Đây là một quyển sách nói về những tấm gương cầu nguyện và sự hy sinh cầu nguyện để được sự xức dầu thiên thượng trong chức vụ hầu việc Chúa, rao giảng Tin lành…

Xin mời các bạn đọc, chép, và in ra phố biến cho mọi người…

 

LinhLucDoCauNguyen   (Linh Lực Do Cầu Nguyện)