Kinh Thánh là mạc khải bằng văn tự của Đức Chúa Trời cho loài người. Kinh Thánh là tác phẩm của Đức Thánh Linh với sự cộng tác của các tôi tớ Đức Chúa Trời.

Bài 6

Kinh Thánh

1. Kinh Thánh là gì?

Kinh Thánh là mạc khải bằng văn tự của Đức Chúa Trời cho loài người. Kinh Thánh là tác phẩm của Đức Thánh Linh với sự cộng tác của các tôi tớ Đức Chúa Trời.

2. Kinh Thánh có phải chỉ là một quyển sách không?

Không hẳn thế. Kinh Thánh đúng ra là một bộ sách gồm 66 quyển, đóng lại với nhau thành một tập.

3. Kinh Thánh do ai viết?

Kinh Thánh do các vị tiên tri, các vị sứ đồ, và các tôi tớ Chúa được Đức Thánh Linh soi dẫn viết ra.

4. Có bao nhiêu người đã được Đức Thánh Linh soi dẫn để viết ra

bộ Kinh Thánh?

Vì có một số sách không thể biết đích xác do bao nhiêu người viết (như sách Các Vua hoặc sách Sử Ký, vì kéo dài mấy trăm năm), hoặc không thể biết đích xác ai là người đã viết, nên có thể ước lượng chừng 40 người đã dự phần trong việc ghi lại toàn bộ Kinh Thánh. Những vị ấy sống ở những hoàn cảnh xã hội và lịch sử khác nhau. Có người làm vua nhưng cũng có người làm dân thường. Có người là nhà trí thức, nhưng cũng có người chỉ là nông dân hoặc người chăn giữ súc vật. Có người là công chức, nhưng cũng có người chỉ là thợ thuyền. Có người đã già, nhưng cũng có người vẫn còn trẻ. Có người thuộc nam giới, và cũng có người thuộc nữ giới. Họ tiêu biểu cho mọi thành phần của xã hội. Điều đặc biệt là họ được Đức Thánh Linh dùng và soi dẫn để viết ra sứ điệp của Kinh Thánh. Chúa quả đã không phân biệt ai, miễn là người có lòng tin và vâng phục theo thánh ý Ngài, thì có thể để lại những kết quả có ảnh hưởng lâu dài không ngờ.

5. Kinh Thánh viết về những gì?

Kinh Thánh viết về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại.

Kinh Thánh bắt đầu từ việc Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất muôn vật, tiến dần đến việc Ngài chọn lựa một người (Áp-ra-ham), rồi từ người đó lập nên một dân tộc (dân Do-thái), qua dân tộc đó các lời tiên tri về Chúa Cứu Thế được báo trước.

Kinh Thánh ghi lại thể nào Chúa Cứu Thế đã giáng thế và thi hành chức vụ của Ngài, và thể nào những lời tiên tri về Ngài được ứng nghiệm hoàn toàn.

Kinh Thánh ghi lại sự thành hình và phát triển của Hội Thánh, một cộng đồng đức tin, một dân thuộc linh, gồm mọi người tin thờ Chúa từ mọi dân tộc trên thế giới.

Kinh Thánh ghi lại những lời dạy về nếp sống đạo hằng ngày cho những người có lòng tin và chấm dứt với những lời tiên tri về những gì sẽ xảy đến cho nhân loại trong tương lai.

Thế thì Kinh Thánh là bộ kinh chép từ việc khai thiên lập địa cho đến khi chấm dứt lịch sử nhân loại. Cho nên Kinh Thánh là pho sách vô cùng quá báu mà mọi người cần nên có và nên đọc.

6. Kinh Thánh có mấy phần?

Kinh Thánh có hai phần, là Cựu Ước và Tân Ước.

7. Tại sao gọi là Cựu Ước?

Ba mươi chín (39) sách đầu trong Kinh Thánh được gọi là Cựu Ước, vì những sách ấy chép về một giao ước cũ giữa Đức Chúa Trời và loài người qua trung gian của dân tộc Do-thái, trước khi Đức Chúa Giê-su giáng thế.

Cựu Ước rất cần thiết vì là nền tảng cho Tân Ước. Từ khi có Tân Ước, loài người không cần phải áp dụng các nghi lễ thờ phượng Đức Chúa Trời như Cựu Ước đã dạy bảo nữa vì chúng đã lỗi thời.

(Hê-bơ-rơ 8:13)

8. Tại sao gọi là Tân Ước?

Hai mươi bảy (27) sách sau của bộ Kinh Thánh được gọi là Tân Ước, bởi vì những sách ấy chép về một giao ước mới giữa Đức Chúa Trời và loài người qua sự hy sinh cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-su. Tân Ước là giao ước đang có hiệu lực với chúng ta ngày nay.

9. Tại sao người ta có thể tin được những lời đã viết trong bộ sách ấy

và chấp nhận là Kinh Thánh?

Chúng ta có thể tin được những lời trong bộ sách đó và chấp nhận là Kinh Thánh vì những lẽ sau đây:

1) Kinh Thánh được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời hà hơi soi dẫn cho các tôi tớ Ngài viết ra chứ không phải do họ tự ý sáng tác.

Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, đào tạo người trong sự công chính, để người thuộc về Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ, sẵn sàng để làm mọi việc tốt. (2 Ti-mô-thê 3:16-17).

Trước hết, anh chị em hãy biết rằng, mỗi lời tiên tri trong Kinh Thánh đều không thể được giải nghĩa theo ý riêng của một người nào. Vì không lời tiên tri nào là do ý riêng của một người nào mà ra, nhưng do người ta được Đức Thánh Linh cảm ứng mà đã nói ra sứ điệp của Đức Chúa Trời.(2 Phi-rơ 1:20-21).

2) Lời Kinh Thánh có thần quyền, sống động, và linh nghiệm, có khả năng biến đổi con người, chứ không phải như các tác phẩm văn chương khác.

Dù Kinh Thánh đã được viết hàng ngàn năm trước chúng ta, nhưng Kinh Thánh luôn đáp ứng thỏa mãn nhu cầu tâm linh của mọi người, bất kể là dân tộc nào, thuộc văn hóa nào, ở lứa tuổi nào, thuộc trình độ tri thức nào, ở bất cứ thời đại nào. Cho đến ngày nay, Kinh Thánh vẫn là cuốn sách được bán nhiều nhất hằng năm so với các sách khác trên thế giới.

Vì lời của Đức Chúa Trời là sống và linh nghiệm, sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi, xuyên thấu vào đến nỗi có thể chia hồn và linh, cốt và tủy, phân biệt các tư tưởng và những ý định trong lòng. (Hê-bơ-rơ 4:12).

3) Văn minh nhân loại nhờ ảnh hưởng của Kinh Thánh nên đã tiến bộ và tốt đẹp hơn.

Nhờ sự dạy dỗ của Kinh Thánh mà người ta thoát khỏi quyền lực của tối tăm và ma quỷ. Nhiều bộ lạc dã man, nhiều dân tộc đã từ bỏ mê tín dị đoan, ăn thịt người, thờ cúng điểu, thú, côn trùng, mà trở nên văn minh tiến bộ. Nhiều nước đã bãi bỏ chế độ nô lệ, tôn trọng nhân quyền, loại trừ sự kỳ thị chủng tộc, kỳ thị phái tính, và phân biệt giai cấp xã hội. Những giá trị về sự thật, công lý, thương xót, bình đẳng, bác ái, dân chủ, và nhân quyền, đều bắt nguồn từ Kinh Thánh mà ra.

Các ngươi sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ngươi được tự do.” (Giăng 8:32)

Nhưng hãy để công lý tuôn tràn như nước trên ngàn đổ xuống, và hãy để công chính láng lai như dòng suối chảy mãi không ngừng. (A-mốt 5:24)

Hỡi con người, Ngài đã bảo ngươi điều gì là tốt, và điều CHÚA đòi hỏi ngươi chẳng phải là thực thi công lý, yêu mến thương xót, và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời của ngươi sao? (Mi-ca 6:8)

4) Khảo cổ học đã xác nhận tất cả những chi tiết được ghi chép trong Kinh Thánh, dù ở hàng ngàn năm về trước, đều là xác thật.

Những khám phá mới của ngành khảo cổ học càng ngày càng chứng minh những gì viết trong Kinh Thánh là hoàn toàn chính xác và đáng tin cậy. Sự huỷ diệt Sô-đôm và Gô-mô-ra, sự sụp đổ của thành Giê-ri-cô, thành Ni-ni-ve, và vô số những khám phá khác đều được khoa khảo cổ học nhìn nhận Kinh Thánh đã nói đúng hoàn toàn.

5) Kinh nghiệm bản thân về đời sống đổi mới và tràn đầy phước hạnh của những người tin và làm theo lời Kinh Thánh là bằng chứng cụ thể và hùng hồn nhất làm cho Kinh Thánh có giá trị.

Những người thật lòng tin vào lời Kinh Thánh và làm theo lời Kinh Thánh đã kinh nghiệm được đời sống biến đổi. Từ những kẻ tội lỗi, dâm loạn, sát nhân, trộm cướp, gian xảo, vị kỷ, nghiện ngập, tàn ác họ đã nhờ thần quyền của Kinh Thánh được biến thành những con người hiền lương, đạo đức, ngay lành, nhân ái, rộng lượng, hy sinh, v.v. Kinh Thánh quả là một sách thánh thiêng nhiệm mầu, một kho tàng quý báu cho nhân loại.

10. Người ta phải mất bao lâu mới viết xong Kinh Thánh?

Toàn bộ Kinh Thánh đượchoàn tất khoảng 1.400 năm (1.300 T.C. – 100 S.C.). Phần đầu của Cựu Ước (sách Sáng Thế) lúc đầu có lẽ đã được lưu truyền bằng lời truyền khẩu, sau đó đã được ghi lại trên những tấm đất sét nung, hoặc chạm trên bảng đá, cho đến thời Mô-se, khoảng 1.275 trước khi Chúa giáng sinh, những câu chuyện ấy mới được Đức Thánh Linh hướng dẫn để ghi xuống trên các bản đất sét nung, hoặc giấy cỏ chỉ, hoặc các cuộn da, rồi sau đó những phần khác của Kinh Thánh mới lần lượt được chép ra. Cuối cùng, các sách rời rạc đó được Đức Thánh Linh hướng dẫn để thu thập thành một bộ sách thánh; đó là bộ Kinh Thánh.

Điều tuyệt diệu là tuy Kinh Thánh phải mất khoảng 1.400 năm mới viết xong, do nhiều người, thuộc mọi thành phần, sống ở nhiều nơi, nhiều lúc khác nhau, nhưng nhờ Đức Thánh Linh soi dẫn, nên tất cả đều viết về một chủ đề (Chương Trình Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời Cho Nhân Loại), và những điều họ viết đều ăn khớp và hợp nhất với nhau.

11. Tại sao có những bản Kinh Thánh có nhiều chỗ không giống y

hệt nhau; vì nghe rằng không ai được sửa đổi hay thêm bớt gì vào

Kinh Thánh, như vậy bản nào đúng bản nào sai?

Khi Kinh Thánh được viết ra, Kinh Thánh được viết bằng ba thứ tiếng. Cựu Ước được viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ (Hebrew) và tiếng A-ram (Aramaic) (tuyrất ít), còn Tân Ước được viết bằng tiếng Hy-lạp (Greek). Sau đó Kinh Thánh được dịch ra hàng ngàn ngôn ngữ để các dân tộc và các bộ lạc có thể hiểu được. Mỗi ngôn ngữ, theo thời gian lại có những chữ mới thêm vào và một số chữ khác lại dần dần thay đổi ý nghĩa. Vì thế Kinh Thánh phải cần được thường xuyên dịch lại để những người sống trong một thế hệ nào đó có thể hiểu một cách chính xác hơn. Kinh Thánh trong các ngôn ngữ gốc không bao giờ thay đổi, nhưng các bản dịch thì có thể được thay đổi. Vì thế, xin bạn hãy chọn bản dịch nào bạn thích nhất mà dùng, và cũng nên có cái nhìn phóng khoáng về những bản dịch kia. Nói tóm lại, tất cả những bản Kinh Thánh mà chúng ta có, nếu trong nguyên ngữ đều là bản sao, còn nếu trong ngôn ngữ chúng ta có thể đọc và hiểu được đều là bản dịch.

12. Kinh Thánh là một bộ sách rất dày, cả ngàn trang, gồm cả trăm

ngàn chữ, làm sao ai có thể nhớ hết. Có cách gì tóm tắt lại vài

chữ ngắn gọn để có thể dễ nhớ và làm theo không?

Toàn bộ Kinh Thánh có thể tóm tắt lại trong bốn chữ nầy: “Thờ Chúa, Yêu người.” Đó là tinh túy và cốt lõi của toàn bộ Kinh Thánh.

13. Nghe nói trong Kinh Thánh có Mười Điều Răn rất nổi tiếng xưa

nay, Mười Điều Răn đó nói về gì?

Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời cho chúng ta là nền tảng luân lý và đạo đức của thế giới loài người xưa nay. Mười Điều Răn đó được ghi trong sách Xuất Hành 20:3-17 như sau. Ước mong bạn học thuộc lòng Mười Điều Răn nầy.

1) Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.
2) Ngươi chớ làm cho mình hình tượng nào để thờ, bất kể là hình tượng của vật nào trên trời, hay vật nào dưới đất, hay vật nào trong nước dưới mặt đất. Ngươi không được sấp mình xuống trước mặt chúng hay thờ lạy chúng; vì Ta, Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi, là một Thần ghen tương. Do tội ghét bỏ Ta của ông bà cha mẹ, Ta sẽ phạt con cháu đến ba, bốn đời, nhưng Ta sẽ bày tỏ ơn thương xót đến ngàn đời cho những người yêu kính Ta và vâng giữ các điều răn Ta.
3) Ngươi chớ dùng danh Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi, một cách bất kính; vì Chúa sẽ không cho là vô tội kẻ nào dùng danh Ngài một cách bất kính.
4) Hãy nhớ ngày sa-bát mà biệt riêng ngày ấy ra thánh. Ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc mình trong sáu ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày sa-bát để tôn kính Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi; trong ngày ấy, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật, hay ngoại kiều cư ngụ trong thành ngươi, đều không được làm công việc gì hết; vì trong sáu ngày, Chúa đã dựng nên trời, đất, biển, và mọi vật trong chúng, nhưng đến ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ. Vậy Chúa đã ban phước cho ngày sa-bát và biệt riêng ngày ấy ra thánh.
5) Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, để ngươi được sống lâu trên đất mà Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi, ban cho ngươi.
6) Ngươi chớ phạm tội sát nhân.
7) Ngươi chớ ngoại tình.
8) Ngươi chớ trộm cắp.
9) Ngươi chớ làm chứng dối để hại người lân cận ngươi.
10) Ngươi chớ tham nhà của người lân cận ngươi; ngươi chớ tham muốn vợ người lân cận ngươi, hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa, hay bất cứ vật chi thuộc về người lân cận ngươi.”

14. Ngoài Mười Điều Răn đó ra Kinh Thánh còn có điều răn quan

trọng nào nữa không?

Có. Còn một điều răn rất quan trọng nữa mà Đức Chúa Giê-su đã ban cho những người tin thờ Ngài.

15. Điều răn đó nói gì?

Điều răn ấy Chúa dạy rằng chúng ta phải yêu thương nhau.

Ta ban cho các con một điều răn mới, đó là các con phải yêu thương nhau, như Ta đã yêu thương các con thể nào, các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó thiên hạ sẽ nhận biết các con là môn đồ Ta.

(Giăng 13:34-35).

16. Cụ thể hơn, Kinh Thánh có thể giúp ích gì cho tôi?

Bạn có thể nhờ Kinh Thánh mà tin có Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Kinh Thánh giúp bạn biết phải tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su để được cứu rỗi linh hồn hầu sau khi qua đời bạn được về thiên đàng. Kinh Thánh dạy bạn biết phải vâng phục Đức Thánh Linh và lời Chúa để bạn sẽ được phước trong đời nầy và bảo đảm phước hạnh vĩnh cửu sau khi qua đời. Sự ích lợi của Kinh Thánh còn rất nhiều, không thể kể ra hết được.

…và từ khi con còn thơ ấu, con đã biết Kinh Thánh có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-su.

(2 Ti-mô-thê 3:15).

Quyển sách luật pháp nầy chớ rời xa miệng ngươi. Hãy suy gẫm nó ngày và đêm, để cẩn thận làm theo những gì đã chép trong đó, vì như thế ngươi sẽ làm cho đường lối của ngươi được thịnh đạt, và ngươi sẽ thành công. (Giô-suê 1:8).

Mục Sư Đặng Ngọc Báu