Sách Giăng – Bản Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 (Giọng Miền Bắc)

853
Sách Giăng - Bản Kinh Thánh Hiệu Đính 2010
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Giăng 1 | Giọng Miền Bắc
07:37
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Giăng 2 | Giọng Miền Bắc
03:38
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Giăng 3 | Giọng Miền Bắc
05:14
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Giăng 4 | Giọng Miền Bắc
07:47
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Giăng 5 | Giọng Miền Bắc
06:18
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Giăng 6 | Giọng Miền Bắc
09:45
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Giăng 7 | Giọng Miền Bắc
08:00
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Giăng 8 | Giọng Miền Bắc
09:47
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Giăng 9 | Giọng Miền Bắc
06:19
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Giăng 10 | Giọng Miền Bắc
05:43
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Giăng 11 | Giọng Miền Bắc
08:19
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Giăng 12 | Giọng Miền Bắc
07:40
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Giăng 13 | Giọng Miền Bắc
06:20
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Giăng 14 | Giọng Miền Bắc
05:23
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Giăng 15 | Giọng Miền Bắc
04:39
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Giăng 16 | Giọng Miền Bắc
05:35
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Giăng 17 | Giọng Miền Bắc
04:20
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Giăng 18 | Giọng Miền Bắc
07:08
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Giăng 19 | Giọng Miền Bắc
07:24
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Giăng 20 | Giọng Miền Bắc
05:01
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Giăng 21 | Giọng Miền Bắc
05:10