Sách Cô-lô-se – Bản Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 (Giọng Miền Bắc)

662