Có một Đấng tối cao, Đấng mà chúng ta gọi là Đức Chúa Trời, được nhận biết trong toàn vũ trụ. Ngài là Đấng Tạo Hóa của muôn loài vạn vật, “hữu hình và vô hình” (Cô-lo-se 1:16). Công việc giãi bày cùng chúng ta rằng, “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm.

Đức Chúa Trời Tối Cao

Yêu Thương, Vĩnh Hằng, Chu Toàn  

Có một Đấng tối cao, Đấng mà chúng ta gọi là Đức Chúa Trời, được nhận biết trong toàn vũ trụ. Ngài là Đấng Tạo Hóa của muôn loài vạn vật, “hữu hình và vô hình” (Cô-lo-se 1:16). Công việc giãi bày cùng chúng ta rằng, “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày nầy giảng cho ngày kia, đêm nầy tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói; cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất, và lời nói chúng truyền đến cực địa. Nơi chúng nó Ngài đã đóng trại cho mặt trời (Thi Thiên 19:1-4).

Đức Chúa Trời nầy không phải la mot vật thọ tạo cũng không phải do tay người làm ra.

Ngài là Thượng Đế vĩnh hằng.  “Trước khi núi non chưa sinh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời” (Thi Thiên 90:2).

Ngài là “Đầu tiên và cuối cùng” (Khải Huyền 1:8).

Đấng Vô Hạn nầy không có sự ràng buộc nào. “Nước Ngài là nước còn mãi mãi, và quyền thế Ngài từ đời nọ đến đời kia” (Đa-ni-ên 4:3). “Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm” (Rô-ma 1:18-21).

Ấy là một Đấng Tạo Hóa toàn tri đã có kế hoạch và mục đích trong công việc sáng tạo nên muôn loài vạn vật được coi là hợp lý và hiển nhiên đối với những ai tin vào Đức Chúa Trời. Chúng ta càng hiểu biết về sự kỳ diệu của vũ trụ, về thiên nhiên, sự sống, con người, thì chúng ta càng thấy rõ tính hiển nhiên của nó.

Tin rằng vũ trụ nầy đã được hình thành một cách tình cờ đưa những câu hỏi có liên quan đến nguồn gốc và trật tự. Người có đầu óc dễ lĩnh hội lẽ trong Kinh Thánh và những người có sự quan tâm đứng đắn về vấn đề nầy, tìm thấy rất nhiều chứng cứ về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Đa-vít nói trong Thi Thiên 14:1, “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời.”

Đấng Tối Cao Nầy là Đức Chúa Trời Toàn Năng

 “Ta là Đức Chúa Trời toàn năng; ngươi hãy đi trước mặt ta làm một người trọn vẹn” (Sáng Thế 17:1). “Ôi, hỡi Chúa Giê-hô-va! Chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ramaf làm nên trời và đất; chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả” (Giê-rê-mi 32:17).

Đức Chúa Trời là Đấng toàn tri. “Từ trước vô cùng Ngài đã được nhận biết thông qua những sự đó [cũng như những công việc của con người]” (Công Vụ 15:18). Ngài thông biết chính mình và được nhận biết bởi những người thuộc về Ngài. Xin đọc sách Giăng chương 1o. “Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại” (Hê-bơ-rơ 4:13).

Đức Chúa Trời Chân Thật hay các Thần Tượng

Sứ đồ Phao-lô viết gửi hội thánh Cô-rinh-tô trong 1 Cô-rinh-tô 8:4-5, “Vậy, về sự ăn của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời, chớ không có thần nào khác. Thật, người ta xưng có các thần khác.” “Nhưng Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên các từng trời;… Hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng, là công việc tay người làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói; có mắt mà không thấy; có tai mà không nghe; có lỗ mũi mà chẳng ngửi; có tay nhưng không rờ rẫm; có chân nào biết bước đi; cuống họng nó chẳng ra tiếng nào. Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó, đều giống như nó” (Thi Thiên 115:3-8).

Khi những kẻ dân ngoại người Phi-li-tin chiếm giữ hòm giao ước của Y-sơ-ra-ên, chúng đem hòm ấy đặt trong miếu thờ thần tượng của chúng, con Rồng. Hòm giao ước tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời. “Ngày sau chúng nó trở vào sớm, Đa-gôn lại còn té xuống trước hòm của Đức Giê-hô-va, đầu và hai tay đều rơi ra, nằm trên ngạch cửa, chỉ còn cái mình nó mà thôi” (1 Sa-mu-ên 5:4).

Ngay cả ngày nay cũng có nhiều người thờ lạy thần tượng. Một số trong những thần tượng nầy là những vật được làm bằng kim loại, hoặc đá do tay con người làm ra. Có một số thần tượng rất khó nhận biết. Có thể bao gồm thể thao, vui chơi, quyền lực, danh vọng, sự giàu có, và những thứ khác là những thứ được tôn quý trong tâm trí con người (Lu-ca 16:15). Còn chúng ta có thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời chăng?

Đức Chúa Trời Ba Ngôi

Sự xưng nhận đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời g bao gồm Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh. Áy là ba trong một, một trong ba – một Đức Chúa Trời Thánh Khiết Ba Ngôi. Đức Chúa Giê-su nói rằng: “Cha ta tôn trọng hơn ta” (Giăng 14:28). Ngài cũng nói rằng: “Ta với Cha là một” (Giăng 10:30). Và Đức Thánh  Linh ra từ Cha” (Găng 15:26).

Chúa Giê-su dạy về Đức Chúa Trời Ba Ngôi hết sức rõ ràng khi phán truyền đại mạng lệnh, “Hãy đi….và dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 28:19). Đức Chúa Giê-su Christ phán rằng, “Đức Chúa Trời là thần” (Giăng 4:24).

Sứ đồ Phi-e-rơ nói với A-na-nia rằng, “Sao quỉ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh?… Ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời” (Công Vụ 5:3-4). Điều nầy có nghĩa rằng Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh là một. “Ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh là lẽ thật. Vì có ba làm chứng: Đức Thánh Linh, nước và huyết; ba ấy hiệp một” (1 Giăng 5:7, 8).

Con người có thể tìm gặp Đức Chúa Trời được chăng?

Qua tiên tri của Ngài là Giê-rê-mi, Chúa phán cùng chúng ta rằng, “Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13). Con người phải tìm kiếm Đức Chúa Trời với trọn cả tấm lòng mình, còn nếu con người tin tin Ngài cách lờ mờ, song cầu nguyện như cách mà các môn đệ Ngài đã làm, “Chúa sẽ thêm đức tin cho chúng ta,” Đức Chúa Trời sẽ thêm đức tin cho những kẻ cầu xin và thêm sức để họ chiến thắng và tìm gặp Ngài.

Đức tin nơi Đức Chúa Trời là điều cần thiết.

“Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời. và Ngài là Đấng ban thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài” (Hê-bơ-rơ 11:6).

Ngài “chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta: Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động, và hiện hữu” (Công Vụ 17:27,28).

Đức Chúa Trời Mong Muốn Rằng Hết Thảy Con Người Trên Khắp Mọi Nơi Đều Tin Ngài và Được Cứu

Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương. Ngài chăm lo tạo vật của Ngài – toàn thể nhân loại. Ngài ban cho mỗi người có cơ hội để tin nhận Ngài và được cứu rỗi. Đức Chúa Trời sai Chúa Giê-su đến thế gian để hy sinh mạng sống Ngài và đổ huyết làm của lễ chuộc tội hầu cho loài người có thể thoát khỏi tội lỗi mình. Tất cả loài người đều là tội nhân và cần một Đấng Cứu Thế (Rô-ma 3:23). Chúa Giê-su phán rằng: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta,” (Ma-thi-ơ 11:28), và hứa rằng Ngài  sẽ ban sự yên nghỉ cho linh hồn họ.

Giê-hô-va Đức Chúa Trời qua tiên tri Ngài là Ê-sai mời gọi rằng: “Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào (Ê-sai 55: 6,7).

“Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến” (Giăng 6:29). “Hãy tin Đức Chúa Giê-su, thì ngươi và cả nhầ đều sẽ được cứu rỗi” (Công Vụ 16:31). “Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi” (Công Vụ 2:39). Các bạn có nghe Ngài gọi mình chăng?

“Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, [cửa lòng người] thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta” (Khải Huyền 3:20). Bạn có nghe tiếng gõ êm dịu của Ngài vào cửa lòng mình chăng? Bạn có nghe tiếng Ngài như đang nài xin để được bước vào lòng mình chăng?

*** Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:

” Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su, Amen.”

________________________________________________________________________

www.vietchristian.com/niengiam/