Sách Ga-la-ti – Bản Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 (Giọng Miền Bắc)

833