Thám tử Allan Pinkerton nổi tiếng vào giữa thập niên 1800 nhờ giải quyết một loạt những vụ cướp hỏa xa và ngăn chặn vụ ám sát Abraham Lincoln khi ông đi nhậm chức lần đầu tiên. Vốn là một trong những cơ quan đầu tiên loại này tại Hoa Kỳ, Pinkerton National Detective Agency càng nổi bật hơn, nhờ dùng con mắt mở lớn làm huy hiệu với dòng ghi, “Chúng tôi Không Bao giờ Ngủ.”

The Eye That Never Sleeps 

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

READ: Psalm 121

In my distress I cried to the Lord, and He heard me. —Psalm 120:1

Detective Allan Pinkerton became famous in the mid-1800s by solving a series of train robberies and foiling a plot to assassinate Abraham Lincoln as he traveled to his first inauguration. As one of the first agencies of its kind in the US, the Pinkerton National Detective Agency gained even more prominence because of its logo of a wide-open eye with the caption, “We Never Sleep.”

There is no better feeling than knowing you are protected and secure. You feel peaceful when the doors are locked and all is quiet as you drift off to sleep at night. You feel safe. But many lie awake in their beds with fearful thoughts of the present or dread of the future. Some are afraid of commotion outside or of a spouse who has been violent. Some cannot rest because of worry over a rebellious child. Others are anxiously listening to make sure a seriously ill child is still breathing.

These are the times when our loving God encourages us to cry out to Him, to the One who will neither “slumber nor sleep” (Ps. 121:4). Psalm 34:15 reminds us that “the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their cry.”

Pinkerton may have been the original “private eye,” but the One who really has the eye that never sleeps is listening to the cries of “the righteous” (Ps. 34:17). —Cindy Hess Kasper

Before you sleep, just gently lay

Every troubled thought away;

Drop your burden and your care

In the quiet arms of prayer. —Anon.

We can sleep in peace when we remember that God is awake. 

BÀI DỊCH TIẾNG VIỆT

 

 

 

 

Mắt Không Hề Ngủ

 

 

 

Đọc: Thi Thiên 121

 

 

 


Trong cơn gian truân tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đã đáp lời tôi. – Thi Thiên 120:1

 

 

 


 

 

 

 

Thám tử Allan Pinkerton nổi tiếng vào giữa thập niên 1800 nhờ giải quyết một loạt những vụ cướp hỏa xa và ngăn chặn vụ ám sát Abraham Lincoln khi ông đi nhậm chức lần đầu tiên. Vốn là một trong những cơ quan đầu tiên loại này tại Hoa Kỳ, Pinkerton National Detective Agency càng nổi bật hơn, nhờ dùng con mắt mở lớn làm huy hiệu với dòng ghi, “Chúng tôi Không Bao giờ Ngủ.”  Không còn cảm giác nào tuyệt hơn là biết bạn được bảo vệ và an toàn. Bạn cảm thấy bình an khi mọi cửa đều khóa chặt, và tất cả đều yên tĩnh khi đi vào giấc ngủ ban đêm. Bạn cảm thấy an ninh. Nhưng nhiều người vẫn thao thức trên giường với ý nghĩ lo sợ hiện tại và hãi hùng tương lai. Một số thì sợ cảnh ồn ào bên ngoài hoặc sợ người phối ngẫu bạo lực. Một số không thể nghỉ an do lo lắng cho đứa con nổi loạn. Người khác thì lo âu lắng nghe để tin chắc đứa con đang bịnh nặng vẫn còn thở.  Đây là những lúc Đức Chúa Trời yêu thương khuyến khích chúng ta kêu cầu Ngài, là Đấng không hề “Chợp mắt cũng không buồn ngủ” (Thi Thiên 121:4). Thi Thiên 34:15 nhắc chúng ta rằng “Con mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công chính, tai Ngài lắng nghe tiếng kêu cầu của họ.”  Có thể Pinkerton có “mắt riêng,” nhưng Đấng thực sự có mắt không hề ngủ, thì đang lắng nghe tiếng kêu của “người công chính” (Thi Thiên 34:17). – Cindy Hess Kasper

 

 

 

 

 

 

 


We can sleep in peace  when we remember that God is awake.  


Chúng ta có thể ngủ an lành  khi nhớ rằng Đức Chúa Trời đang thức. 


Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com