Hai chữ “Phúc Âm” nghĩa là tin vui, tin mừng, tin lành mà thiên thần đã loan báo cho những người chăn chiên trong đêm giáng sinh đầu tiên. Tin mừng đó vẫn không có gì thay đổi và vẫn có giá trị cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, câu hỏi nhiều người đặt ra là, Tại sao tin mừng đã được loan báo, Chúa Cứu Thế đã giáng trần mà nhân loại vẫn tiếp tục sống trong lầm than, đau khổ? Có gì thay đổi trước và sau khi Chúa Giê-xu giáng sinh?

Vấn đề gì cũng vậy, bao giờ cũng có hai mặt của nó, tạm gọi là chính diện và phản diện, tích cực và tiêu cực, xác định và phủ định. Tin mừng cứu rỗi của Thiên Chúa dành cho nhân loại cũng vậy. Thiên Chúa đem tin mừng đến cho con người nhưng con người có tiếp nhận tin mừng đó hay không? Và tin mừng cho người nầy có thể là tin buồn, tin dữ cho người khác. Khi tin mừng được loan báo cho những gã mục đồng, với đức tin chân thành, họ đã tiếp nhận và đến ngay nơi chuồng chiên, máng có để gặp Đấng Cứu Thế. Những nhà thông thái ở Đông phương khi nghiên cứu Thánh Kinh và trông thấy ngôi sao lạ xuất hiện họ đã ra đi để tìm thờ lạy Con Trời giáng thế. Cũng với tin mừng đó nhưng khi vua Hê-rốt nghe tin thì ông và cả kinh thành đều bối rối. Đối với vua Hê-rốt, trong cái suy nghĩ nông cạn của ông, Chúa Giê-xu ra đời có nghĩa là ông sẽ mất ngôi. Tin lành đã trở thành tin dữ đối với ông. Chung quanh vua Hê-rốt lúc bấy giờ là những học giả Thánh Kinh, có thể trả lời vanh vách về nơi sinh hạ của Chúa Cứu Thế. Họ thuộc nằm lòng những điều nầy nhưng sự giáng sinh của Chúa Giê-xu chẳng có một ảnh hưởng, một thay đổi nào trong tâm hồn họ vì họ chẳng bao giờ tiếp nhận ơn cứu rỗi Chúa dành cho họ.

Sứ đồ Giăng, một môn đệ của Chúa Giê-xu đã nói về đáp ứng của nhân loại trước sự giáng sinh của Chúa Giê-xu như sau:

Ngài ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình nhưng dân mình chẳng hề nhận lấy (Phúc Âm Giăng 1:10-11)

Bị khước từ là một trong những điều đau khổ nhất trên trần gian nầy và đó là điều Chúa Giê-xu đã chịu khi Ngài giáng sinh xuống thế hạ nầy hơn 2,000 năm trước. Chúa Giê-xu đã đến để cứu rỗi nhân loại, Ngài là tin mừng cho nhân loại nhưng nhân loại do chính Chúa tạo dựng đã không nhìn biết Chúa và đã khước từ Ngài. Nhân loại đó bao gồm cả quý vị và tôi.

Có hai vấn đề:

1. Nhân loại không nhìn biết Chúa

2. Nhân loại khước từ Chúa

Nhìn biết chẳng những là nhận ra nhưng còn có nghĩa tương giao, tâm giao thân mật. Biết như biết một người bạn, một người yêu. Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của toàn thể nhân loại nhưng Ngài đến như một người bạn hiền riêng tư cho từng cá nhân một. Vấn đề của con người là con người đã không đến với Chúa cách riêng tư như Chúa đến với mình. Chúng ta thường nghe câu, Niềm tin là vấn đề riêng tư. Và thật đúng như vậy, cái riêng tư đó là cái riêng tư giữa Tạo Hóa và tạo vật, giữa Thiên Chúa và con người, giữa Chúa Giê-xu và chính Bạn. Chúa Giê-xu đã đến trần gian nầy vì mỗi người chúng ta, Ngài là chiếc cầu duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại và để trở về với Thiên Chúa, mỗi cá nhân chúng ta phải bước đi trên chiếc cầu đó, phải nhìn biết Chúa và tiếp nhận Ngài.

Vấn đề của con người chẳng những là không nhìn biết Chúa nhưng cũng là không tiếp nhận Ngài. Tin mừng đã đến nhưng nhiều người vẫn cho rằng tin đó dành cho ai chứ không phải cho mình. Câu Thánh Kinh sứ đồ Giăng mô tả nói rằng, Ngài đã đến trong xứ mình nhưng dân mình chẳng hề nhận lấy. Nghĩa đen của câu nầy trong nguyên văn là, “Ngài đã về nhà nhưng người nhà không tiếp.” Thật đúng như vậy, Do-thái là dân tộc của Chúa và dân tộc Chúa đã khước từ Ngài. Na-xa-rét là quê hương của Chúa cũng đã khước từ Chúa và thế giới nầy, nói chung, là nhân loại do chính Chúa tạo dựng cũng đã khước từ Chúa.

Nhân loại tiếp tục sống trong lầm than và bước đi trong bóng tối vì nhân loại khước từ ánh sáng. Ánh sáng soi rọi trần gian tăm tối nhưng nếu con người quay lưng lại với ánh sáng, trước mặt sẽ chỉ có bóng tối. Cái bóng tối của chúng ta hôm nay không phải là bóng tối của dốt nát, nghèo đói, bệnh tật nhưng là bóng tối của luân lý, đạo đức suy đồi. Chúa Giê-xu phán: “Ánh sáng đã đến thế gian nhưng người ta thích bóng tối hơn ánh sáng.”

Nhân loại không nhìn biết Chúa, nhân loại khước từ Chúa mà hậu quả là bóng tối và lầm than. Nhưng nhân loại vẫn còn hy vọng. Sau câu, Ngài đã đến trong xứ mình nhưng dân mình chẳng hề nhận lấy là câu, Nhưng ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Thưa quý vị, quý vị nghe chương trình phát thanh Tin Lành nầy lần đầu hay nhiều lần, tôi không rõ. Vấn đề quan trọng là quý vị tiếp nhận hay khước từ. Dĩ nhiên đây là vấn đề riêng tư và tự do của mỗi người, nhưng tôi xin được phép thưa với quý vị, đây cũng là lời kêu gọi riêng của Chúa Giê-xu với quý vị giờ nầy. Chúa Giê-xu không giáng sinh để cho người ta có một ngày hội vui mừng mua sắm, ăn uống, dạ vũ. Chúa cũng không giáng sinh để nhân loại tiếp tục sống trong đau khổ, lầm than. Chúa Giê-xu giáng sinh là để chịu chết, cứu con người ra khỏi tội. Và đây là vấn đề riêng tư giữa Bạn với Chúa. Vấn đề tội lỗi giữa mỗi cá nhân chúng ta với Chúa phải được giải quyết rồi những vấn đề khác mới theo đó được giải quyết. Khi con người được giải hòa với Thiên Chúa, được nhận lại quyền làm con, mỗi chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn cứu rỗi và con người sẽ có thể sống với nhau trong tình thương, trong đạo đức, trong mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. Vấn đề tâm linh là vấn đề quan trọng cần được giải quyết trước nhất, chính vì vậy mà chúng tôi tha thiết loan báo tin mừng cứu rỗi nầy và ước mong quý vị tiếp nhận để kinh nghiệm ân phúc Thiên Chúa dành cho chúng ta.

“Ngài đã đến trong xứ mình nhưng dân mình chẳng hề nhận lấy. Đừng để cho điều đó tái diễn hôm nay.” Hôm nay Chúa Giê-xu đến với quý vị, tin mừng của rỗi của Ngài đến với quý vị, quý vị tiếp nhận hay khước từ? Lời Chúa dạy: Ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền trở nên con Thiên Chúa là ban cho những kẻ tin danh Ngài.

Bạn có muốn làm con của Chúa không? Hãy đáp ứng lời mời gọi của Thiên Chúa, ăn năn tội quay trở lại và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Bạn có thể làm điều đó ngay giờ phút nầy với tấm lòng thành, thưa với Chúa những lời như sau:

Lạy Chúa Giê-xu, con cảm ơn Chúa đã giáng trần chịu chết vì tội của con. Xin Chúa tha tội cho con và nhận con làm con của Chúa. Xin Chúa ngự vào lòng con và làm Chủ cuộc đời của con mãi mãi. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu. A-men (A-men là tiếng Do-thái có nghĩa là mong muốn được như điều mình cầu xin)

Nếu Bạn đã cầu nguyện những lời như vừa rồi, Bạn có thể liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hướng dẫn Bạn trong những bước đầu theo Chúa. Địa chỉ của chúng tôi như sau:

Chương Trinh Phát Thanh Tin Lành
PO Box 2468
Fullerton, California 92837
(714) 533-2278
Nhấn vào đây Email

www.vietchristian.com/niengiam/