Sách Phi-lê-môn – Bản Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 (Giọng Miền Bắc)

781