Sách I Ti-mô-thê – Bản Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 (Giọng Miền Bắc)

774