Giăng 10:1-18
“Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt. Ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.” (Giăng 10:10)

Thật là buồn thấm thía thể nào là khi gia đình phải nhìn một đứa con bước ra, lìa xa khỏi đức tin, mà trong đó chúng đã được lớn lên. Và tệ hại nhất trong tất cả, là phải nhìn nỗi buồn thay cho niềm vui mà đứa con đó đã từng trải qua. Một người phụ nữ chết lặng khi nhìn con gái mình từ bỏ sự tin cậy Thiên Chúa yêu thương, để bước vào một cuộc sống nổi loạn và tội lỗi, nhưng sau đó cô đã trở lại niềm vui được cùng bước đi với Chúa Giêsu. Vẻ u buồn, trống vắng của con gái suốt thời gian cô trốn chạy khỏi Thiên Chúa đã đổi thành niềm hạnh phúc vui tươi, khi cô quay trở lại tương giao với Ngài. Người mẹ cho biết, sự khác biệt giống như bật một nguồn ánh sáng xua tan bóng tối. Trong Giăng 10:10, chúng ta đọc về sự tương phản giữa niềm vui của cuộc sống với Chúa Giêsu và sự lo lắng của cuộc sống trong vương quốc của Satan. Satan đến giả mạo, trá hình như một thiên thần “của ánh sáng” (2 Côr 11:14), nhưng nó muốn hủy hoại, tiêu diệt chúng ta. Satan được mô tả là một kẻ trộm đến cướp phá, giết chết, và hủy diệt. Nhưng Chúa Giêsu được trình bày như là một Đấng ban cho sự sống [của chính Ngài], và sự sống dư dật [cao đẹp, hướng thiện, phước hạnh, có ý nghĩa, có giá trị trong cả đời này lẫn trong đời hầu đến]. Chúa Giêsu đến thế gian để ban cho chúng ta sự sống. Ngài đã không đến để mang lại cho chúng ta quy định, hoặc bản án, hoặc sợ hãi, hay công việc. Chúa Giêsu đến ban cho chúng ta cuộc sống trong hình thức đầy đủ nhất của nó. Trong khi chúng ta biết rằng đây là lời hứa cho chúng ta, khi chúng ta đi ở với Ngài trong cả cõi đời đời, Giăng muốn chúng ta nghe rõ ràng rằng Chúa Giêsu hứa ban cho chúng ta sự sống bắt đầu ngay bây giờ ! Không chỉ cuộc sống sau này, nhưng là cuộc sống ngay bây giờ! Hai vương quốc này liên tục, không ngừng tranh chiến giành lấy tấm lòng của chúng ta. Chúng ta phải thực hiện việc lựa chọn: ánh sáng của sự sống với Chúa Giêsu hoặc vực sâu của tăm tối trong hang ổ của ma quỷ. Sống hay chết? Ánh sáng hay tối tăm? Thỏa lòng hay lo lắng? Cả hai vương quốc đều phất cờ hiệu mời gọi chúng ta. Ai mà bạn sẽ chọn để tin cậy phó thác cuộc sống của mình? Kẻ trộm hay Đấng Cứu Rỗi? – Dave Branon

Quỷ dữ xảo quyệt, gây nhầm lẫn, và ranh mãnh. Hắn thông minh và thủ đoạn lừa chúng ta để ăn nuốt lời nói dối của nó. Nhưng những phương pháp láu cá của hắn, chúng ta chắc chắn nhận ra. Nếu chúng ta làm cho những cảnh báo của Chúa là sự quan tâm hằng ngày của chúng ta -D. De Haan

Lẽ Thật của Thiên Chúa là sự bảo vệ tốt nhất chống lại sự lừa dối của Satan.

Cầu nguyện:

Kính lạy Thiên Chúa Cha toàn năng, con thú nhận rằng trong cuộc sống đôi khi con xử sự quá cẩn trọng, không mạo hiểm thất bại, mất mát và không vươn tới những cơ hội và sự quan tâm của Cha. Xin Cha ban cho con một lòng khao khát để sống một cuộc sống với tất cả sự sung mãn của nó, bằng cách tìm kiếm ý muốn của Cha theo gương mẫu của Chúa Giêsu và sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh trong các quyết định của con ngày hôm nay, và luôn luôn. Thông qua danh của Chúa Jesus Christ con cầu xin điều này để Cha được vinh hiển. Amen.

John 10:1-18
The thief does not come except to steal, and to kill, and to destroy. I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. — John 10:10

How sad it is when a family watches a child walk away from the faith in which he or she grew up. And worst of all is to see sadness replace the joy that child once had. One woman saw her daughter go from loving and trusting God to a life of sin and rebellion—but then back to the joy of a walk with Jesus. The daughter’s sad, empty expressions during her time of running from God changed to an open, joyful happiness when she returned to fellowship with Him. The mother said the difference was like turning on a light that dispelled the darkness. In John 10:10, we read of the contrast between the joy of life with Jesus and the anxiety of life in the realm of Satan. He comes deceptively as an “angel of light” (2 Corinthians 11:14), but he wants to ruin us. He is described as a thief who steals, kills, and destroys. But Jesus is presented as the One who gives life—abundant life. Jesus came to the world to give us life. He didn’t come to bring us rules, or judgement, or fear, or work. Jesus came to give us life in its fullest form. While we know that this is promised to us when we go to be with him for all eternity, John wants us to clearly hear that Jesus’ promise to give us life begins right now! Not JUST life later, but also life NOW! These two realms are constantly in a battle for our hearts. We have this choice: the light of life with Jesus or the depths of darkness in the devil’s lair. Life or death? Light or darkness? Contentment or anxiety? Both realms beckon us. Whom will you choose to trust with your life? The thief or the Savior? — Dave Branon

The devil is subtle, deceptive, and sly— He’s clever and tricks us to swallow his lie; But his cunning methods we’re sure to discern If we make God’s warnings our daily concern. —D. De Haan

God’s truth is the best protection against Satan’s lies.

Prayer:
Almighty God, I confess that sometimes I play life too carefully, not risking failure and loss and not reaching for your opportunities and your concerns. Give me a heart that yearns to live life in all its fullness by seeking after your will, Jesus’ example and the Holy Spirit’s leading in my decisions today, and always. Through the name of Jesus I ask this to your glory. Amen.

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com