Hê-bơ-rơ 11: 8-12

Bởi đức tin Abraham vâng lời Thiên Chúa gọi …. Và ông đã đi mà không biết mình đi đâu. – Hê-bơ-rơ 11:8

Một trong những trở ngại lớn nhất của chúng ta gặp phải và đối mặt trong khi bước theo chân Christ Jesus là sự sợ hãi điều mình chưa được biết rõ. Chúng ta khao khát, ao ước muốn biết trước kết quả theo sau sự vâng lời của chúng ta và muốn biết nơi Chúa đưa chúng ta đến, nhưng chúng ta chỉ được đảm bảo rằng Ngài ở với chúng ta [mọi ngày] và Ngài hứa phụ trách việc lo liệu [chăm nuôi] cho chúng ta. Với điều đó, chúng ta mạo hiểm vào vùng [xa lạ] không biết rõ với Ngài.

Thiên Chúa đã có bao giờ yêu cầu bạn làm một điều gì đó có vẻ dường như không hợp lý [vô lý]? Điều gì khiến bạn đã vào những lãnh vực bạn chưa biết? Vậy, nếu Chúa đòi hỏi bạn từ chối xúc tiến việc thăng chức đã được bạn chờ đợi rất lâu; hoặc kháng cự một mối liên hệ mình khao khát, mong muốn từ lâu, thì sao? Điều gì, nếu Chúa gọi bạn đến một phần đất xa xôi nào đó của thế giới, hoặc yêu cầu bạn phải để cho con cái của bạn được tự do đi phục vụ Ngài ở một [đất nước] nơi xa xăm, và xa lạ?

Miền xa lạ [bạn chưa biết] thì đầy những ám ảnh “nếu thì sao.” Tuy nhiên, Đức Chúa Trời thường kêu gọi chúng ta vẽ đồ thị, lập biểu đồ những lãnh thổ xa lạ không biết rõ khi chúng ta theo Ngài: Tuân theo lệnh của Ngài chúng ta phải tha thứ, ban phát của cải để cho đi kho báu của chúng ta, hoặc từ bỏ những điều cung cấp sự đảm bảo, an ninh và niềm vui; thường đặt để chúng ta vào trong những vùng lãnh vực đáng sợ của các kết quả không rõ, hoặc với những hậu quả không lường trước được

Abraham là mô hình, là mẫu mực đáp ứng của một con người đã sẵn sàng đồng đi với Thiên Chúa vào một tương lai vô định [tư duy theo xác thịt] là không chắc chắn. “Bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi ông đi đến nơi [Chúa biết] ông sẽ nhận làm cơ nghiệp. [nhưng riêng] ông đã đi mà không biết mình đi đâu” (Hêbơrơ 11: 8).

Hãy tưởng tượng Abraham cảm thấy như thế nào khi Chúa đòi hỏi ông dọn nhà, di chuyển cả gia đình của mình đi khỏi chỗ đó mà không cho biết đi đâu (Sáng-thế Ký 12:1-3). Thiên Chúa cũng yêu cầu Ab-ra-ham kiên nhẫn để ở lại trong một vùng đất xa lạ không quen biết, khi sức quyễn rũ, thu hút của các tiện nghi trong quá khứ có thể đe dọa cám dỗ, thậm chí quyến dụ ông và cả gia đình ông quay trở lại vùng đất thoải mái, về với cảnh sống an nhàn ở U-rơ của họ.

Nỗi sợ hãi điều không biết có thể làm tê liệt năng lực của chúng ta muốn bước theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời trong những ngày tới. Tuy nhiên, giống như Abraham, khi chúng ta bám lấy Đấng biết tất cả mọi sự, tức là chúng ta đang ở trong bàn tay an lành, cho dù bất kể Ngài có dắt chúng ta đi tới đâu.

Abraham biết Thiên Chúa đã gọi ông và đã ban cho ông một lời hứa, và thế là đủ. Ông đã sẵn sàng giao phó, ủy thác tương lai của mình cho Thiên Chúa. Chúng ta có thể làm giống y như vậy bởi tin tưởng vào Thiên Chúa lo cho tương lai của chúng ta, và bước ra bằng đức tin. Hãy mạo hiểm vào miền xa lạ chưa biết rõ với niềm tin nơi Thiên Chúa.

Nhiều điều cho tương lai mai sau,

Tôi dường như không hiểu;

Nhưng tôi biết Đấng nắm giữ tương lai,

Và tôi biết Ai đang nắm tay tôi. – Stanphill

Đừng bao giờ sợ phó thác tương lai chưa biết, cho Đức Chúa Trời là Đấng biết mọi sự.

Cầu nguyện:

Kính lạy Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi chúng con, những tôi tớ của Cha, phiêu lưu mạo hiểm vào miền nào đó chúng con không thể nhìn thấy trước chặng kết thúc cuối cùng, theo những lối đường chưa hề có người đặt chân tới đi qua, và trải qua bao nhiêu những mối hiểm nguy chưa từng biết trước, Xin Cha ban cho chúng con niềm tin để ra đi với sự gan dạ, can trường, dũng cảm và đảm lược, dù không biết nơi chúng con đi. Nhưng chỉ biết có bàn tay của Cha nắm dắt chúng con; và tình yêu của Cha chống đỡ, ủng hộ, và phủ che chúng con. Hôm nay xin Cha ban cho chúng con sức mạnh và kỳ vọng một ngày mai tươi sáng để chúng con được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng cho điều mà chúng con chưa có thể nhìn thấy. Chúng con bước đi trong đức tin và sự vâng lời Cha. Nhân Danh Christ Jêsus chúng con cầu nguyện. Amen.

Hebrews 11:8-12

By faith Abraham obeyed when he was called…. And he went out, not knowing where he was going. – Hebrews 11:8

One of the greatest obstacles we face in following Christ is fear of the unknown. We yearn to know in advance the outcome of our obedience and where He is taking us, yet we are given only the assurance that He is with us and that He is in charge. And with that, we venture into the unknown with Him.

Has God ever asked you to do something that seemed unreasonable? Something that took you into the territory of the unknown? What if He asked you to refuse a long-awaited promotion or resist a longed-for relationship? What if He called you to a remote part of the world or asked you to release your children to serve Him in a faraway place?

The unknown is full of haunting “what ifs.” Yet God often calls us to chart unknown territory as we follow Him. Obeying His commands to forgive, to give away our treasures, or to give up things that provide security and pleasure often leave us in the scary territory of unknown outcomes.

Abraham modeled the response of a person who is willing to walk with God into an uncertain future. “By faith Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance. And he went out, not knowing where he was going” (Hebrews 11:8).

Imagine how Abraham felt when God asked him to move his whole family without telling him where they were going (Gen. 12:1-3). God also asked Abraham to persevere to stay in an unknown land even when the lure of past comforts may have threatened to seduce him and his family back to their comfort zone in Ur.

The fear of the unknown could cripple our capacity to follow God’s leading through the days ahead. Yet, like Abraham, when we cling to the One who knows all things, we’re in good hands regardless of where He leads.

Abraham knew that God had called him and had given him a promise-and that was enough. He was willing to entrust his future to the Lord. We may do the same by trusting our Lord for the future and stepping out in faith. Venture into the unknown with faith in God. – Joe Stowell

Many things about tomorrow

I don’t seem to understand;

But I know who holds tomorrow,

And I know who holds my hand. – Stanphill

Never be afraid to entrust the unknown future to the all-knowing God.

Prayer:

O Lord God, who has called us, Your servants, To ventures of which we cannot see the ending, By paths as yet untrodden,

And through perils unknown, Give us faith to go out with good courage, Not knowing where we go. But only that Your hand is leading us; And Your love is supporting us. Give us strength for today and a bright expectation for tomorrow so that we are fully prepared and ready for that which we cannot yet see. We walk in faith and obedience to You. It is in Jesus’ name we pray. Amen.

-David Mc Casland

Mục sư Nguyễn Văn Trung sưu tầm & biên soạn