Nhiều người thích chất ngọt lẫn năng lực từ chất sô-cô-la. Thế nhưng chuyên viên kỹ thuật xe hơi của Anh lại khám phá một công dụng kỳ lạ của món ngọt này. Các khoa học gia tại University of Warwick chế tạo một xe đua chạy bằng dầu thực vật và sô-cô-la. Nhiên liệu cung cấp năng lượng để xe có thể đạt tốc độ tối đa 135 dặm/giờ. 

Chocolate-Fueled Car

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

 Audio:http://cdn.rbc.org/odb/2011/03/odb-03-13-11.mp3

READ: 1 Kings 19:1-8

The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. —Psalm 19:7

Many people like both the sweetness and the energy they get from chocolate. Yet British auto technicians have found a surprising use for this sweet food. Scientists at the University ofWarwickhave built a racecar that runs on vegetable oils and chocolate. The fuel provides energy so that the car can reach top speeds of 135 mph.

The Bible also records a surprising source of energy from a food. When Elijah had been used by God on Mt. Carmel to call fire down from heaven, this spiritual high was followed by persecution and melancholy. In response to Elijah’s depression, God sent an angel to provide food, drink, and rest for the weary prophet. The sustaining power of that food from heaven was remarkable: “So he arose, and ate and drank; and he went in the strength of that food forty days and forty nights as far as Horeb, the mountain of God” (1 Kings 19:8).

Just as we need food to sustain our physical lives, we also need nourishing food for our spiritual lives. God’s Word is “sweeter . . . than honey and the honeycomb” (Ps. 19:10) and feeds our souls. It makes “wise the simple” (v.7) and provides both nourishment and energy for life’s long journey. Take time to feed on it. —Dennis Fisher

God’s Word provides the nourishment That every Christian needs to grow, Supplying strength from day to day By teaching what we need to know. —Sper

God feeds us through His Word.

VIETNAMESE TRANSLATION

Xe Chạy Bằng Sô-Cô-La

Đọc: 1 Các Vua 19:1-8

Chứng ước Đức Giê-hô-va là chắc chắn, khiến người khờ dại trở nên khôn ngoan. – Thi Thiên 19:7

Nhiều người thích chất ngọt lẫn năng lực từ chất sô-cô-la. Thế nhưng chuyên viên kỹ thuật xe hơi của Anh lại khám phá một công dụng kỳ lạ của món ngọt này. Các khoa học gia tại University of Warwickchế tạo một xe đua chạy bằng dầu thực vật và sô-cô-la. Nhiên liệu cung cấp năng lượng để xe có thể đạt tốc độ tối đa 135 dặm/giờ.

Kinh Thánh cũng ghi nhận một nguồn năng lượng kỳ lạ từ thức ăn. Khi Ê-li được Đức Chúa Trời dùng kêu gọi lửa từ trời xuống trên Núi Cạt-mên, thì đỉnh cao thuộc linh này kéo theo sự bắt bớ và sầu não. Đáp lại nỗi thất chí của Ê-li, Đức Chúa Trời sai một thiên sứ mang thức ăn, nước uống cùng sự nghỉ ngơi cho tiên tri mòn mỏi. Năng lực nuôi dưỡng trong thức ăn từ trời đó, thật lạ lùng: “Vì vậy, ông thức dậy, và ăn uống; rồi nhờ lương thực ấy, ông có sức để đi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm tới Hô-rếp, núi của Đức Chúa Trời” (1 Các Vua 19:8). Chúng ta cần thực phẩm nuôi dưỡng thể xác ra sao, thì cũng cần thức ăn nuôi dưỡng đời sống tâm linh thể ấy. Lời Đức Chúa Trời “Ngọt hơn… mật ong và tàng ong” (Thi Thiên 19:10) và nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Lời ấy khiến “Người khờ dại nên khôn ngoan” (c.7) và cung ứng chất dinh dưỡng lẫn năng lực cho hành trình lâu dài của cuộc sống. Hãy dành thì giờ nuôi mình bằng lời ấy. – Dennis Fisher

Đức Chúa Trời nuôi chúng ta qua Lời Ngài.


Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com