Sách Ma-thi-ơ – Bản Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 (Giọng Miền Bắc)

834