Sách I Tê-sa-lô-ni-ca – Bản Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 (Giọng Miền Bắc)

500