Sandcastles

Read: Luke 12:22-34
Where your treasure is, there your heart will be also. – Luke 12:34

When our kids were young, my wife Martie and I enjoyed family vacations in Florida visiting our parents. It was especially wonderful to be there in the warmth for a brief respite from the Michigan wind-chill factor. I couldn’t wait to just relax on the beach with a good book. But my kids had other ideas. They wanted my help building sandcastles. Reluctantly, I’d get up to help, only to be quickly consumed by the project at hand. Before I knew it, I had spent hours creating an impressive castle not thinking that it was only a matter of time until the tide would wash away all my hard work.
We often make the same mistake in life, spending lots of time and energy building our own little “castles” of stuff and basking in our accomplishments. It all may seem worthwhile, but in the end it’s worthless.
In Luke 12, Jesus challenged His followers to sell their possessions and give to the poor, “For where your treasure is, there your heart will be also” (v.34). In other words, the way we spend our time and resources says a lot about our eternal perspective. As the old hymn goes, “Only one life, ’twill soon be past; only what’s done for Christ will last.”

So what have you done today that will last for eternity? – Joe Stowell

Who measures how we’ve done in life
And judges our success?
Our God, who gives rewards to those
Who live in righteousness. – Branon

Lâu Đài Cát

Đọc:Lu-ca 12:22-34
Của cải các ngươi ở đâu, thì lòng các ngươi cũng ở đó. – Lu-ca 12:34

Lúc các con chúng tôi còn bé, vợ chồng tôi cùng gia đình về thăm cha mẹ chúng tôi ở Florida vào dịp nghỉ. Thật vô cùng tuyệt vời được hưởng không khí ấm áp tại đó, tạm lánh gió rét của Michigan. Tôi chỉ nôn nóng mong được thư giãn ngắm nhìn cảnh đẹp trên bãi biển. Thế nhưng các con tôi lại muốn tôi giúp chúng xây lâu đài cát. Miễn cưỡng, tôi giúp chúng, chỉ để rồi chứng kiến công trình mình sớm tàn lụi trong phút chốc. Trước lúc nhận ra điều này, tôi đã bỏ hàng giờ xây lên một lâu đài rất ấn tượng không hề nghĩ số phận ngắn ngủi của nó, cho tới khi nước thủy triều cuốn trôi sạch công sức của mình.
Chúng ta vẫn thường nhầm lẫn như vậy trong cuộc sống, bỏ ra biết bao công sức lẫn thời gian xây những thứ “lâu đài” nhỏ bé riêng, rồi đắm mình trong những thành đạt của mình. Dường như mọi sự có vẻ đáng giá, nhưng cuối cùng lại chẳng ra gì.
Trong Lu-ca 12, Chúa Giê-xu thách thức môn đồ Ngài bán của cải để phân phát cho kẻ nghèo, “Vì của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó” (c.34). Nói cách khác, cách chúng ta sử dụng thì giờ cùng nguồn sẵn có, nói lên rất nhiều quan điểm thuộc linh của chúng ta. Như lời một thánh ca xưa, “Một cuộc đời rồi sẽ qua đi; chỉ những gì làm cho Đấng Christ, sẽ còn lại đời đời.”

Vậy thì, bạn đã làm gì hôm nay, để còn lại đời đời? – Joe Stowell

God wants you to spend your time
and treasure building His kingdom, not your own.

Đức Chúa Trời muốn bạn sử dụng thì giờ cùng của cải
để xây dựng vương quốc của Ngài, không phải của bạn.
Suu Tam

 

 

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]