Tháng Năm 1884, hai cha mẹ bất đồng về tên lót cho con trai mới sinh. Mẹ thích tên Sa-lô-môn; cha thích Shippe cả hai đều là họ. Do John và Martha không đồng tình, nên họ thỏa thuận với từ “S.” Vì vậy, Harry S. Truman trở thành tổng thống duy nhất của Hoa Kỳ có tên lót với “S” đứng đầu.
Suốt 120 năm sau, chúng ta vẫn còn biết về chuyện xung khắc này nhưng chúng ta cũng biết, họ đã tìm ra giải pháp hợp lý.

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

http://cdn.rbc.org/odb/2011/02/odb-02-21-11.mp3

READ: Acts 15:36-41
The contention became so sharp that they parted from one another. —Acts 15:39

In May 1884, two young parents disagreed about what middle name to give their newborn son. The mom preferred Solomon; the dad, Shippe—both family names. Because John and Martha couldn’t agree, they compromised on “S.” Thus Harry S. Truman would become the only US president with an initial for a middle name.

Over 120 years later, we still know about this conflict—but we also know that a reasonable resolution was reached.

In the New Testament, we read about another disagreement that has lived on in history. This one was between two missionaries: Paul and Barnabas (Acts 15). Barnabas wanted to take Mark with them on a trip to check on some churches they had helped previously (v.37). But Paul did not trust Mark because of an earlier incident (v.38). Paul and Barnabas disagreed so sharply that they parted ways (v.39).

We still read about this argument 2,000 years later. What’s important is not that it lived on in history, but that it didn’t leave permanent relationship scars. Paul apparently reconciled with Barnabas, and in his final days asked for Mark to be with him because “he is useful to me for ministry” (2 Tim. 4:11).

Arguments happen. But let’s make sure they are resolved. Grudges are a burden too heavy to carry. —Dave Branon

Arguments can lead to grudges, Which, if left, will cause a rift; But if we bring resolution, Our relationships won’t drift. —Sper

A grudge is one thing that doesn’t get better when it’s nursed.

VIETNAMESE TRANSLATION

Giải Pháp

Đọc: Công Vụ 15:36-41

Sự tranh chấp gay gắt đến nỗi hai người phân rẽ nhau. – Công Vụ Các Sứ Đồ 15:39

Tháng Năm 1884, hai cha mẹ bất đồng về tên lót cho con trai mới sinh. Mẹ thích tên Sa-lô-môn; cha thích Shippe cả hai đều là họ. Do John và Martha không đồng tình, nên họ thỏa thuận với từ “S.” Vì vậy, Harry S. Truman trở thành tổng thống duy nhất của Hoa Kỳ có tên lót với “S” đứng đầu. Suốt 120 năm sau, chúng ta vẫn còn biết về chuyện xung khắc này nhưng chúng ta cũng biết, họ đã tìm ra giải pháp hợp lý. Trong Tân Ước, chúng ta biết có một trường hợp bất đồng vẫn còn lưu lại trong lịch sử. Đây là bất đồng giữa hai giáo sĩ: Phao-lô và Ba-na-ba (Công Vụ Các Sứ Đồ 15). Ba-na-ba muốn đem Mác theo trong hành trình kiểm tra một số Hội Thánh họ đã giúp trước đây (c.37). Nhưng Phao-lô không tin cậy Mác, do một sự việc trước đó (c.38). Phao-lô và Ba-na-ba bất đồng gay gắt và họ phân rẽ nhau (c.39). 2000 năm sau chúng ta vẫn còn đọc về chuyện cãi vả này. Vấn đề quan trọng là dù câu chuyện vẫn sống còn trong lịch sử, nhưng không để lại vết sẹo vĩnh viễn trong mối liên hệ. Dường như Phao-lô đã giảng hòa với Ba-na-ba, và trong những ngày cuối đời, ông đã yêu cầu Mác ở với mình vì “Người hữu ích cho ta trong chức vụ” (2 Ti-mô-thê 4:11).

Tranh cãi vẫn xảy ra. Nhưng chúng ta hãy bảo đảm có giải pháp. Đố kỵ là gánh quá nặng, không thể mang nổi. – Dave Branon

Đố kỵ là thứ không bao giờ cải thiện được, khi cứ nuôi dưỡng mãi.

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com