Ba điều giá trị trong cuộc đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:Thời Gian, Lời Nói, Cơ Hội.

 

 

–     Ba điều giá trị trong cuộc đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:Thời Gian, Lời Nói, Cơ Hội.

 –     Ba điều trong đời không được đánh mất: Sự Thanh Thản, Hy vọng, Lòng Trung Thực.

 –     Ba thứ có giá trị nhất trong đời: Lòng Yêu, Lòng Tự Tin, Bạn bè.

 –     Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được: Giấc Mơ, Thành Công, Tài Sản

 –     Ba điều làm nên giá trị một con người: Siêng Năng, Chân Thành, Thành Đạt.

 –     Ba điều trong đời làm hỏng một con người: Rượu, Lòng Tự Cao, S Gin D.