Tôi phải làm gì để được cứu? Làm thế nào tôi có thể kinh nghiệm sự bình an trong tâm trí hôm nay và nhận lãnh thiên đàng lai? Chúng ta phải đến với Đức Chúa Trời để có câu trả lời cho những câu hỏi này. Sau đây là những gì Kinh Thánh nói về Đức Chúa Trời và làm thế nào  để tìm thấy sự cứu rỗi.

HƯỚNG DẪN TỪ KINH THÁNH ĐỂ TIẾP NHẬN SỰ CỨU RỖI

Tôi phải làm gì để được cứu? Làm thế nào tôi có thể kinh nghiệm sự bình an trong tâm trí hôm nay và nhận lãnh thiên đàng lai? Chúng ta phải đến với Đức Chúa Trời để có câu trả lời cho những câu hỏi này. Sau đây là những gì Kinh Thánh nói về Đức Chúa Trời và làm thế nào  để tìm thấy sự cứu rỗi.

NHỮNG THUỘC TÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Đức Chúa Trời là Đấng Tối Cao. Ngài là Đấng sáng tạo nên hoàn vũ. Ngài cũng là một người Cha trìu mến yêu thương con cái và trông đợi từ nơi chúng sự vâng phục và thành tâm đối với Ngài. Ngài kỷ luật các con cái khi chúng không vâng lời nhưng sẵn sàng tha thứ khi chúng ăn năn.

ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ:

ĐẤNG SÁNG TẠO – Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất (Sáng thế ký 1:1).

Khải huyền 4:11, Hê-bơ-rơ 11:3, Cô-lô-se 1:16-17

TÌNH YÊU – Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi (Giê-rê-mi 31:3)

Xuất Ê-díp-tô ký 34:6, 1 Giăng 4:8, Rô-ma 5:8

THÁNH KHIẾT – Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi,
Và thờ lạy trên núi thánh Ngài;
Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là thánh! (Thi thiên 99:9)

1 Sa-mu-ên 2:2, Xuất Ê-díp tô ký 15:11

CÔNG BÌNH – Vì Đức Giê-hô-va là công bình; Ngài yêu sự công bình (Thi thiên 11:7)

Khải huyền 15:3, Thi thiên 145:17, Công vụ 17:31

NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA CON NGƯỜI

Đức Chúa Trời sáng tạo nên con người theo hình ảnh của Ngài. Ngài ban cho họ ý chí tự do: Vâng phục hoặc không vâng phục luật pháp của Ngài. Bản chất tự nhiên của con người là khuynh hướng bất phục tùng. Đây chính là tội lỗi. Đức Chúa Trời muốn chúng ta chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

CON NGƯỜI LÀ:

ĐƯỢC TẠO DỰNG THEO HÌNH ẢNH ĐỨC CHÚA TRỜI – Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời (Sáng thế ký 1:27).

ĐẦY TỘI LỖI TRONG BẢN CHẤT – Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23)

Rô-ma 5:12, 1 Giăng 1:8, Gia-cơ 1:14-15, Ga-la-ti 5:19-21

DỄ BỊ LỪA GẠT – Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người;
Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết (Châm ngôn 14:12).

Giê-rê-mi 17:9

TÁCH BIỆT VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI – Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa (Ê-sai 59:2)

SỰ CÔNG BÌNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI SẼ KHÔNG BỎ QUA TỘI LỖI

Bởi vì Đức Chúa Trời là thiện hảo tốt lành, tương phản với con người là xấu xa gian ác. Vì vậy có một rào chắn ở giữa con người và Đức Chúa Trời.

Phàm người nào phạm tội, thì phải giết người nấy (Phục truyền 24:16).

TỘI LỖI PHẢI BỊ TRỪNG PHẠT BẰNG SỰ CHẾT – Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết (Ê-xê-chi-ên 18:4).

Rô-ma 6:23, Gia-cơ 1:15, Ma-thi-ơ 25: 31-33

SỰ TRỪNG PHẠT ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN BỊ CHO NHỮNG KẺ PHẠM TỘI – Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa (Khải huyền 20:15).

Ma-thi-ơ 3:7, Ma-thi-ơ 25:41, Ma-thi-ơ 13:40-42, Mác 16:16, Mác 3:29, Lu-ca 3:17, Lu-ca 12:5, Lu-ca 16:23

LÀM THẾ NÀO CHÚNG TA CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC SỰ THA THỨ?

Sự phán xét của Đức Chúa Trời là chắc chắn, những ai phạm tội sẽ bị trừng phạt. Đức Chúa Trời đã sai Con yêu dấu của Ngài là Chúa Jesus, Đấng vô tội chết thế cho chúng ta. Sự phán xét của Đức Chúa Trời được thỏa mãn căn cứ trên sự đổ huyết của Chúa Jesus.  Qua sự phục sinh Chúa Jesus đã đắc thắng tội lỗi và sự chết. Nếu chúng ta ăn năn tội lỗi của mình và thành tâm tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm Cứu Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm một đời sống mới ngay bây giờ và sự sống đời đời trên thiên đàng.

ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG VÀ MUỐN CỨU CHÚNG TA

– Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.  Nầy, sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta (1 Giăng 4:9-10).

Ma-thi-ơ 11:28,  Khải huyền 3:20, Giăng 3:16

CHÚNG TA PHẢI ĐƯỢC SANH LẠI

– Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại.  Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy (Giăng 3:7-8).

CHỈ CẬY VÀO NHỮNG VIỆC LÀNH THÌ KHÔNG ĐỦ

– Không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh (Tít 3:5).

Ma-thi-ơ 5:20, Rô-ma 3:20, Ga-la-ti 2:16, Ê-phê-sô 2:9

SỰ CỨU RỖI ĐƯỢC DỰ BỊ SẴN CHỈ THÔNG QUA CHÚA JESUS

– Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha (Giăng 14:6).

Giăng 1:12, Ma-thi-ơ 1:21, Rô-ma 1:16, Công vụ 4:10-12, 1 Ti-mô-thê 2:5-6

CHÚNG TA ĐƯỢC CỨU NHỜ VÀO ÂN ĐIỂN THÔNG QUA ĐỨC TIN

– Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:8).

Rô-ma 3:22-24, Lu-ca 7:50

PHƯƠNG CÁCH CỦA SỰ CỨU RỖI

Khi một tội nhân từ bỏ tội lỗi và hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Trời, lúc đó có một sự biến đổi của tấm lòng và đời sống. Người đó có ước ao làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn là thỏa mãn những thèm muốn xác thịt  của mình. Đây chính là sự sanh lại – một đời sống mới.

Đọc cẩn thận những phần Kinh Thánh trưng dẫn sau đây sẽ giúp cho bạn hiểu rõ về kinh nghiệm của sự tái sanh.

NHẬN THỨC TỘI LỖI

Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? (Công vụ 2:37)

Thi thiên 51:3,  Thi thiên 73:21, Đa-ni-ên 9:5

BUỒN RẦU

Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn; về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết (2 Cô-rin-tô 7:10).

2 Sa-mu-ên 12:13, Thi thiên 51:5, Ma-thi-ơ 5:3-4, Ma-thi-ơ 26:75

XƯNG TỘI

Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác (1 Giăng 1:9).

Gia-cơ 5:16, Thi thiên 51:3

ĐỨC TIN

Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài (Hê-bơ-rơ 11:6).

Công vụ 9:6, Công vụ 11:18

SỰ BỒI THƯỜNG

Khi nào đã phạm và mắc lỗi như vậy, thì phải trả lại vật mình đã ăn cắp, hoặc vật đã giựt lấy, hoặc vật đã tin gởi cho, hoặc vật làm mất xí được (Lê-vi-ký 6:4).

Xuất Ê-díp-tô ký 22:1, Lu-ca 19:1-10

SỰ VÂNG LỜI

Nhưng hãy đứng dậy, vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm (Công vụ 9:6).

SỰ BIẾN ĐỔI

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới (2 Cô-rin-tô 5:17).

Ga-la-ti 5:19-23

LỜI CHỨNG CỦA ĐỨC THÁNH LINH

Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:16).

1 Giăng 4:13, Công vụ 2:38, Rô-ma 8:9

Sự vui mừng và lòng biết ơn của một đời sống được cứu sẽ truyền cảm hứng để người đó thuận phục theo Lời Chúa và Đức Thánh Linh. Sự vâng lời Chúa luôn kéo theo phước hạnh và sự thỏa lòng trỗi cao hơn các lợi ích trần gian. Những ai trung tín với mạng lệnh của Ngài sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Nhưng ai bền lòng cho đến cuối cùng, thì sẽ được rỗi (Ma-thi-ơ 10:22).

NHV SUU TAM

*** Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:

” Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su, Amen.”

________________________________________________________________________

www.vietchristian.com/niengiam/