Three things in life that, once gone, never come back:

1. Time

2. Words
3. Opportunity

 

 

Three things in life that, once gone, never come back:

1. Time

2. Words
3. Opportunity

 


Three things in life that can destroy a person –
1. Anger
2. Pride
3. Unforgiveness

 


Three things in life that you should never lose:
1. Hope
2. Peace
3. Honesty

 


Three things in life that are most valuable:

 

1. Love
2. Family &Friends
3. Kindness

 


Three things in life that are never certain:
1. Fortune
2. Success
3. Dreams

 


Three things that make a person:
1. Commitment
2. Sincerity

 

3. Hard work

 

 

 

 

 

 

 

Ba điều giá trị trong cuộc đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:

 

1- Thời gian

2- Lời nói

3- Cơ hội

 

 

 

 

Ba điều trong đời không được đánh mất:

 

1- Sự thanh thản

 

2- Hy vọng

 

3- Lòng trung thực.

 

 

 

 

 

Ba thứ có giá trị nhất trong đời:

 

1– Lòng yêu

 

2- Lòng tự tin

 

3- Bạn bè

 

 

 

 

 

Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được:

 

1– Giấc mơ

 

2- Thành công

 

3- Tài sản

 

 

 

 

 

Ba điều làm nên giá trị một con người:

 

1- Siêng năng

 

2- Chân thành

 

3- Thành Đạt

 

 

 

 

 

Ba điều trong đời làm hỏng một con người:

 

1- Rượu

 

2- Lòng tự cao

 

3- Sự giận dữ