Sách Lu-ca – Bản Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 (Giọng Miền Bắc)

877
Sách Lu-ca - Bản Kinh Thánh Hiệu Đính 2010
Video thumbnail
Nghe Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Lu-ca 1 | Giọng Miền Bắc
10:36
Video thumbnail
Nghe Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Lu-ca 2 | Giọng Miền Bắc
07:15
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Lu-ca 3 | Giọng Miền Bắc
06:58
Video thumbnail
Nghe Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Lu-ca 4 | Giọng Miền Bắc
06:36
Video thumbnail
Nghe Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Lu-ca 5 | Giọng Miền Bắc
06:18
Video thumbnail
Nghe Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Lu-ca 6 | Giọng Miền Bắc
08:08
Video thumbnail
Nghe Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Lu-ca 7 | Giọng Miền Bắc
08:01
Video thumbnail
Nghe Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Lu-ca 8 | Giọng Miền Bắc
09:32
Video thumbnail
Nghe Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Lu-ca 9 | Giọng Miền Bắc
10:37
Video thumbnail
Nghe Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Lu-ca 10 | Giọng Miền Bắc
07:04
Video thumbnail
Nghe Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Lu-ca 11 | Giọng Miền Bắc
08:54
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Lu-ca 12 | Giọng Miền Bắc
09:25
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Lu-ca 13 | Giọng Miền Bắc
06:17
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Lu-ca 14 | Giọng Miền Bắc
05:18
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Lu-ca 15 | Giọng Miền Bắc
04:47
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Lu-ca 16 | Giọng Miền Bắc
05:13
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Lu-ca 17 | Giọng Miền Bắc
04:57
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Lu-ca 18 | Giọng Miền Bắc
06:47
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Lu-ca 19 | Giọng Miền Bắc
06:56
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Lu-ca 20 | Giọng Miền Bắc
07:05
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Lu-ca 21 | Giọng Miền Bắc
05:23
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Lu-ca 22 | Giọng Miền Bắc
10:31
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Lu-ca 23 | Giọng Miền Bắc
07:38
Video thumbnail
Kinh Thánh Tân Ước bản Truyền Thống Hiệu Đính | Lu-ca 24 | Giọng Miền Bắc
07:04