The United States has spent millions of dollars looking for water on Mars. A few years ago, NASA sent twin robots, Opportunity and Spirit, to the red planet to see if water was present or had been present at one time.

Looking For Water
Read:John 4:1-15
Whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. – John 4:14
The United States has spent millions of dollars looking for water on Mars. A few years ago, NASA sent twin robots, Opportunity and Spirit, to the red planet to see if water was present or had been present at one time. Why did the US do this? The scientists who are poring over data sent back from those two little Martian rovers are trying to figure out if life ever existed on Mars. And for that to have happened, there had to be water. No water, no life.
Two thousand years ago, a couple of “rovers” set out across the countryside of an Earth-outpost called Samaria looking for water. One was a woman who lived nearby. The other was a man from Galilee. They ended up meeting at a well near the village of Sychar. When they did, Jesus found the water He was looking for, and the woman found the water she didn’t know she needed (John 4:5-15).
Water is essential for both physical and spiritual life. Jesus had a surprise for the woman at the well. He offered her the Water of Life Himself. He is the refreshing, renewing “fountain of water springing up into everlasting life” (John 4:14).
Do you know anyone looking for water? Someone who is spiritually thirsty? Introduce that person to Jesus, the Living Water. It’s the greatest discovery of all time. – Dave Branon
Gracious and Almighty Savior,
Source of all that shall endure,
Quench my thirst with living water,
Living water, clear and pure. – Vinal
Tìm Nước
Đọc:Giăng 4:1-15
Hễ ai uống nước Ta cho, sẽ chẳng hề khát. – Giăng 4:14
Hoa Kỳ bỏ ra hàng triệu đô đi tìm nước trên Sao Hỏa. Vài năm trước, NASA phóng hai người máy, Opportunity và Spirit, lên hành tinh đỏ để xem có nước hoặc đã từng có nước ở đó bao giờ chưa. Tại sao Hoa Kỳ làm việc này? Các khoa học gia đang nghiên cứu dữ liệu do hai người tí hon lang thang trên Sao Hỏa gửi về, để xem thử đã từng có sự sống trên Hỏa Tinh hay không. Và để có sự sống, thì phải có nước. Không nước, không thể sống được.
Hai ngàn năm trước, một cặp “lang thang” bắt đầu băng vùng nông thôn của một tiền đồn Địa cầu có tên là Sa-ma-ri để tìm nước. Một người là một bà sống gần đó. Người kia là một ông đến từ Ga-li-lê. Họ gặp nhau bên giếng gần làng Si-kha. Khi gặp nhau, Chúa Giê-xu đã gặp được nước Ngài đang tìm, và người phụ nữ cũng tìm ra thứ nước mà bà không biết là mình đang cần (Giăng 4:5-15).
Nước thiết yếu cho sự sống thuộc thể lẫn thuộc linh. Chúa Giê-xu đã dành sự ngạc nhiên cho người phụ nữ bên giếng. Ngài ban tặng cho bà Nước Hằng Sống tức chính Ngài. Ngài là “suối nước giải khát tươi mát văng ra cho đến sự sống đời đời” (Giăng 4:14).
Bạn có biết ai đang tìm nước không? Ai đó đang khát thuộc linh không? Hãy giới thiệu cho người đó Chúa Giê-xu, là Nước Sống. Đó là sự khám phá lớn nhất của mọi thời đại. – Dave Branon

Only Jesus, the Living Water,
can satisfy the thirsty soul.
Chỉ Chúa Giê-xu, Nước Sống,
có thể thỏa mãn linh hồn đang khát.

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com