Sách Phi-líp – Bản Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 (Giọng Miền Bắc)

803