Ê-xơ-tê 5:1-14 

“Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy. Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn” (Châm Ngôn 21:1).
Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi kiêng ăn, Hoàng hậu Ê-xơ-tê làm gì? Vì sao bà dám làm như vậy? Vua A-suê-ru làm gì khi nhìn thấy bà? Bởi đâu vua hành động như thế? Bạn nghĩ gì về câu gốc hôm nay? Bạn có tin như thế không?
Sau khi kiêng ăn, Hoàng hậu Ê-xơ-tê mặc triều phục và đi đến nội điện (câu 1). Đây là một hành động can đảm của một người bước đi bởi đức tin và trao phó mạng sống của mình trong tay Đức Chúa Trời. Vừa khi thấy bà bước vào lối đi dẫn đến ngai vua, Vua A-suê-ru đã đưa cây phủ việt ra và gọi bà đến. Điều này chứng tỏ ông vui lòng vì sự hiện diện của bà và không bắt tội chết vì đã tự tiện đến mà không có lệnh vua. Thật ra, không phải ngẫu nhiên Vua A-suê-ru hành động như thế. Sau khi kiêng ăn cầu nguyện, Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu xin của Hoàng hậu Ê-xơ-tê, chính Ngài xoay chuyển lòng vua. Mọi quyết định của vị vua này ở dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời, Vua trên muôn vua. Có nhiều ví dụ trong Kinh Thánh nói lên sự tể trị của Đức Chúa Trời trên các vua và trên các quyết định của họ (E-xơ-ra 7:21; Ê-sai 10:6-7; Đa-ni-ên 2:21; Giăng 19:11).
Vua hỏi Hoàng hậu Ê-xơ-tê muốn xin gì, và để khích lệ bà nói ra điều bà muốn cầu xin, vua hứa dù đến phân nửa nước, ông cũng ban cho bà (câu 3). Nhưng bà khôn ngoan không vội nói ra những điều bà muốn cầu xin, mà chỉ xin vua và ông Ha-man đến dự tiệc do bà thết đãi. Hoàng hậu Ê-xơ-tê biết điểm yếu của vua là thích ăn uống còn ông Ha-man thì thích được trọng vọng. Được vua và hoàng hậu mời dự yến tiệc là một vinh dự lớn nên ông Ha-man rất tự đắc. Không lạ gì “Trong ngày đó, Ha-man đi ra vui vẻ và lòng hớn hở” (câu 9).
Trên đường về, ông Ha-man lại gặp ông Mạc-đô-chê tại cửa vua, ông không vui vì ông Mạc-đô-chê không đứng dậy cũng không cúi chào. Quá giận, ông Ha-man kể lại sự việc cho vợ và bạn hữu của ông nghe đồng thời cũng khoe khoang về sự giàu có sang trọng của ông. Để tâng bốc và cũng để vuốt giận, họ đề nghị ông dựng một giá treo cổ cao 50 thước và xin vua treo ông Mạc-đô-chê lên đó, để cả kinh thành Su-sơ trông thấy. Nhưng họ không ngờ khi làm như thế, họ đã hại ông Ha-man và chính họ nữa. Những người này muốn mượn tay vua để giáng họa cho ông Mạc-đô-chê và người Giu-đa, nhưng Đức Chúa Trời xoay chuyển tình thế và mưu ác của họ lại đổ trên đầu họ.
Đức tin thật là đức tin hành động. Đây có phải là đức tin của bạn không? Bạn có tin rằng Đức Chúa Trời có năng quyền làm nghiêng lệch ý tưởng và các quyết định của vua chúa hoặc các nhà lãnh đạo trên thế giới không?

Lạy Chúa, xin giúp con có được đức tin hành động như bà Ê-xơ-tê. Con tin rằng Ngài có quyền làm nghiêng lệch ý tưởng và quyết định của vua chúa đời này để làm lợi cho những người thuộc về Ngài.

Trong danh thánh Cứu Chúa Jêsus Christ. Amen. 
1,000th Birthday
Read:Amos 4:7-13

Prepare to meet your God! – Amos 4:12

In his book Long for This World, Jonathan Weiner writes about science’s promise to radically extend how long we live. At the center of the book is English scientist Aubrey de Grey, who predicts that science will one day offer us 1,000-year lifespans. Aubrey claims that molecular biology has finally placed a cure for aging within our reach.
But what difference does it make if, after living 1,000 years, we will eventually die anyway? De Grey’s prediction only postpones facing the ultimate question of what happens when we die. It does not answer it.
The Scriptures tell us that death is not the end of our existence. Instead, we are assured that everyone will stand before Christbelievers for their works and nonbelievers for their rejection of Him (John 5:25-29; Rev. 20:11-15). All of us are sinners and in need of forgiveness. And only Christ’s death on the cross has provided forgiveness for all who believe (Rom. 3:23; 6:23). The Bible says, “It is appointed for men to die once, but after this the judgment” (Heb. 9:27).
Our appointed face-to-face encounter with God puts everything in perspective. So whether we live 70 years or 1,000, the issue of eternity is the same: “Prepare to meet your God!” (Amos 4:12). – Dennis Fisher

What matters more than length of life
Is where you’ll spend eternity;
If you have placed your faith in Christ,
Then heaven’s glory you will see. – Sper
Sinh Nhật Thứ 1000
Đọc:A-mốt 4:7-13

Hãy chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời ngươi! – A-mốt 4:12

Trong tác phẩm Long for This World [Khao Khát Đời Này], Jonathan Weiner viết về hứa hẹn của khoa học sẽ kéo dài triệt để tuổi thọ của chúng ta. Trọng tâm của sách là khoa học gia người Anh Aubrey de Grey, tiên đoán một ngày kia khoa học sẽ mang lại cho chúng ta khoảng đời 1000 năm. Aubrey cho rằng sinh học phân tử cuối cùng sẽ đặt phương thuốc trị lão hóa trong tầm tay chúng ta.
Nhưng có gì khác đâu, sau khi sống 1000 năm, rồi cuối cùng chúng ta cũng chết? Tiên đoán của De Grey chỉ trì hoãn việc đối diện vấn đề chung cuộc, là điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta chết. Không đáp ứng câu trả lời.
Kinh Thánh cho chúng ta biết chết không kết thúc sự hiện hữu của chúng ta. Ngược lại, chúng ta biết chắc mọi người đều sẽ đứng trước mặt Đấng Christ vì cớ việc làm của người tin, và vì cớ sự khước từ của kẻ không tin (Giăng 5:25-29; Khải Huyền 20:11-15). Tất cả chúng ta đều là tội nhân và cần sự tha thứ. Và chỉ có sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá mới cung ứng sự tha thứ cho mọi người tin (Rô-ma 3:23; 6:23). Kinh Thánh nói, “Theo như đã định cho mọi người đều chết một lần, rồi chịu sự phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27).
Cuộc hội ngộ mặt đối mặt đã định trước giữa chúng ta với Đức Chúa Trời làm sáng tỏ mọi việc. Cho nên dù chúng ta sống 70 hay 1000 năm, vấn đề đời đời vẫn là một: “Hãy chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời ngươi!” (A-mốt 4:12). – Dennis Fisher