“Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người” (câu 20a).
Câu hỏi suy ngẫm: Các anh của ông Giô-sép nêu những lý do gì để xin ông tha thứ? Nguyên nhân chính ông Giô-sép tha thứ cho các anh là gì? Làm thế nào để bạn bỏ qua lỗi lầm của người khác, sống hòa thuận với anh chị em?
Các anh của ông Giô-sép từng hại ông suýt chết và bị bán đi biệt tích (Sáng Thế Ký 37:18–28). Khi gặp lại ông Giô-sép ở Ai Cập, họ nghĩ em mình đang tìm cách trả thù họ chứ không phải tìm cách để gặp mặt cha. Do họ tin ông Giô-sép vẫn còn căm thù, chắc sẽ giết họ sau khi cha chết, vì vậy chôn cha xong, các anh liền nhờ người trung gian đến gặp ông Giô-sép và cố nêu ra các lý do để xin em tha thứ. Thứ nhất, em hãy tha cho các anh vì đó là ý nguyện của cha trối lại lúc lâm chung (câu 16–17). Thứ hai, họ nhắc khéo rằng anh em dù sao cũng có cùng một Đức Chúa Trời của cha (câu 17). Rồi sau đó các anh đích thân đến quỳ xuống xin làm đầy tớ cho em (câu 18). Họ không ngờ hành động của họ ứng nghiệm lời chiêm bao ông Giô-sép đã kể!
Nhưng những lý do các anh nêu lên không phải là nguyên nhân chính dẫn đến việc ông Giô-sép tha thứ và làm hòa với các anh. Điều quan trọng nhất đem đến sự hòa thuận và tha thứ là ông Giô-sép kính sợ Chúa, đồng thời ông biết Chúa yêu thương, bảo vệ, và Ngài có chương trình trên cuộc đời ông cùng dân tộc ông. Chúa đã biến tội ác các anh thành yếu tố thuận lợi, bởi đó hoàn thành ý định của Ngài trên cuộc đời ông Giô-sép, gia đình ông Gia-cốp, trong đó có cả các anh của ông nữa! Ông Giô-sép kính sợ Chúa và nhận biết chương trình của Đức Chúa Trời trên chính ông và gia đình ông để duy trì dòng dõi Ít-ra-ên (câu 20). Vì vậy, lỗi lầm và tội ác của các anh đối với ông không phải là điều quan trọng để nhớ. Mục đích cao đẹp của cuộc đời ông Giô-sép là trung tín hoàn thành chương trình của Đức Chúa Trời.
Nhiều người trong chúng ta đang phải đối diện với những thử thách trong gia đình, sống trong sự bất hòa với anh chị em. Xin Chúa cho chúng ta học nơi gương ông Giô-sép, hết lòng kính sợ Chúa và nhận biết Chúa luôn là Đấng yêu thương, bênh vực, và bảo vệ chúng ta. Nếu phải gặp sự bất công nào, hãy vững tin Chúa là Đấng xét đoán và báo ứng (Hê-bơ-rơ 10:30). Đồng thời cũng hãy nhận biết chương trình của Chúa cho chúng ta cao sâu hơn điều chúng ta suy tưởng, Chúa có thể dùng những điều xấu của người khác để mang lại ích lợi cho chúng ta, cho cộng đồng dân Chúa, và Nước Ngài (Rô-ma 8:28). Nhờ đó, chúng ta có thể vượt qua những thách thức trong mối liên hệ gia đình để sống hữu ích cho Chúa và cho nhau.
Bạn có sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của người khác, sống hòa thuận với anh chị em không?
Lạy Cha, xin cho con nhận biết Cha là Đấng phán xét và biết chương trình của Ngài trên cuộc đời con để con sống tha thứ, hòa thuận với anh chị em con, đặc biệt trong gia đình.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 10—11.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-062024

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet