Sách Lu-ca – Bản Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 (Giọng Miền Bắc)

684