Ngày 6 – Sáng Thế Ký 13:1–13 – Giải Quyết Hợp Tình Hợp Lý

“Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy, hãy lìa khỏi ta; nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu;...

Lịch Cầu Nguyện Tháng 5-2024

Bình An Trước khi về trời, Chúa Giê-xu đã xin Cha ban Đức Thánh Linh cho con dân Ngài, và Ngài phán cùng các sứ...

Ngày 29 – Châm Ngôn 16:10–15 – Sống Làm Sáng Danh Chúa

“Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen...

Ngày 27 – Xuất Ê-díp-tô Ký 22:21–27 – Đối Nhân và Xử Thế

“Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ, nâng đỡ kẻ mồ côi và người góa bụa; nhưng Ngài làm cong quẹo con đường kẻ ác”...

Ngày 7 – Châm Ngôn 15:13–15 – Từ Tấm Lòng Đến Nét Mặt

“Lòng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ; Nhưng tại lòng buồn bã trí bèn bị nao sờn” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm:...

Cha Chứng Kiến

Chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và...

NẾU ANH BIẾT

Nếu anh biết vài tháng sau anh chết, Dù có ai nói xấu cũng chẳng màng. Dù cho ai chỉ trích cũng bình an, Ai cãi lẫy...

Ngày 10 – Gióp 40:1–9 – Tự Cứu Được Chăng?

“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng...

Hãy Cầu Nguyện Cho Những Ai Đang Bắt Bớ Bạn

Hầu hết trong đời, mỗi Cơ đốc nhân đều được kinh nghiệm sự bắt bớ và ngược đãi từ những người thân trong gia...