Vào một buổi sáng, đang khi tôi chuẩn bị đến Hội Thánh để giảng thì có một cuộc điện thoại của vợ của một trưởng lão trong Hội Thánh gọi đến .

Rick, chồng của bà đã bị một cơn đau tim tấn công khiến cho ông ta nằm bất động trên sàn nhà. Bà gọi đến để nhờ cầu nguyện. Tôi đáp rằng : “ Hãy đưa ông ta đến bịnh viện”. Bà ta trả lời : “ Ong biết không, Rick không thể cử đông được. Oâng ta yêu cầu mời các trưởng lão trong Hội Thánh và cầu nguyện .”

Rick đã kêu cầu đến Danh Y Đại Tài. Đức Chúa Trời đã chữa lành cho ông trước khi ông ta mắc phải chứng bịnh hiểm nghèo gây ra do đột quỵ. Oâng ta đã hết lòng tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cho ông. ông ta thật sự tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ hành động… ÔNG TA ĐÃ THẬT SỰ KINH NGHIỆM ĐỨC CHÚA TRỜI !

CHƯƠNG 1

“Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hoà thuận với Đức Chúa Trời, bởi đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này là ơn chúng ta hiện đương đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy. Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.” (Roma 5:1-5)

Sứ đồ Phao Lô đã viết rằng chúng ta là những người đã được xưng công bình bởi đức tin, là những người đã hoà thuận với đức Chúa Trời, chúng ta đã bước vào ân điển đó là lý do khiến chúng ta đứng vững và vui mừng trong sự hy vọng về vinh hiển của Đức Chúa Trời và có thể khoe mình trong hoạn nạn ! Bạn có nghe rõ điều này không? Trong một nghĩa khác của câu này, Phao Lô đã nói như sau : “ Anh em là những người đã được tái sanh có thể vui mừng trong hoạn nạn!”.

Bạn có được kích động để nhảy lên, vui mừng và la lớn lên trong sự mừng vui bởi vì bạn đang đi qua những sự thử thách và khó khăn? Sứ đồ Phao Lô đã nói rằng ông đã có kinh nghiệm như vậy !

Khi đọc đến điều này tôi đã nhìn thấy ông được an tâm một cách lạ lùng. Tôi thật sự đã không vui mừng về những hoạn nạn trong đời sống tôi. Có một bí quyết ở đây, đó là một điều mà tôi không biết- điều mà Phao Lô đã có thể vui mừng giữa sự hoạn nạn.

Phao Lô nói rằng : “ tôi khoe mình trong những hoạn nạn, vì biết rằng hoạn nạn sanh ra sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy.Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn.”

Hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy. Vả, sự trông cậy không làm cho chúng ta bị hổ thẹn.

Một chữ cứ tiếp tục lập lại và đọng lại trong tâm linh tôi. Sự rèn tập… sự rèn tập… sự rèn tập. Tôi bắt đầu tập trung suy gẫm về chữ này.

Trong quá khứ tôi đã quan sát rất nhiều người rời bỏ Hội Thánh và đã đánh mất những sự vui thích vào những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Thông thường những người này nói rằng: “ Đức tin không hành động như họ đã nói về điều đó” hoặc là “ Tôi đã cố gắng công bố về công việc kinh doanh của mình nhưng không có gì tiến triển cả”. Tôi đã nghe họ nói như vậy và tự hỏi tại sao điều đó thật khác lạ trong đời sống tôi. Sau đó tôi đã nhận ra điều này trong tất cả mấu chốt trong câu Kinh Thánh này. Sự hoạn nạn sanh sự nhịn nhục đó là sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời . Những người đó đã không nhịn nhục khi sự thử thách xảy đến cho đức tin của họ, vì vậy họ đã không bao giờ kinh nghiệm Đức Chúa Trời . Bởi vì họ đã không liên tục ở trong sự từng trải Đức Chúa Trời , họ đã không có hy vọng rằng Ngài sẽ bày tỏ sự giúp đỡ họ thoát khỏi nan đề của họ. Họ đã đánh mất hy vọng và bỏ cuộc.

Có rất nhiều người trong thân thể Đấng Christ ngày nay thật sự chưa bao giờ có sự kinh nghiệm với Đức Chúa Trời . Những người đã từng trải với Đức Chúa Trời không bao giờ ngạc nhiên nếu Ngài đang bày tỏ hoặc những gì Ngài đang làm trong một hoàn cảnh. Họ biết chắc điều đó.

Sứ đồ Phao Lô nhận biết Đức Chúa Trời. Ong đã từng trải Đức Chúa Trời trong từng lãnh vực của cuộc đời mình. Phao Lô đã nhận biết Đức Chúa Trời hành động trong từng hoàn cảnh bởi vì ông bước đi với Ngài mỗi ngày, mỗi tuần. Đó là lý do tại sao trong từng sự thử thách và trắc nghiệm ông có thể vui mừng! Phao Lô biết rằng trong từng sự thử thách có một cơ hội để nhận biết Chúa tuyệt vời hơn. Nhiều người trong chúng ta đã nghe về Đức Chúa Trời, nhưng mỗi người trong chúng ta cần phải kinh nghiệm Chúa một cách cá nhân.

Khi lần đầu tiên tôi khởi sự giảng. Tôi đã nói về sự từng trải của những chức vụ khác. Họ đã có đức tin tốt và đã tạo nên những câu chuyện, và họ đã có rất nhiều câu chuyện như vậy. Sau đó vào một ngày nọ, tôi đã nhận ra rằng tôi đã không còn giảng những điều gì đã xảy đến với họ hoặc Đức Chúa Trời đã hành động trong đời sống của họ như thế nào. Tôi đã có từng trải riêng của mình để chia sẻ. Tôi đã chia sẻ về những gì Đức Chúa Trời đã hành động trong đời sống mình. Tôi đã bắt đầu kinh nghiệm Đức Chúa Trời một cách cá nhân. Bây giờ tôi giảng về Đức Chúa Trời bởi vì tôi đã kinh nghiệm Ngài một cách cá nhân.

Hầu hết những lần khi chúng ta đọc đến đoạn Kinh Thánh nói về sự vui mừng trong hoạn nạn, chúng ta muốn đọc qua cho nhanh. Hoạn nạn là một điều mà chúng ta không muốn nghĩ nhiều về nó. Nhưng nếu chúng ta biết rằng chúng ta có thể vui mừng ngay giữa những thử thách (bởi vì hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy) sau đó chúng ta có thể lợi dụng những gì mà kẻ thù nghịch của chúng ta đã lập mưu ác và chuyển nó thành điều tốt. Đó là một nguyên tắc quan trọng hành động trong đời sống chúng ta.

Chúng ta hãy đi xa hơn một chút : “ Hỡi anh em , hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn”.
(Gia cơ 1:2)

Trước tiên chúng ta nghe Phao Lô nói về sự vui mừng trong những hoạn nạn, tại đây Gia cơ cũng nói giống như vậy.

Câu Kinh Thánh này nói rằng chúng ta hãy vui mừng trọn vẹn đang khi trải qua những thử thách khác nhau. Trong sách Roma, Phao Lô dùng những hoạn nạn. Gia cơ dùng những sự thử thách. Khi bạn nhìn xem những câu Kinh Thánh này và học tập bạn nhận thấy rằng những từ này có nghĩa là những áp lực, những rắc rối, những thử thách, những khó khăn, và những nan đề.

Bây giờ hãy dừng lại và suy nghĩ. Bạn có thể liên kết những từ “ những trắc nghiệm, những thử thách, và những nan đề?”. Tất cả chúng ta đều đã có những nan đề xảy ra vào lúc này hoặc lúc khác. Tôi cũng có thể chia sẻ những nan đề giống như họ vậy.

Bạn có bao giờ thật sự suy nghĩ “ tôi xem những nan đề như là sự vui mừng trong đời sống tôi. Tôi vui mừng trong những áp lực và những rắc rối.” Có lẽ là không.

Trong quá khứ tôi đã cố gắng vui mừng trong những thời điểm hoạn nạn chỉ vì Kinh Thánh có đề cập đến điều này. Nhưng trong suốt thời gian đó tôi đã thật sự tự hỏi : “ Tại sao?’ Tôi có thể thấy rằng chúng ta đã được ra lịnh phải khoe mình trong những hoạn nạn. Chúng ta đã được thúc đẩy để khoe mình trong những khi bị hoạn nạn. Chúng ta đã vui mừng trong hoạn nạn. Nhưng tại sao?

Phao Lô nói rằng : “ Bởi vì tôi có thể kinh nghiệm Đức Chúa Trời trong những tình huống này.”. Gia Cơ nói rằng: “ vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào”.

Khi chúng ta kinh nghiệm Đức Chúa Trời trong cuộc sống, chúng ta thiết lập sự vững tin nơi Ngài và sự vững tin đó khiến chúng ta trọn vẹn hơn. Khi chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng Chữa Lành bởi vì Ngài đã chữa lành chúng ta, kinh nghiệm Chúa chữa lành thì tốt hơn là chỉ nghe Ngài là Đấng Chữa Lành. Tôi đã thấy nhiều người được chữa lành khỏi những căn bịnh hiểm nghèo và rời khỏi giường bịnh, nhưng lý do tôi biết Ngài là Đấng Chữa Lành bởi vì Ngài đã chữa lành tôi!

Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự thịnh vượng, không phải bởi những cuốn sách mà tôi đã đọc hoặc những băng cassettes mà tôi đã nghe, nhưng bởi vì Ngài đã chứng tỏ chính Ngài là Giê-Hô-Va Di-Rê- Đấng Cung Cấp của tôi.

Trong giai đoạn đầu hầu việc Chúa, với công tác Mục sư cho một Hội Thánh nhỏ tôi thu nhập 1 tuần chỉ 20 đô-la. Vợ tôi và tôi đã mua một căn nhà trị giá 2.000 đô-la và di chuyển nó đến một vùng quê. Mái nhà đã phải bị dỡ ra trong khoảng vài tuần lễ trước khi được lợp lại. Trong thời gian đó có một vài ngừơi bạn đến thăm chúng tôi. Tôi nhớ có một người bạn dùng tay lắc lư các tấm trần nhà đang võng xuống. Anh ta chọc quê tôi mà nói rằng : “ Anh thật sự tin chắc vào sứ điệp của sự thịnh vượng hả?” Tôi đáp lời : “ Anh đánh cuộc với tôi ! Tôi biết chắc Lời Đức Chúa Trời sẽ hành động !” Tôi đã biết chắc rằng, tôi đã từng trải Đức Chúa Trời là Đấng Cung Cấp cho tôi. Ngày nay, vợ tôi và tôi sống trong một căn nhà đẹp và hoàn toàn không mắc nợ. Lời Đức Chúa Trời thật sự hành động ! Tôi đã kinh nghiệm Ngài là Đấng Cung Cấp cho tôi.

Tôi biết rằng Đức Chúa Trời là Cha đầy lòng thương xót. Đức Chúa Trời của tất cả mọi sự thương xót đã cung ứng trong những hoàn cảnh của tôi, đã nâng đỡ tôi và an ủi tôi trong những sự thử nghiệm sâu sa và những khủng hoảng. Tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ cung ứng cho tôi trong những khó khăn sắp tới bởi vì tôi đã kinh nghiệm Ngài trong quá khứ. Trong suốt gian đoạn khó khăn, thử thách khiến cho bạn phải ngóng trông, Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất để cho bạn nương dưa. Hãy kinh nghiệm Ngài một cách cá nhân.

Bạn có lẽ đang suy nghĩ về chính mình : “ Điều đó không bao giờ xảy đến trong đời sống tôi; tôi không nghĩ rằng mình sẽ được kinh nghiệm Đức Chúa Trời “. Hãy chờ đợi ! Nếu bạn kiên trì và để cho sự hoạn nạn dẫn đến sự kiên nhẫn, nhịn nhục trong đời sống mình, chắc chắn bạn sẽ kinh nghiệm Đức Chúa Trời. Bạn sẽ kinh nghiệm Đức Chúa Trời một cách bền bỉ nếu bạn liên tục kiên trì. Khi bạn bước qua “ Trũng bóng chết” bạn sẽ không sợ tai hoạ nào vì Đức Chúa Trời ở cùng bạn.

Có một lần ma quỷ đến tấn công tôi và nói rằng tôi chắc chắn sẽ chết. Tôi trả lời: “ Không, Không bao giờ! Ta đã thật sự nếm trải Đức Chúa Trời , ngươi không thể nào giết chết ta được. Cho dù hàng ngàn sa ngã bên cạnh ta, và hàng chục nghàn người sa ngã hữu ta, ngươi sẽ không đến gần nhà của ta được .”

Điều này kông phải là ngạo mạn đâu. Đó là sự vững tin nơi Đức Chúa Trời là Đấng mà tôi đã kinh nghiệm qua những sự hoạn nạn, khó khăn, thử thách. Tôi đã kinh nghiệm Đức Chúa Trờ !

CHƯƠNG 2

“ Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cảm dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình” ( Gia cơ 1:13-14)

Có rất nhiều người không có đủ sự hiểu biết về những sự thử thách và khó khăn. Họ tuyên bố như sau: “ Đức Chúa Trời đã cung ứng cho tôi trong những hoàn cảnh khó khăn thử thách lớn lao, vì Ngài đã tạo nên điều đó” hoặc là “ Nếu bịnh tật không xảy ra thì tôi sẽ không bao giờ kinh nghiệm Ngài. Đức Chúa Trời đã đặt tôi vào hoàn cảnh đó để tôi chú ý đến Ngài”.

Đức Chúa Trời không bao giờ làm những điều đó trong những sự thử thách và khó khăn. Kinh Thánh nói rõ ràng rằng Đức Chúa Trời không cám dỗ ai. Đức Chúa Trời đã không ném Sha-đơ-rắc; Mê-sác và A-bết-nê-gô vào trong lò lửa hực . Đức Chúa Trời không ném Đa-ni-ên vào hang sư tử và Đức Chúa Trời đã không bỏ các sứ đồ vào tù. Nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài giữa lò lửa hục và dẫn dắt 3 bạn Hê-bơ-rơ ra khỏi. Đức Chúa Trời đã bịt mồm những con sư tử và sự hiện diện của Ngài đã khiến cho các sứ đồ kinh nghiệm và vui mừng trong ngục tù. Ngài đã không đặt sự thử thách trên họ, nhưng Ngài đã ở cùng họ trong những hoàn cảnh đó. Ngài phán hứa : “ Ta sẽ không bao giờ lìa bỏ con.”

Sha-đơ-rắc; Mê-sác và A-bết-nê-gô đã kinh nghiệm Đức Chúa Trời .Nếu tiếp tục đe doạ họ mà nói rằng: các ngươi sẽ bị bỏ vào lò lửa hực một lần nữa. Họ sẽ bắt đầu vui mừng vì biết chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục giải cứu họ. Họ sẽ khoe mình trong hoạn nạn vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy. Họ sẽ nói rằng : “ Hãy làm đi. Hãy quăng chúng tôi vào lửa. Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ sự giải cứu của Ngài như trước.”

Đức Chúa Trời không phải là kẻ cám dỗ.

“ Quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng: nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời , thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi” ( Mathiơ 4:3 )

Chữ “ kẻ cám dỗ” cùng nghĩa với từ được dùng trong sách Gia cơ nói về bước vào những sự cám dỗ. Đức Chúa Trời không đặt chúng ta vào những sự cám dỗ, và Ngài không phải là kẻ cám dỗ. Kẻ cám dỗ đã đến để chống lại Chúa Jesus. Đức Chúa Trời đã không đến để chống lại Chúa Jesus để khám phá rằng Ngài có phải là Con Đức Chúa Trời hay không. Rõ ràng ma quỷ là kẻ cám dỗ đã làm việc này! Nó là kẻ đem đến những khó khăn, những hoạn nạn, những thử thách, những nan đề, những áp lực.

Ma quỷ là kẻ cám dỗ, những sự cám dỗ, những khó khăn, những thử thách là một phần trong kế hoạch của nó để cướp đi Lời Đức Chúa Trời trong lòng bạn. Trong sách Mác đoạn 4 nói rằng Satan là kẻ đến để cướp Lời đã được gieo. Chúng ta có cùng một ẩn dụ này trong Mathiơ 13

“ Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ thì liền vấp phạm” ( Mathiơ 13:20-21)

Đó là những người bỏ cuộc. Vì sao ? Bởi vì kẻ cám dỗ đến với những sự hoạn nạn, những áp lực, những thử thách, những nan đề để cướp lấy lời Chúa đã gieo trong lòng họ. Đức Chúa Trời không cố gắng để cướp Lời Ngài khỏi lòng họ. Đó là ma quỷ. Những sự hoạn nạn sẽ đến nhưng không đến từ Đức Chúa Trời .

“ [Quả thật], Lại khi ở cùng anh em, chúng tôi đã nói trước rằng sẽ có sự khốn khó phải chịu, điều đó xảy đến rồi, và anh em đã biết rõ. Vậy, không thể đợi lâu hơn nữa, nên tôi đã sai Ti-mô-thê đi, để cho biết đức tin anh em ra làm sao, e rằng kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh em, mà công phu của chúng tôi trở nên vô ích chăng” ( I Têsalônica 3:4-5)

Chữ “ Quả thật” ( bản tiếng Anh có chữ “Quả thật”) là một chữ rất mạnh mẽ, nó tương đương với sự thề nguyện trước toà án. Phao Lô đã nói thật sự những hoạn nạn sẽ xảy đến như chúng tôi đã nói trước. Phao lô là người đã vui mừng trong những sự hoạn nạn, đã cảnh báo rằng những thử thách , khó khăn, nan đề và những áp lực đã xảy đến rồi. Ngay khi ông cảnh báo họ, ông đã lo lắng rằng kẻ cám dỗ sẽ cám dỗ họ và họ sẽ thất vọng và bỏ cuộc. Sách Mathiơ nói rằng “ Họ chịu đựng chỉ một chút mà thôi nhưng khi những hoạn nạn, thử thách xảy đến, họ bỏ cuộc.”

Phao lô đã viết điều này trong I Têsalônica “ Bạn SẼ đi qua những khó khăn, những thử thách và những nan đề”. Tất cả chúng ta đều biết rằng những hoạn nạn xảy đến trong đời sống mình trong lúc này hoặc lúc khác. Mỗi khi ma quỷ đặt một điều gì đó trên tôi để huỷ diệt tôi, tôi đã kinh nghiệm Đức Chúa Trời trong lĩnh vực này. Bạn cũng có thể kinh nghiệm như vậy, nếu bạn tiếp tục kiên trì. Đừng chối bỏ Đức Chúa Trời . Đừng chối bỏ Lời Đức Chúa Trời. Ma quỷ sẽ không bao giờ có thể đánh bạn nếu bạn trung thành với Lời Ngài. Đức Chúa Trời luôn ở cùng bạn trong những tình huống đó.

Bạn có lẽ nói rằng: “ ôi Chúa ơi, đây là nan đề tồi tệ nhất mà con từng gặp.”. Nếu bạn thật sự chăm chú , bạn sẽ lắng nghe tiếng phán êm dịu “ Ta đang ở với con”. Đó là những thời điểm bạn sẽ kinh nghiệm Đức Chúa Trời trong một cách tuyệt vời.

Chúng ta đọc trong Công vụ 14 và thấy rằng Phao Lô sau khi bị đám đông ném đá , nhưng đã chỗi dậy và tiếp tục đi đến một vài thành phố khác:

“ Giục lòng các môn đồ vững lòng, khuyên phải bền đỗ trong đức tin, và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời .” ( Công vụ 14:22)

Phao Lô đã nếm trải một số điều về hoạn nạn. Khi chúng ta đọc đến câu Kinh Thánh này, tất cả chúng ta muốn lấy chữ” nhiều” ra khỏi và thay thế vào chữ “ chút ít”. Không ai trong chúng ta muốn nghĩ rằng mình sẽ trải qua “nhiều” hoạn nạn. Tuy nhiên, khi chúng ta trải qua hoạn nạn, chúng ta đã bước qua những lĩnh vực mới.

Chúa Jesus phán rằng : “ Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, vì Ta đã thắng thế gian rồi!”. Chúng ta có thể đi từ những điều trong lĩnh vực tự nhiên đến những điều siêu nhiên. Những người xung quanh bạn có thể sẽ không hiều tại sao bạn đã điềm tĩnh ngay giữa một nan đề lớn lao như vậy, nhưng bạn thật sự đang kinh nghiệm Đức Chúa Trời!

Có một số người sẽ nói rằng họ sẽ không bao giờ có nhiều điều tồi tệ. Phao lô đã có điều này THẬT SỰ tồi tệ, tuy nhiên chúng ta không thấy ông bao giờ phàn nàn. Phao Lô đã bị xiềng xích trong lao tù, nhưng ông vẫn đưa tay lên và vui mừng.”

Phao Lô đã viết : “ Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm, lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong đồng vắng, nguy trên biển. Tôi đã gặp rắc rối trong mọi mặt của đời sống. Tôi nản lòng, nhưng tôi đã không bao giờ bỏ cuộc.”

Phao Lô đã gặp rất nhiều rắc rối, nan đề trong đời sống ông , dầu vậy ông vẫn vững vàng tiến bước. Tôi tin rằng bởi vì ông đã nhận biết Đức Chúa Trời và đã kinh nghiệm Ngài nên ông đã trở lại để hoàn tất công việc của mình. Ong biết rằng Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn ở với ông.

Là những Cơ Đốc Nhân rất nhiều người trong chúng ta đã cố gắng chạy trốn mọi thử thách, khó khăn xảy đến, nhưng ai muốn sống một cách nhân đức trong Đức Chúa Jesus sẽ bị bắt bớ. Chúa Jesus phán rằng những thử thách, khó khăn sẽ xảy đến. Họ sẽ không tránh khỏi. Chúng ta đã đánh mất đi những cơ hội kinh nghiệm Đức Chúa Trời và những phước hạnh ẩn tàng sau những khó khăn thử thách xảy ra xung quanh đời sống chúng ta. Phao Lô đã vui mừng trong những khó khăn thử thách và vươn tới để nhìn thấy Đức Chúa Trời trong những tình huống đó. Phao Lô đã tìm kiếm Ngài trong những thời điểm đó. Chúng ta cũng vậy!

CHƯƠNG 3

Tôi đã kinh nghiệm Đức Chúa Trời đầy dẫy sự thương xót trong một cách tuyệt vời hơn nhiều người khác. Điều này có lẽ vì tôi đã thật sự khao khát ân điển của Chúa nhiều hơn những người khác.

Trong Kinh Thánh, Chúa Jesus đã đuổi bảy quỷ ra khỏi một phụ nữ và Ngài phán với những môn đồ rằng người nào được tha thứ nhiều sẽ yêu mến nhiều. Tôi đã được tha thứ rất nhiều lần trong đời sống tôi. Đức Chúa Trời đã cứu giúp tôi trong từng chặng đường và khúc quanh của cuộc sống.

Trong một bản tin buổi tối, họ chiếu một đội cấp cứu tai nạn SWAT và cảnh sát cứu giúp một người thoát khỏi cảnh bị chôn vùi trong một toà nhà bị bắn sập. Ngừơi đàn ông này dường như bị giết chết.

Có một điều gì đó dấy lên trong lòng tôi. Tôi đã có một khao khát được tiếp xúc và đụng chạm người đàn ông đó.Tôi nhận biết một điều rằng người đàn ông đó cần phải biết: Đức Chúa Trời là Cha đầy lòng thương xót. Đức Chúa Trời muốn cứu giúp người đàn ông này trong nan đề của ông. Trong 24 giờ tôi đã chia sẻ sự sống cho người đàn ông trẻ này. Oâng ta đã được tái sanh, trở lại đầu phục Lời Ngài, và khởi sự hầu việc Chúa Jesus nơi ông đang ở!

Hầu hết mọi người đều nhận định rằng người đàn ông này sẽ kết thúc ở chổ điên loạn hoặc trở nên một kẻ quấy rối. Tôi không tin như vậy, bởi vì tôi nhận biết Cha đầy lòng thương xót sẽ giúp đỡ người đàn ông này rất nhiều trong hoàn cảnh bối rối, hỗn loạn của ông. Tôi đã kinh nghiệm Cha đầy lòng thương xót một cách cá nhân.

Trong mỗi lĩnh vực ma quỷ cố đặt áp lực trên tôi. Đức Chúa Trời đối đãi và nâng đỡ tôi lên. Đức Chúa Trời trở nên tuyệt vời đối với tôi trong giữa những cuộc khủng hoảng.

Bây giờ khi ma quỷ tấn công tôi. Tôi có thể nói như vầy : “ Hỡi ma quỷ, ta giống như Sa-đơ-rắc., Mê-sác và A-bết-nê-gô, ngươi không thể thiêu cháy ta. Ta cũng muốn ngươi biết rằng ta giống như Đa-ni-ên. Ta không thể bị ngươi cắn nuốt. Không có một điều nào mà ngươi tạo ra để huỷ hại ta có thể thịnh vượng đựơc. Cho dù những gì xảy đến tồi tệ, Đức Chúa Trời sẽ xoay chuyển thành những điều tốt cho ta.”

SUU TAM

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com

www.nguonhyvong.com