Quyển sách kêu gọi mỗi Cơ Đốc Nhân khẩn cấp ra đi truyền giảng.

Xin xem chi tiết bên dưới:

 

 

 

Attachment:   Hay-Di