PHẦN CHUẨN BỊ TÂM LINH

ooOoo

I. TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI LÀM CHỨNG?

A. Vì Đức Chúa Trời muốn:
1. Muôn dân trở nên môn đồ Ngài (Mathiơ 28:18-20)
2. Muốn mọi người đều được ăn năn (II Phierơ 3:9)
3. Muốn tất cả chiên lạc đều được đem về chuồng (Giăng 10:16, Êxêchiên 34:11)
4. Muốn nhà Ngài đầy khách dự tiệc cứu rỗi (Luca 14:23). Đến nỗi không ai đếm được các
nước, các chi phái, các dân, các tiếng mà ra (Khải huyền 7:9)
5. Muốn chúng ta Báptêm cho họ và dạy họ giữ hết tất cả mọi điều Chúa dạy cho chúng ta
(Mathiơ 28:18-20)
6. Muốn cho mọi người được cứu và thông biết lẽ thật (I.Timôthê 2:4)
7. Muốn cho họ tầm thước vóc dạc theo sự đầy đủ của Đấng Christ (Êphêsô 4:13)
B. Vì Ngài phán
1. Hãy đi khắp thế gian và giảng Tin Lành cho mọi người…
2. Hãy đi khiến muốn dân trở nên môn đồ ta (Mathiơ 28:19)
3. Khi Đức Thánh Linh giáng… làm chứng về ta (Công vụ 1:8)
4. Hãy tìm chiên đã mất cho kỳ được (Luca 15:14)
5. Hãy dạy dỗ và chứng quyết… chính Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên và xét đoán kẻ
sống và kẻ chết (Công vụ 10:42)
6. Hãy đi ra đường lớn, ngõ hẻm trong thành phố đem những kẻ nghèo khổ, tàn tật, mù què
vào nhà Ngài và hãy đi ra ngoài đường cái và dọc hàng rào mà ép người ta vào cho đầy
nhà Ngài (Luca 14:21-23)
7. Ngài bảo hãy chăn chiên Ngài (Giăng 21:15)
8. Hãy nuôi chiên Ngài (Giăng 21:15)
9. Hãy xây dựng Hội Thánh Ngài (I Côrinhtô 3:10-15)
10. Hãy xây dựng thân thể của Ngài (Êphêsô 4:12)
11. Hãy rao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến (I Côrinhtô 11:12)
12. Hãy nói chớ làm thinh Ta ở cung ngươi đừng sợ, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm
hại ngươi đâu. Vì ta có nhiều người trong thành này (Công vụ 18:9-10)
C. Vì cớ tấm lòng:
1. Bởi lòng biết ơn: Tôi mong muốn được đền đáp lại trong muôn ngàn công ơn của Ngài,
nên tôi sẵn sàng đáp lời kêu gọi truyền giáo của Ngài (I Côrinhtô 15:10)
2. Bởi lòng trung tín: Chúa là Cha, là Chủ, là Vua, đã tin cậy tôi, dùng tôi là sứ giả của
Ngài, vậy tôi là con, là tôi tớ, là chiến sĩ của Ngài. Tôi phải trung tín vâng phục mạng
lệnh của Ngài (Công vụ 26:16-18)
3. Bởi lòng yêu thương người hư mất: Tôi nỡ nào hưởng riêng sự cứu rỗi để mặc mọi người
đời đời trầm luân (Giăng 3:16)
4. Bởi sức sống bên trong thôi thúc nên tôi phải đi ra truyền giảng (Giêrêmi 20:9; I
Côrinhtô 9:16).

MỤC-SƯ TRÂN-ĐÌNH- ÁI tổng hợp

I. ĐIỀU KIỆN CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO LÀ:
A. Phải kiểm tra lại tình trạng thuộc linh của mình (Còn gọi là dọn ổ)
1. Tôi có thấy đau lòng trước tình trạng linh hồn hư mất không?
2. Tôi có sẵn lòng giúp người lân cận khi họ cần đến mình không? (Nói về vật chất, Châm
ngôn 11:24, 22:9)
3. Người lân cận có thích gần gũi với tôi không?
4. Toi có chịu được lời phê bình của người khác không? (Châm ngôn 14:29-30)
5. Tôi có hay chỉ trích người khác không?
6. Tôi có thích nói xấu người khác không?
7. Hiện thời tôi có một mối bất bình với ai không? Tôi có muốn hiep tác với họ để hầu
việc Chúa không?
8. Tôi có coi người khác tôn trọng hơn mình không? (Châm ngôn 11:12; Rôma 12:16)
9. Tôi có thì giờ riêng để giao thông với Chúa mỗi ngày không?
– Chúng ta phải có khải tượng về linh hồn hư mất để giảng Tin Lành cho họ. Chúng ta
phải có mục tiêu ngắn hạn hay dài hạn (1 tuần, 1 tháng, 1 năm). Không nên thỏa mãn
khi đạt được mục tiêu, phải mơ ước nhiều hơn.
– Nếu chưa trả lời được những câu hỏi trên va chưa có khải tượng về linh hồn hư mất,
thì đừng nói đến việc ra đi. Nếu cố đi thì chỉ chạy bá vơ đánh gió và ăn bánh lao khổ,
chỉ làm trò cười cho ma quỷ mà thôi.

A. Phải biết ý thức:
1. Về Đức Chúa Trời:
a. Đấng hằng sống (Khải huyền 1:17-18, Giăng 10:10)
b. Đấng quyền năng vô hạn: không có điều gì quá lớn đến nỗi Ngài không làm được, và
cũng không có điều gì quá nhỏ mà Ngài không quan tâm (Giăng 32:27, 23:24; Đaniên
2:20-21; Công vụ 17:26-28; Êsai 40:25-31)
c. Đấng toàn tri toàn tại (Thi thiên 139:1-24)
d. Đấng thánh khiết (I Phierơ 1:15-16). Ngài không chấp nhận tội lỗi, không dung túng
tội lỗi, nghiêm khắc trừng trị tội lỗi.
e. Đấng nhơn từ yêu thương
f. Đấng thành tín (Hêbơrơ 13:8, Êsai 30:18-19b, 58:9)
1. Về Satan: (Êsai 14:12, Êxêchiên 28:14-15)
a. Satan thuộc cõi linh: Tà linh, uế linh, ta không thấy được (Mathiơ 2:24, II Têsalônica
2:9). Nhưng họ ở dưới sự tể trị của Đấng toàn năng (Gióp 1:12)
b. Satan là kẻ giả mạo, quỷ quyệt, lừa dối (II Têsalônica 2:10, II Côrinhtô 14:14)
c. Satan như sư tử đói đi rình mò, cắn xé (I Phierơ 5:8). Satan và mưu kế (Êphêsô 6:11).
d. Satan đi dạo khắp nơi, kẻ kiện cáo đêm ngày… (Gióp 1:6-7, Khải huyền 12:10)
e. Satan kẻ ngăn trở sự giảng Tin Lành (I Têsalônica 2:18, Công vụ 13:8)
1. Về chính mình:
a. Phải có ý thức riêng mình sẽ giữ một trách nhiệm rất quan trọng trước mặt Đức Chúa
Trời.
– Làm sáng danh Đức Chúa Trời hay là tối danh Chúa?
MỤC-SƯ TRÂN-ĐÌNH- ÁI tổng hợp 4
– Đi ra cứu người hay hại người?
– Xây dựng hay phá đổ?
– Đem bình an hay bất an?
– Bất vụ lợi hay vụ lợi?
b. Phải ý thức rằng chúng ta se và đang đánh trận với chủ quyền thế lực cùng vua chúa
thế gian mờ tối này cùng các thần dữ và các tà linh trên trời (Êphêsô 6:12)
c. Phải ý thức rằng ngoài Chúa chúng ta không thể làm chi được (Giăng 15:5) ý thức con
người bất toàn trong mọi lĩnh vực thuộc linh “Tôi làm được mọi việc nhờ Đấng ban
thêm sức cho tôi” (Phierơ 1:4-13).
Khi ý thức được như vậy chúng ta cầu nguyện.

A. Phải cầu nguyện không thôi (I Têsalônica 5:17, Philíp 4:6)
Có một đầy tớ Chúa dặn rằng: trong lĩnh vực thuộc điều quan trọng thứ nhất là cầu
nguyện, điều quan trọng thứ hai cũng là cầu nguyện (Êsai 58:9). Cầu nguyện là chìa khóa
để mở các cửa của kho tàng ơn phước của Đức Chúa Trời, cầu nguyện là bí quyết để giải
tỏa nan đề trong cuộc sống (Châm ngôn 3:5-6, Giêrêmi 33:3)
1. Cầu nguyện trước khi ra đi:
a. Cầu nguyện cho chính mình và người cùng đi, được ơn và có quyền năng Thánh Linh
ở cùng (Rôma 15:18-19)
b. Cầu nguyện cho bài giáo lý mình sẽ chia xẻ, vì văn tự làm chết, còn Thánh Linh làm
cho sống.
c. Cầu nguyện cho nơi mình sẽ đến, và những người mình sẽ gặp để làm chứng, xin
Thánh Linh dọn lòng họ, cáo trách tội lỗi họ (Mathiơ 12:18-23, Giăng 16:8)
d. Cầu nguyện xin Thánh Linh cản trở Satan, xin Ngài đi trước khiến cho quyền lực
Satan thối lui dưới mọi hình thức, nhờ Thánh Linh mở trói cho anh em mình vì họ bị
ma quỷ khống chế và trói buộc.

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com