Sách Công Vụ Các Sứ Đồ – Bản Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 (Giọng Miền Bắc)

914
Sách Công vụ Các Sứ-đồ - Bản Kinh Thánh Hiệu Đính 2010
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Công Vụ Các Sứ Đồ 1 | Giọng Miền Bắc
05:06
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Công Vụ Các Sứ Đồ 2 | Giọng Miền Bắc
07:37
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Công Vụ Các Sứ Đồ 3 | Giọng Miền Bắc
04:35
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Công Vụ Các Sứ Đồ 4 | Giọng Miền Bắc
06:00
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Công Vụ Các Sứ Đồ 5 | Giọng Miền Bắc
07:07
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Công Vụ Các Sứ Đồ 6 | Giọng Miền Bắc
02:49
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Công Vụ Các Sứ Đồ 7 | Giọng Miền Bắc
09:53
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Công Vụ Các Sứ Đồ 8 | Giọng Miền Bắc
05:56
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Công Vụ Các Sứ Đồ 9 | Giọng Miền Bắc
06:56
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Công Vụ Các Sứ Đồ 10 | Giọng Miền Bắc
06:51
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Công Vụ Các Sứ Đồ 11 | Giọng Miền Bắc
04:38
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Công Vụ Các Sứ Đồ 12 | Giọng Miền Bắc
04:17
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Công Vụ Các Sứ Đồ 13 | Giọng Miền Bắc
08:35
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Công Vụ Các Sứ Đồ 14 | Giọng Miền Bắc
04:38
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Công Vụ Các Sứ Đồ 15 | Giọng Miền Bắc
06:16
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Công Vụ Các Sứ Đồ 16 | Giọng Miền Bắc
06:32
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Công Vụ Các Sứ Đồ 17 | Giọng Miền Bắc
06:15
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Công Vụ Các Sứ Đồ 18 | Giọng Miền Bắc
04:48
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Công Vụ Các Sứ Đồ 19 | Giọng Miền Bắc
06:48
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Công Vụ Các Sứ Đồ 20 | Giọng Miền Bắc
06:05
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Công Vụ Các Sứ Đồ 21 | Giọng Miền Bắc
06:39
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Công Vụ Các Sứ Đồ 22 | Giọng Miền Bắc
05:18
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Công Vụ Các Sứ Đồ 23 | Giọng Miền Bắc
05:58
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Công Vụ Các Sứ Đồ 24 | Giọng Miền Bắc
04:05
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Công Vụ Các Sứ Đồ 25 | Giọng Miền Bắc
04:39
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Công Vụ Các Sứ Đồ 26 | Giọng Miền Bắc
05:12
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Công Vụ Các Sứ Đồ 27 | Giọng Miền Bắc
06:39
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Công Vụ Các Sứ Đồ 28 | Giọng Miền Bắc
05:02