Sách Hê-bơ-rơ – Bản Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 (Giọng Miền Bắc)

842