Người có trình độ văn hóa thấp nhất được ghi nhận là: biết đọc biết viết. Người có trình độ học thức kha khá cũng chỉ dám khoe là: “biết”
đọc “biết” viết.

Attachment: Viết