Sách II Ti-mô-thê – Bản Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 (Giọng Miền Bắc)

632