (6:15-17). The Lord’s army was at hand!

Even though we cannot see them with our natural eyes, we can rest in the confidence that the Lord of Hosts is constantly watching over us and He has an invisible army at His bidding to send where He pleases. —David Roper

What ready help the Father gives
To struggling saints below!
He sends His heavenly ministers
To thwart our ancient foe. —D. De Haan

The angels of God protect the people of God as they do the work of God.

VIETNAMESE TRANSLATION

Đạo Binh Của Đức Chúa Trời

Đọc: 2 Các Vua 6:8-17

Ngài sẽ ban lịnh cho các thiên sứ Ngài gìn giữ ngươi trong mọi đường lối ngươi. – Thi Thiên 91:11

Khi cháu gái Julia của chúng tôi còn nhỏ xíu, chúng tôi lái xe đưa cháu đi con đường núi ở Idaho. Sau đó, trong lúc trò chuyện với Nana về chuyến “phiêu lưu” đó, Nana nói, “Bà chẳng lo gì cả, vì bà nghĩ ông có một thiên sứ bảo vệ cùng đi.” Julia đáp, “Con nghĩ hẳn là ông có nguyên cả một toán thiên sứ bảo vệ kia!” Sứ mạng của thiên sứ là bảo vệ và phục vụ con cái Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 1:13-14). Tác giả Thi Thiên nói, “Xe của Đức Chúa Trời hàng ngàn hàng vạn; Chúa ở giữa các xe ấy” (Thi Thiên 68:17). Đức Chúa Trời là “Đức Giê-hô-va vạn quân,” có nghĩa “nhiều đạo binh.” Thiên sứ là đạo binh của Chúa. Trong 2 Các Vua, chúng ta đọc chuyện Ê-li-sê cùng đầy tớ ông bị đạo binh Sy-ri bao vây. Đầy tớ Ê-li-sê la lên, “Thầy ơi, chúng ta làm sao đây?” Ê-li-sê đáp, “Đừng sợ, vì những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó.” Sau đó Chúa mở mắt cho đầy tớ thấy “Núi đầy những ngựa và chiến xa bằng lửa đang bao quanh Ê-li-sê” (6:15-17). Đạo binh của Chúa đang cận kề! Cho dù không nhìn thấy bằng mắt trần, chúng ta vẫn có thể yên tâm tin rằng Đức Giê-hô-va vạn quân không ngừng theo dõi chúng ta và Ngài có một đạo binh vô hình sẵn sàng tuân lịnh đi nơi nào Ngài muốn. – David Roper

Thiên sứ của Chúa Trời bảo vệ dân sự Chúa trong lúc họ làm công việc Chúa.

 

 

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com