Sách Rô-ma – Bản Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 (Giọng Miền Bắc)

669