Sách Công Vụ Các Sứ Đồ – Bản Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 (Giọng Miền Bắc)

656