Thưa bạn, tôi xin hỏi bạn một câu quan trọng hơn hết ở đời. Bạn vui mừng hoặc đau đớn suốt cõi đời đời là tùy thuộc vào câu hỏi này. Đây, câu hỏi ấy: Bạn đã được cứu rỗi chưa ? Không phải: Bạn là thuộc viên Hội Thánh nào ? Mà là: Bạn đã được cứu rỗi chưa ?

Không phải bạn nhân hiền chứng nào ? Mà là: Bạn đã được cứu rỗi chưa ? Nếu không được cứu rỗi, chẳng ai được hưởng các ơn phước của Đức Chúa Trời, hoặc lên Thiên đàng. Trong sách Tin Lành Giăng, chương 3 câu 7, Đức Chúa Giê-xu phán với Ni-cô-đem rằng: “CÁC NGƯƠI PHẢI SANH LẠI”. Trong Kinh Thánh là Lời Ngài, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta kế hoạch duy nhất để được cứu rỗi, Kế hoạch ấy rất đơn giản, bạn có thể được cứu rỗi hôm nay.

Thưa bạn, trước hết bạn phải nhận biết mình là tội nhân. Sứ đồ Phao-lô nói: “Chẳng có một người công bình (tức là:vô tội) nào hết, dẫu một người cũng không” (Thơ Rô-ma chương 3, câu 10). Lại rằng: “Chẳng có phân biệt chi hết vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh viển của Đức Chúa Trời” (Thơ Rô-ma, chương 3, câu 23). Nếu bạn chhưa nhận biết mình là tội nhân thì chẳng có cơ vận gì được cứu rỗi. Vì cớ bạn là tội nên nên bị lên án phải chết.

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết” (Thơ Rô-ma chương 6, câu 23).

“Tội ác….sanh ra sự chết” (Thơ Gia-cơ, chương 1, câu 15).

Chết nghĩa là bị phân cách với Đức Chúa Trời, và phải ở hỏa ngục đời đời. Khủng khiếp thay ! Phải, thưa các bạn, nhưng thật có như vậy. Tuy nhiên Đức Chúa Trời yêu thương bạn đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, là Đức Chúa Giê-xu Christ để thay thế bạn, tức là gánh vác tội lỗi của bạn và chết thế cho bạn.

Đức Chúa Trời đã làm cho ĐẤNG (Đức Chúa Giê-xu) vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (thơ Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5, câu 21).

“Ngài (Đức Chúa Giê-xu) gánh tội lỗi chúng ta, là kẻ chết vì tội lỗi được sống cho sự công bình, lại nhơn những lằn đòn của Ngài mà anh em được lành binh” (thơ Phi-e-rơ thứ 1, chương 2, câu 23).

Đức Chúa Giê-xu phải chịu chết, Ngài phải đổ HUYẾT ra. “Vì sanh mạng của xác thịt ở trong huyết” (sách Lê-vi-ký, chương 17, câu 11).

“Không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (Thơ Hê-bơ-rơ chương 9, câu 22).

Vả chúng ta không hiểu tội lỗi của mình chất trên Đức Chúa Giê-xu thể nào, song Đức Chúa Trời phán trong lời Ngài, tức là Kinh Thánh, rằng thật có như thế. Vậy thưa bạn, tội lỗi của bạn đã chất trên Đức Chúa Giê-xu và Ngài chết thay cho bạn. Qủa thật như thế, Đức Chúa Trời không thể nói dối.

Người cai ngục ở thành Phi-líp hỏi Phao-lô và Sê-la rằng: “TÔI PHẢI LÀM chi cho được CỨU RỖI ? “. Hai người trả lời rằng: “Hãy tin Đức Chúa Giê-xu, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi” (Sách Công vụ các Sứ Đồ, chương 16, câu 31). Chỉ tin Ngài là Đấng đã gánh tội lỗi của bạn, đã chết thế cho bạn, đã bị chôn, rồi sống lại để cho bạn được xưng công bình. (hoặc: được kể là vô tội). Chính lúc này, hãy kêu cầu Danh Ngài.

“Vì ai kêu cầu Danh Chúa thì sẽ được cứu” (thơ Rô-ma, chương 20, câu 13). Lời cầu nguyện đầu tiên mà TỘI NHÂN phải dâng lên đã chép trong sách Tin lành Lu-ca, chương 18, câu 13. “Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội” Chính lúc nầy, bạn là tội nhân và chắc bạn lấy thế làm buồn lắm. Vậy, ngay bây giờ, bất cứ bạn đang ở đâu, hãy hướng tấm lòng về Đức Chúa Trời mà cầu nguyện. Không cần phải cầu nguyện dài dòng và lớn tiếng, vì Đức Chúa Trời luôn luôn lo nghĩ việc cứu rỗi bạn. Bạn chỉ cần nói: “Ôi, lạy Đức Chúa Trời, tôi là tội nhân và tôi hối tiếc lắm. Xin Ngài thương xót tôi và cứu tôi, nhân Danh Đức Chúa Giê-xu:. Ngay lúc nầy, hãy tin Ngài y theo lời Ngài đã phán.

“Vì ai (kể cả bạn) kêu cầu Danh Chúa thì sẽ được cứu” (thơ Rô-ma, chương 10, câu 13). Không phải là có lẽ hoặc có thể, nhưng là (theo bản Kinh Thánh Anh ngữ) chắc chắn được cứu rỗi. Hãy tin y như Đức Chúa Trời đã phán, khi bạn đã làm theo những gì Ngài đòi hỏi, hãy nài xin cho được ơn cứu rỗi bởi đức tin, y theo lời Ngài phán. Hãy tin thì bạn sẽ được cứu rỗi, không Hội Thánh, hiệp hội nào hoặc công việc nhân đức nào có thể cứu rỗi bạn, ngoài ra Đức Chúa Giê-xu.

Kế hoạch cứu rỗi đơn giản là: Bạn là tội nhân, vì là tội nhân bạn sẽ phải chết. Nếu không muốn chết, bạn hãy tin Đức Chúa Giê-xu Christ, là Đấng thay thế bạn, đã chết thay cho bạn, bị chôn và sống lại. Chỉ hãy kêu cầu Đức Chúa Trời, hãy nhận biết mình là tội nhân, xin Ngài thương xót và cứu mình nhân Danh Đức Chúa Giê-xu. Đoạn hãy tin như Ngài đã phán, và bởi đức tin hãy đòi cho được ơn cứu rỗi. Bạn nói:”Chắc đó không phải là tất cả mọi điều cần thiết để được cứu rỗi”. Vâng, tuyệt đối chỉ có chừng đó. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì tiếp nhận kế hoạch cứu rỗi đơn giản này. Nó hợp với Kinh Thánh. Nó là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Thưa bạn, hãy tin kế hoạch ấy và LÀM THEO KẾ HOẠCH ẤY. Chính hôm nay, chính giờ nầy là lúc thuận tiện.

“Kìa hiện nay là thì thuận tiện, kìa hiện nay là ngày cứu rỗi” (thơ Cô-rinh-tô thứ 2, chương 6, câu 2).

“Chớ khoe khoang về ngày mai, vì con chẳng biết mai sẽ ranh ra điều gì” (sách Châm ngôn, chương 27, câu 1).

Nếu bạn chưa nhận định rõ ràng mọi điều trên đây, xin hãy đọc đi đọc lại cho đến khi hiểu. Chớ để tờ truyền đơn này xuống nếu chưa hiểu. Linh hồn bạn quí giá hơn cả thế gian.

“Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì ? Hay là người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình lại” (sách Tin lành Mác, chương 8, câu 36-37).

Hãy biết chắc mình đã được cứu rỗi, bạn cần ơn cứu rỗi hơn mọi sự khác. Nếu bạn mất linh hồn, ắt không được vào thiên đàng và còn mất hết mọi sự. Nguyện Đức Chúa Trời giúp bạn được cứu rỗi hôm nay ! Ngài sẽ cứu rỗi bạn và cũng sẽ gìn giữ bạn.

“Nhưng sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào là quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thánh tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu, nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (thơ Cô-rinh-tô thứ 1, chương 10, câu 13)

Chớ tin cậy cảm giác của mình, vì cảm giác hay thay đổi. Hãy đứng vững trên lời hứa của Đức Chúa Trời. Các lời hứa của Ngài không hề thay đổi. Sau khi được cứu rỗi, có ba điều phải thực hành hằng ngày để lớn lên về phần thiêng liêng:

Cầu nguyện, tức là bạn hầu chuyện Đức Chúa Trời. Đọc Kinh Thánh, tức là Đức Chúa Trời nói chuyện với bạn. Làm chứng, tức là bạn vì Đức Chúa Trời mà lên tiếng.

“Ai xưng Ta (Đức Chúa Giê-xu) ra trước mặt thiên hạ, thì Ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha Ta ở trên trời” (sách Tin Lành Ma-thi-ơ, chương 10, câu 32).